Warszawski tygodnik „Wędrowiec” w latach 1863−1883 (Część 1)

Dorota Kamisińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.022

Abstrakt


Warszawski tygodnik ilustrowany „Wędrowiec” założył w 1863 r. Józef Unger. W pierwszych latach zamieszczane w czasopiśmie teksty były przedrukami z francuskiego magazynu „Le Tour du Monde. Nouveau journal des voyages” (1860-1914), skąd także czerpano drzeworytowe ilustracje. Artykuły z różnych, nie tylko geograficzno-podróżniczych dziedzin, w przystępny sposób prezentowały aktualny stan nauki i techniki. W latach 1862-1883 tygodnik pełnił rolę dydaktyczną oraz stwarzał klimat do rozwoju środowiska naukowego i intelektualnego przede wszystkim Warszawy, jak również, poprzez prenumeratę - w pozostałych częściach będącej pod zaborami Polski. Analiza zawartości tytułu w ciągu dwudziestu lat pozwoliła na wyodrębnienie tematów i zagadnień, które stanowią o wartości poznawczej i popularnonaukowej tygodnika dla czytelnika polskiego drugiej połowy XIX w. Niniejszy tekst prezentuje wyniki badań wstępnych i stanowi zapowiedź analizy szczegółowej, jakiej podjęła się autorka.


Słowa kluczowe


wydawnictwa periodyczne; czasopisma

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Wędrowiec”

Aleksandrowicz I., Rybska Z., Anczyc Władysław Ludwik, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972, s. 10.

Anculewicz Z., Świat i ziemie polskie w oczach redaktorów i współpracowników „Kuriera Warszawskiego” w latach 1868−1915, Warszawa 2002.

Andriolli. Świadek swoich czasów. Listy i wspomnienia, oprac. J. Wiercińska, red. nauk. W. Jaworska, Wrocław−Gdańsk 1976.

Bednarski T. Z., Polskie czasopiśmiennictwo turystyczno-krajoznawcze. Szkic bibliograficzno-informacyjny do 1914 r., „Zeszyty Prasoznawcze” 1967, nr 3, s. 92−96.

Biernacki A., Jenike Ludwik, [w:] Polski słownik biograficzny, T. 11, Warszawa–Kraków 1965, s. 171.

Danysz-Fleszarowa R., Polskie czasopisma geograficzne oraz geografia w polskim czasopiśmiennictwie, „Czasopismo Geograficzne” 1932, z. 1/3, s. 63−88.

Franke J., Prasa w Internecie. Realizacja projektu badawczego: Digitalizacja bibliotecznych zasobów czasopiśmienniczych [on-line]. Biblioteka Instytutu Literatury Polskiej i Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://193.0.75.34/prasa/index.html.

Grajewski L., Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX i pocz. XX w. (do 1918 r.), Warszawa 1972.

Hinc A., Sypniewski Felicjan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 46, z. 2, Warszawa–Kraków 2009, s. 270.

Jaster J., Nasi protoplaści. Od „Wędrowca” do „Światowida”, „Magazyn Turystyczny Światowid” 1963, nr 1.

Jenike L., Ze wspomnień. Część 1–2, Warszawa 1910.

Jenike L., Ze wspomnień. T. 1−2 [on-line]. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=73564&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=!7033670E87CE9B6C971CD30DE105F7E4-1.

Kabata M., Warszawska batalia o nową sztukę („Wędrowiec” 1884−1887), Warszawa 1978.

Kamisińska D., Grafika Gustave’a Dorégo w tygodniku „Wędrowiec” z lat 1863−1883, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” t. 12: 2009, z. 1, s. 119−158.

Kapitańczyk K., „Przyroda i przemysł”. Julian Zaborowski i jego dzieło, „Sprawy Oświaty i Kultury Województwa Poznańskiego, t. 1: 1960, s. 168−176.

Kmiecik Z., Prasa polska w Królestwie Polskim i Imperium Rosyjskim w latach 1865−1904, [w:] Prasa polska w latach 1864−1918, pod red. J. Łojka, Warszawa 1976.

Kmiecik Z., Wydawnictwa periodyczne w Królestwie Polskim w latach 1868−1904, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” t. 4: 1965, z. 1, s. 142−160.

Kocójowa M., Unger Józef, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972, s. 924−926.

Kras J., Krakowskie drukarnie i księgarnie w latach 1848−1870 z uwzględnieniem ruchu wydawniczego, „Rocznik Biblioteki Narodowej” t. 11: 1975, s. 139−160.

Krużel K., Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999.

Kuszajówna J., Sierotwiński S., Górski Włodzimierz, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972, s. 286.

Musée des beaux-arts de Montréal [on-line] [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mccord-museum.qc.ca.

Neider M., Orzechowski M., Wrocław i Śląsk w kartografii, grafice i numizmatyce. Katalog XV aukcji antykwarycznej [on-line]. Wrocław: Antykwariat Wu-El, 2008 [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostepny w World Wide Web: http://www.antykwariat-wuel.pl/katalog_wuel/katalog.html.

Nowy Kolumb: pamiętnik podróży i wiadomości statystycznych: z rycinami angielskiemi na stali: rok 1839 [on-line]. Śląska Biblioteka Cyfrowa [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=11207&from=pubindex&dirids=6&lp=1961.

Pazdur J., Rozwój nauk technicznych w Warszawie w XIX wieku. „Rocznik Warszawski” t. 7: 1966, s. 28−302.

Uljasz A., Ludwik Jenike (1818−1903). Współtwórca i redaktor „Tygodnika Ilustrowanego”, „Słowo i Myśl” 2010, nr 1, s. 16−20.

Popiel T., Merzbach Ludwik, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972, s. 578.

Popiel T., Merzbach Samuel Henryk, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972, s. 578.

Prints Old & Rare [on-line] [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.printsoldandrare.com; Antique French Engravings [on-line] [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.french-engravings.com.

Radwańska-Paryska Z., Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004.

Rogala J. , Skimborowicz Hipolit, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972, s. 825.

Rudniewska A., Świątynie polskie w drzeworytach tygodników warszawskich XIX wieku, Warszawa 1993.

Słodkowska E., Działalność wydawnicza Franciszka Salezego Dmochowskiego 1820−1871, Warszawa 1970.

Socha M., Sulimierski Filip, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 45, z. 3: Warszawa–Kraków 2008, s. 451.

Szyndler B., Tygodnik ilustrowany „Kłosy” 1865−1890, Wrocław 1981, s. 5.

Topińska M., Glücksberg August Emanuel, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972, s. 265.

Topińska M., Glücksberg Jan, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972, s. 266.

Wrona G., Polskie czasopisma popularnonaukowe w XIX wieku. Ewolucja formy i treści, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” t. X: 2007, z. 2.

XIX century Album. Gipuzkoa Provincial Council [on-line] [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.albumsiglo19mendea.net; The Mineralogical Record Museum of Art [on-line] [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.minrec.org.

Zaorska B., Kaczanowski Józef, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972, s. 384.

Zieliński A., Pierwsze polskie czasopisma geograficzno-podróżnicze, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1969, z. 2, s. 161−172.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism