Okładka i obwoluta książki jako przedmiot badań interdyscyplinarnych

Katarzyna Szczęśniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.015

Abstrakt


Teoretyczno-metodologiczne rozważania nad książką bardzo często pomijają tematykę okładki i obwoluty, poprzestając na stwierdzeniu, iż są one jedynie elementem budowy i wyposażenia książki. To sprawia, że część zjawisk związanych z tym zagadnieniem jest wciąż nieobecna w badaniach. Ponadto problemem jest również znikoma ilość interdyscyplinarnych rozważań z tego zakresu. Badacze często ograniczają dociekania do wyłącznie swojej dyscypliny, co nie pozwala przeprowadzić wyczerpującej analizy. Interdyscyplinarność badań nad okładką i obwolutą nie jest niezbędna, może być jednak wskazana, jeśli badacz chce uzyskać bardziej kompletne wyniki. Warto zatem zastanowić się, jakie funkcje dla okładki i obwoluty książki wyznaczają poszczególne dyscypliny i w jaki sposób organizują i ukierunkowują badania w tym zakresie.

Słowa kluczowe


książka; obwoluty; okładki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ambrose G., Harris P., Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie, Warszawa 2008.

Bazarnik K., Dlaczego od Joyce’a do literatury?, [w:] Od Joyce’a do liberatury. Szkice o architekturze słowa, Kraków 2002.

Bieńkowska M., Budek A., Czechowska B., W galerii „Kreska” − z uczestnikami wystawy ilustracji dla dzieci rozmawia Joanna Papuzińska, „Guliwer” 1996, nr 6, s.23.

Butenko B., Ilustracja jest dialogiem z tekstem. Z Bohdanem Butenką rozmawia Zofia Gugulska, „Guliwer” 1996, nr 3, s. 20.

Chęcińska U., O ilustracji dziecięcej, „Pogranicza” 2002, nr 6.

Dunin J., Okładka i obwoluta jako komunikat, [w:] Sztuka książki. Historia, teoria, praktyka, pod red. M. Komzy, Wrocław 2003.

Dunin J., Pismo zmienia świat, Warszawa, Łódź 1998.

Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. A. Birkenmajera, B. Kocowskiego, J. Trzynadlowskiego, Wrocław 1971.

Fiell Ch., Fiell P., Projektowanie graficzne w XXI wieku, Köln 2005.

Folga–Januszewska D., Książka ilustrowana czy książka artystyczna?, [w:] Współczesna polska sztuka książki. Katalog wystawy. Cz. 1: Książka artystyczna, Cz. 2: Ilustracja książkowa, Warszawa 1998.

Gombrich E. H., O sztuce, Poznań 2008.

Heller S., Fink A., Covers & Jackets! What the Best Dressed Books and Magazines Are Wearing, New York 1993.

Hochuli J., Projektowanie książki w Szwajcarii, Kraków 1995.

Icoeye's blog [on-line] [dostęp 31 lipca 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.icoeye.com/blog/?p=125#more-125.

Kalisz B., Słownik wydawcy, Warszawa 1997.

Komza M., Bibliolog wobec nowych zjawisk w sztuce książki, „Studia Bibliologiczne”, t. 17: 2008, s. 32−33.

Kubicka D., Trzy spojrzenia na media masowe, [w:] Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania, red. D. Kubicka, A. Kołodziejczyk, Kraków 2007, s. 13−29.

Migoń K., Nauka o książce. Zarys problematyki, Wrocław 1984.

Mrowczyk J., M. Warda, P.GR. Projektowanie graficzne w Polsce, Kraków 2010.

Niecikowska B., Audialność i wizualność sztuki słowa – o współczesnych „powrotach awangardy”, [w:] Wiek Awangardy, pod red. L. Biszczad, Kraków 2006.

Noble I., Bestley R., Experimental layout, Rotovision 2001.

Norma PN−78/N−01222 – Arkusz 08 Kompozycja wydawnicza książki. Okładka i obwoluta.

Nyczek T., Widzoczytelnik w krainie niby książki, [w:] Współczesna polska sztuka książki. Katalog wystawy. Cz. 1: Książka artystyczna, Cz. 2: Ilustracja książkowa, Warszawa 1998.

Okładka książkowa, „Grafika” 1930, nr 2, s. 27.

Siedlecki F., Sztuka graficzna w reklamie, [w:] Polska reklama prasowa 1930−1939, Kraków 1995.

Skierkowska E., Współczesna ilustracja książki, Wrocław 1969.

Słowikowska A., VI. [Szósta] Sztuka Książki, „Nowe Książki” 2000 nr 5, s.79.

Słownik terminologii medialnej, pod red. W. Pisarek, Kraków 2006.

Solewski R., Metaksiążka. Książka artystyczna jako hermeneutyka księgi, „Estetyka i Krytyka” 2004/2005, nr 7/8.

Stępień T., Tekst okładki, [w:] Dzieło literackie i książka w kulturze, pod red. I. Opackiego, Katowice 2002, s. 502−510.

Sztuka książki. Historia − teoria − praktyka, pod red M. Komzy. Wrocław 2003.

Świat w obrazach. Zbiory graficzne w instytucjach kultury. Ich typologia, organizacje i funkcje, pod red M. Komzy, Wrocław 2009.

Trzaska F., Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa 1987.

Weidemann K., Book Jacket and Record Sleeves, London 1969.

Współczesne polskie introligatorstwo i papiernictwo. Mały słownik encyklopedyczny, pod red. J. Celma-Panek, Wrocław 1986.

Zbierski T., Semiotyka książki, Wrocław 1978.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism