Zagadnienia wydawnicze w nauce o książce

Magdalena Wójcik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.002

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest obecność problematyki zagadnień wydawniczych w publikacjach teoretycznych z zakresu bibliologii. Głównym celem opracowania jest przedstawienie różnych sposobów postrzegania problematyki zagadnień wydawniczych przez teoretyków nauki o książce. Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, analizie poddając polskie prace z zakresu teorii i metodologii nauki o książce, wydane w latach 1975–2010. Dokonano analizy głównych kierunków refleksji teoretycznej i metodologicznej w nauce o książce, ustalono podstawowe kierunki badań nad zagadnieniami wydawniczymi na gruncie bibliologii oraz sformułowano wnioski dotyczące miejsca zagadnień wydawniczych w obszarze badawczym nauki o książce.

Słowa kluczowe


analiza i krytyka piśmiennictwa; kierunki badań w nauce o książce; teoria i metodologia nauki o książce; zagadnienia wydawnicze w bibliologii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Polska Bibliografia Bibliologiczna” 1975–2010.

Bednarska-Ruszajowa K., Z teorii i metodologii księgoznawstwa i dziedzin pokrewnych, „Studia o Książce” T. 15: 1985, s. 289–298.

Bednarska-Ruszajowa K., Z teorii i metodologii księgoznawstwa i dziedzin pokrewnych, „Studia o Książce” T. 16: 1986, s. 341–358.

Bednarska-Ruszajowa K., Z teorii i metodologii księgoznawstwa i dziedzin pokrewnych, „Studia o Książce” T. 19: 1993, s. 189–197.

Cybulski R., Nauka o książce a doskonalenie systemu książki, „Studia o Książce” T. 18: 1989, s. 3–22.

Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. nacz. A. Birkenmajera, B. Kocowskiego, J. Trzynadlowskiego, Wrocław, Warszawa, Kraków 1971.

Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, kom. red. K. Głombiowski, B. Świderski, H. Więckowska; Wrocław 1976.

Fercz J., Niemczykowa A., Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji naukowej, Warszawa 1991.

Gaca-Dąbrowska Z., Stan badań, potrzeby i perspektywy w zakresie bibliologii polskiej., „Przegląd Biblioteczny” R. 56: 1988, z. 3/4, s. 492–503.

Głombiowski K., Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław 1980.

Głombiowski K., Teoria i metodologia nauki o książce, Gdańsk 1985.

Kondek S., Zagadnienia wydawnicze i księgarskie, Warszawa 2010.

Kordeczuk B., Kształtowanie się definicji i zakresu bibliologii w polskich encyklopediach i słownikach XIX i XX wieku, [w:] Oblicza kultury książki. Prace i studia z bibliologii i informacji naukowej, Wrocław 2005, s. 53–75.

Łuszpak A., Filozoficzne inspiracje poglądów bibliologicznych Adama Łysakowskiego, [w:] Oblicza kultury książki. Prace i studia z bibliologii i informacji naukowej, Wrocław 2005, s. 77–96.

Marszałek L., Zagadnienia wydawnicze w nauce o książce, [w:] Metodologia bibliotekoznawstwa i nauki o informacji naukowej, Poznań 1976.

Migoń K., Bibliologia – nauka o kulturze książki, „Nauka” 2005, nr 2, s. 49–57.

Migoń K., Bibliologia wśród innych nauk, koncepcje, realizacje, perspektywy, [w:] Bibliologia : problemy badawcze nauk humanistycznych : praca zbiorowa, Warszawa 2007.

Migoń K., Główne kierunki i perspektywy teorii księgoznawstwa, „Studia o Książce” T. 12: 1982, s. 5–17.

Migoń K., Metodologia badań księgoznawczych, [w:] Metodologia bibliotekoznawstwa i nauki o informacji naukowej, Poznań 1976.

Migoń K., Nauka o książce wśród innych nauk społecznych, Wrocław 1976.

Migoń K., Nauka o książce. Zarys problematyki, Wrocław 1984.

Migoń K., O nazwie dyscypliny, którą uprawiamy, „Przegląd Biblioteczny” R. 61: 1993, z. 1/2, s. 109–113.

Migoń K., O przedmiocie badań współczesnej bibliologii. Konspekt [on-line] 2004, nr 19 [dostęp 30 listopada 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.up.krakow.pl/konspekt/19/migon.html.

Migoń K., O współczesnej sytuacji badawczej w naukach o książce, bibliotece i informacji, „Przegląd Biblioteczny” R. 76: 2008, z. 1, s. 14–21.

Migoń K., Teoria i metodologia nauki o książce, „Przegląd Biblioteczny” R. 51: 1983, z. 2/3, s. 177–184.

Nowak A., Nauka o książce w ujęciu Adama Łysakowskiego, „FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2007, nr 1/2, s. 168–173.

Pomorski J., W kierunku teoretycznej integracji badań bibliologicznych, „Studia o Książce” T. 15: 1985, s. 157–174.

Sordylowa B., Wzajemne relacje między dyscyplinami: informacja naukowa, bibliologia i bibliotekoznawstwo, „Przegląd Biblioteczny” R. 57: 1998, z. 4, s. 309–315.

Tobera M., Bibliologia wobec polskiego rynku książki w latach 1944–2007, „Przegląd Biblioteczny” R. 76: 2008, z. 1, s. 39–66.

Trzynadlowski J., Edytorstwo i zagadnienia wydawnicze. Stan i perspektywy badawcze, „Studia o Książce” T. 12: 1982, s. 59–66.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism