Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976−2007. Cz. 1. Analiza ilościowa

Kowalska Małgorzata, Wanda A. Ciszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2008.007

Abstrakt


Artykuł prezentuje wyniki analizy dorobku naukowego pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu za lata 1976-2007. Materiał badawczy obejmuje zbiór 873 pozycji bibliograficznych, na który składają się różne typy dokumentów: książki i ich redakcje, artykuły z czasopism, fragmenty prac zbiorowych, recenzje, wywiady i tłumaczenia. Autorki dokonują analizy ilościowej zebranego materiału, zwracając szczególną uwagę na dynamikę przyrostu publikacji, różnorodność form wydawniczych, status organizacyjny badanej jednostki oraz stan zatrudnienia na przestrzeni 32 lat jej istnienia.

Słowa kluczowe


dorobek naukowy; IINiB; UMK

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945−1994: materiały do biografii, pod red. S. Kalembki; oprac. H. Duczkowska-Moraczewska, M. Gołembiowski, R. Karpiesiuk, Toruń 1995.

Historia Instytutu [on-line]. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK [dostęp 30 września 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.inibi.umk.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=185& Itemid=127.

Imańska I., Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Głos Uczelni 1995, dodatek specjalny: Wydział Nauk Historycznych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, s. 7.

Jaroszewska E., Bibliografia publikacji dr Zofii Mołodcówny, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Bibliologia IV, Nauki Humanistyczno-Społeczne z. 340, Toruń 2000, s. 25−29.

Jaroszewska E., Bibliografia publikacji dra Witolda Armona, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Bibliologia IV, Nauki Humanistyczno-Społeczne z. 340, Toruń 2000, s. 31−43.

Jaroszewska E., Publikacje oraz dokumentacja działalności popularyzatorskiej, dydaktycznej oraz organizacyjnej Profesora Andrzeja Kłossowskiego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Bibliologia II-III, Nauki Humanistyczno-Społeczne z. 328, Toruń 1998, s. 37−86.

Mołodcówna Z., Studia Bibliotekoznawcze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, [w:] Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Cz. 6, Toruń 1991.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism