Z tradycji zarządzania polskimi bibliotekami akademickimi. Edward Kuntze (1880–1950)

Adrian Uliasz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.017

Abstrakt


Artykuł dotyczy tradycji zarządzania polskimi bibliotekami akademickimi i koncepcji zarządzania bibliotekami, bez których we współczesnej Polsce nie rozwijałyby się z sukcesem biblioteki i biblioteczne technologie. Autor przedstawia koncepcje i dokonania Edwarda Kuntzego (1880–1950), który był dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w okresie 1919–1926 i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie od 1926 do 1947 r. Wskazuje na trwałość oraz częściową nieaktualność poglądów E. Kuntzego.

Słowa kluczowe


Edward Kuntze (1880-1950); historia bibliotekarstwa; zarządzanie bibliotekami

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barowa I., Z dziejów Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog wystawy, Kraków 1955.

Baumgart J., Bibliotheca Patria, „Polska” 1968, nr 12, s. 25.

Baumgart J., Działalność Edwarda Kuntzego na stanowisku dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (1919–1926), „Przegląd Biblioteczny” 1957, z. 2–3, s. 106–108.

Baumgart J., Rzut oka na działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917–1957, „Przegląd Biblioteczny” 1957, z. 4, s. 303.

Bibliografia historii Polski, t. I Do roku 1795, Część druga 1454–1795, pod red. H. Madurowicz-Urbańskiej, opracowali A. Przyboś, W. Buszkowski, A. Szklarska-Lohmanowa, R. Zelewski, Warszawa 1965.

Bibliografia historii Polski, t. I Do roku 1795, Część pierwsza Do roku 1454, pod red. H. Madurowicz-Urbańskiej, opracowali W. Buszkowski, A. Przyboś, A. Szklarska-Lohmanowa, R. Zelewski, Warszawa 1965.

Bibliografia historii polskiej za rok 1927, „Kwartalnik Historyczny” 1928.

Bieńkowska B., przy współpracy E. Maruszak, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Birkenmajer A., Biblioteka Jagiellońska a Biblioteka Narodowa, „Silva Rerum” 1927, nr 6/7, s. 81–84.

Birkenmajer A., W sprawie Biblioteki Narodowej, „Przegląd Biblioteczny”, R. I: 1927, s. 24–40.

Dr Edward Kuntze nie żyje, „Bibliotekarz” 1950, nr 5–6, s. 80.

Drugi dzień obrad zjazdu bibliotekarzy polskich, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1936, nr 154, s. 13.

Dyrektor Kuntze o potrzebach Biblioteki Jagiellońskiej, „Głos Narodu” 1927, nr 20, s. 4.

Estreicher S., Bibliotheca patria, „Czas” 1920, nr 110, s. 2.

Ettinger P., Polski ekslibris w Moskwie roku 1922, [Kraków] 1946.

Historycy krakowscy w ciągu ostatnich lat pięciu (sprawozdanie za lata 1925 – 1931), „Kwartalnik Historyczny” 1931, z. 2.

IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja – 2 czerwca 1936 r. Protokoły, Kraków, Warszawa 1937, s. 5, 7–8.

K. Ś. [K. Świerkowski], Rada Związku Bibliotekarzy Polskich, „Silva Rerum” 1927, nr 3, s. 57.

Kaczmarczyk K. , Edward Kuntze, statutowy członek Wydziału Historii i Nauk Społecznych, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1955, t. 44/45, s. 134–135.

Kuglin J., Z Poznania, „Exlibris” 1924, z. 5, s. 103.

Kuntze E., Czym powinna być Biblioteka Jagiellońska?, „Silva Rerum” 1927, nr 5, s. 65–68.

Kuntze E., Fryderyk Papée jako bibliotekarz, [w:] IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja – 2 czerwca 1936 r., cz. 1 Referaty, Warszawa 1936, s. 7–25.

Kuntze E., Kilka uwag o specjalizacji bibliotek, „Przegląd Biblioteczny” 1937, z. 2, s. 69–76.

Kuntze E., Potrzeby polskich bibliotek naukowych, „Nauka Polska”, t. 2: 1919, s. 503–542.

Kuntze E., Sprawy rewindykacyjne, [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, cz. I Referaty, Lwów 1925, s. 1–18.

Kuntze E., Udział Ś.P. Stanisława Turowskiego w rewindykacji Biblioteki Załuskich. Wspomnienie, „Pamiętnik Literacki” 1936, z. 4, s. 1062–1066.

Kuntze E., Układy o zwrot Biblioteki Załuskich (Kartka z dziejów odzyskania z Rosji polskiego mienia kulturalnego), odbitka z Księgi Pamiątkowej II Gimnazjum im. Szajnochy we Lwowie, Lwów 1930, s. 1–34.

Kuntze E., Współudział Polski w międzynarodowych pracach bibliotekarskich, odbitka z „Przeglądu Bibliotecznego” 1932, z. 3, Kraków 1933, s. 1–16.

Kuntze E., Zwrot polskich zbiorów bibliotecznych z Rosji, Kraków 1937 (odbitka z „Przegląd Biblioteczny” 1937), s. 5–49.

Lipska H., Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej Edward Kuntze, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1966, nr 1, s. 40.

Lipska H., Kuntze Edward (6 III 1888 Lwów – 3 VI 1950 Kraków), historyk, bibliotekarz, organizator bibliotek, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 487.

Łodyński M., Rola Edwarda Kuntzego w bibliotekarstwie polskim, „Przegląd Biblioteczny” 1957, z. 2–3.

Materiały do słownika bio- bibliograficznego bibliotekarzy polskich i obcych (nota pt. Kuntze Edward, podał K. Świerkowski), „Biuletyn Biblioteki Publicznej M. St. Warszawy” 1932/33, nr 7–9, s. 49.

Nowi członkowie TMK (Kraków), „Silva Rerum” 1927, nr 3, s. 31.

Otwarcie Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie, „Silva Rerum” 1931, nr 1–6, s. 41–42.

Pigoń S., Pochwała Biblioteki Jagiellońskiej, „Polska” 1968, nr 12, s. 22.

Pigoń S., Tajne nauczanie, „Polska” 1968, nr 12, s. 33–34.

Potrzeby polskich bibliotek naukowych, „Exlibris” 1920, z. 3, s. 90.

Publiczne posiedzenie Polskiej Akademii Umiejętności dnia 17 czerwca 1950, „Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności” 1947/1952, s. 13.

Rederowa D., Jabłoński Z., Zarys dziejów Biblioteki PAN w Krakowie w latach 1856–1956, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie”, R. I: 1955.

Sierotwiński S., Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską. Próba przeglądu zdarzeń w układzie chronologicznym, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, z. 24 Prace Historyczno-Literackie, t. II.

Sierotwiński S., Kuntze Edward, krypt. E.K., ek, EK. (1880–1950), historyk, bibliotekoznawca, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVI/2, z. 69, s. 200.

Sierotwiński S., Na ratunek polskiej książce, „Głos Młodzieży” 1970, nr 5, s. 6–9.

Sprawozdanie z czynności krakowskiego Koła Związku Bibliotekarzy Polskich za okres od 31 maja 1919 do 31 grudnia 1919, „Exlibris” 1920, z. 3.

Śmierć wybitnego pracownika książki i kultury, „Przegląd Księgarski” 1950, nr 15–16, s. 122.

Turowska-Bar I., Edward Kuntze jako redaktor „Przeglądu Bibliotecznego” 1927–1948, „Przegląd Biblioteczny” 1967, z. 2, s. 112.

Vrtel-Wierczyński S., Biblioteka Uniwersytecka 1919–1929, [w:] Biblioteki wielkopolskie i pomorskie. Praca zbiorowa pod red. S. Wierczyńskiego, Poznań 1929.

W stulecie śmierci Bandtkiego, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1935, nr 162, s. 16.

Z życia Związku Bibliotekarzy Polskich. Koło krakowskie ZBP, „Bibliotekarz” 1919, nr 3–4, s. 56.

Zjazd bibliotekarzy polskich, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1936, nr 154, s. 8.

Zmniejszenie dotacji na budowę Biblioteki Jagiellońskiej grozi opóźnieniem otwarcia nowego gmachu o dwa pełne lata!, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1938, nr 44, s. 10.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism