„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” (1989–2009) – ogólna charakterystyka wydawnictwa

Evelina Kristanova

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.017

Abstrakt


Artykuł dotyczy istniejącej do dziś serii naukowej „Acta Universitatis Lodziesis. Folia Librorum” w okresie 1989-2009. Seria będąc inicjatywą pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Łodzi (KBIN) oraz Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego miała poprzedników w wydaniach: „Acta Universitatis Lodziensis. Seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne” (1975-1980) i „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum Artium et Librorum” (1981-1987). Autorka omówiła zmieniający się skład redakcji, cechy wydawniczo-formalne i problematykę poruszaną na łamach „Folia Librorum”. Obecnie stanowisko redaktora naczelnego serii piastuje Jadwiga Konieczna. Współpracownikami byli i nadal są pracownicy naukowi, wykładowcy uniwersyteccy, bibliotekarze książnic naukowych w kraju oraz bibliofile. W latach 1989-2009 na łamach „Folia Librorum” podjęto zagadnienia książki, prasy i bibliotek. Niektóre zeszyty ukazujące się w odstępach rocznych lub dwuletnich miały charakter monograficzny (w ramach serii publikowano prace doktorskie i habilitacyjne pracowników KBIN). W ostatnim 15. tomie z 2009 r. zawarto również artykuły dotyczące współczesnej problematyki bibliotekarskiej, księgoznawczej i prasoznawczej. Od 2006 r. (nr 13) periodyk posiada własną stronę internetową, na której udostępniana jest pełnotekstowa wersja „Folia Librorum”. W 2007 r. publikacja weszła do wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskując cztery punkty za zamieszczone w niej artykuły naukowe. Od 2009 r. podwyższono punktację do sześciu.

Słowa kluczowe


serie naukowe; Acta Universitatis Lodziesis Folia Librorum;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Folia Librorum” [on-line]. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [dostęp 31 lipca 2011]. Dostępny w World Wide Web http://www.librorum.online.uni.lodz.pl/index.php/home.

Andrysiak E., Cezary Biernacki – historyk, bibliofil i bibliograf, współpracownik Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda – jako symbol swojej epoki, „Folia Librorum” 2009, nr 15, s. 7−25.

Andrysiak E., Felicja Łączkowska (1860−1932) – twórczyni biblioteki publicznej i działaczki społecznej, „Folia Librorum” 1989, nr 11, s. 147−169.

Andrysiak E., Księgozbiór Alfonsa Parczewskiego, „Folia Librorum” 2001, nr 10, s. 57−75.

Andrzejewski J., Zbiory specjalne w bibliotekach Łodzi, „Folia Librorum” 1992, nr 3, s. 135−141.

Arianta. Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne [on-line]. Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego [dostęp 31 lipca 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=1452.

Bibliotekarstwo według Bolesława Świderskiego: myśl, praktyka, dydaktyka, księga pamiątkowa, pod red. S. Kurek-Kokocińskiej, Łódź 2009.

Całka M., Rzeczywistość książki lat trzydziestych na łamach tygodnika „Pion” (1933−1939), „Folia Librorum” 2001, nr 10, s. 119−135.

Cesak J., Zjazdy bibliofilów polskich w dwudziestoleciu międzywojennym, „Folia Librorum” 1991, nr 2, s. 37−54.

Dunin J., Bibliofilstwo – perspektywa środkowoeuropejska, „Folia Librorum” 2003, nr 11, s. 203−208.

Dunin J., Rzut oka na polską książkę w dwudziestowiecznym Wilnie, „Folia Librorum” 1995, nr 6, s. 3−17.

Fiodorow M., Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego 1945−2005. Rys historyczny, Łódź 2008 [maszynopis pracy magisterskiej w posiadaniu Biblioteki Katedry Bibliotekoznawstwa w Łodzi].

Górska A., Od Biblioteki Towarzystwa Tatrzańskiego do Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie – 135 lat historii, „Folia Librorum” 2009, nr 15 s. 59−76.

Gruszka Z., Rola „Przeglądu Bibliotecznego” w upowszechnianiu zagadnień automatyzacji bibliotek w Polsce w latach 1989-2008, „Folia Librorum” 2009, nr 15, s. 125−14.

Janiak J., Jerzy Włodarczyk – historyk, bibliotekoznawca, dydaktyk, „Folia Librorum” 1992, nr 3, s. 15−27.

Janiak J., Bibliotekarstwo europejskie na łamach czasopism fachowych z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Przegląd opinii, stanowisk i interpretacji, „Folia Librorum” 1991, nr 2, s. 5−35.

Jastrzębski B. , Dzieje prasy Tomaszowa Mazowieckiego do 1939 r.: pisma lokalne i mutacje, „Folia Librorum” 1995, nr 6, s. 75−95.

Jastrzębski B., Biblioteka Miejska w Tomaszowie Mazowieckim (1928−1939), „Folia Librorum” 1991, nr 2 s. 113−132.

Kempa A., Książka polska w Petersburgu (1773−1920), „Folia Librorum” 1995, nr 6, s. 19−32.

Kempa A., Ocalony świadek oskarżenia („Pamiętnik Naukowo-Literacki”, oddział II, zeszyt 1), „Folia Librorum” 1995, nr 6, s. 65−71.

Kempa A., Siedemdziesiąt lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Łodzi (1919−1989), „Folia Librorum” 1992, nr 3, s. 77−89.

Konieczna J., Biblioteka Szkoły Powiatowej Realnej Niemiecko-Ruskiej w Łodzi w latach 1845−1862, „Folia Librorum” 1999, nr 9 s. 31−46.

Konieczna J., Biblioteki Łodzi. Stan aktualny i perspektywy, „Folia Librorum” 1992, nr 3 s. 91−109.

Konieczna J., Biblioteki łódzkie przełomu XIX i XX wieku (1890-1918), „Folia Librorum” 1989, nr 1 s. 1−200.

Konieczna J., Biblioteki szkół łódzkich w początkach XX wieku (do 1918 r.), „Folia Librorum” 1991 nr 2 s. 97−112.

Konieczna J., In memoriam doktor Bogumił Karkowski (1941−2004), „Folia Librorum” 2005, nr 12, s. 3−4.

Konieczna J., Udział dziennika „Rozwój” w kształtowaniu kultury książki w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku, „Folia Librorum” 1995, nr 6, s. 97−112.

Konieczna J., Zasługi „Dziennika Łódzkiego” dla upowszechniania polskiej książki w Łodzi w latach 1884−1892, „Folia Librorum” 1997, nr 7, s. 3−25.

Kristanova E., Ilustrowany tygodnik społeczno-kulturalny i literacki „Tęcza” (1927−1939). Wprowadzenie do monografii, „Folia Librorum” 2003, nr 11, s. 115−126.

Kristanova E., Literatura dla dzieci i młodzieży a oferta współczesnych wydawnictw w Bułgarii, „Folia Librorum” 2009, nr 15, s. 239−260.

Kristanova E., Problematyka książki i bibliotek na łamach „Tęczy” (1927−1939), „Folia Librorum” 2005, nr 12, s. 35−49.

Kristanova E., Reklama książki na łamach poznańskiej „Kultury” (1936−1939), „Folia Librorum” 2001, nr 10, s. 107−118.

Kuć B., Przyczynek do badań nad czasopiśmiennictwem romskim w Polsce, „Folia Librorum” 2009, nr 15, s. 119−124.

Kurek-Kokocińska S., Bibliografia regionalna Wielkopolski i Łodzi w kręgu zainteresowań Bolesława Świderskiego, „Biblioteka” 2006, T. 10, s. 145−159 [on-line]. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [dostęp 31 lipca 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=89327&showContent=true.

Kurek-Kokocińska S., Branżowe ośrodki informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w Łodzi (Zarys rozwoju), „Folia Librorum” 1993, nr 5, s. 85−114.

Kwiatkowska M., Informacja o piśmiennictwie na łamach tygodnika pt. „Kronika Piotrkowska” (1910−1914), „Folia Librorum” 1995, nr 6, s. 115−132.

Kwiatkowska M., Księgozbiór Józefa Maciejowskiego – epizod kultury epoki przedlistopadowej, „Folia Librorum” 1999, nr 9, s. 47−62.

Kwiatkowska M., Udział redakcji warszawskich czasopism kulturalno-społecznych w rozpowszechnieniu książki naukowej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, „Folia Librorum” 2005, nr 12, s. 5−33.

Ladorucki J., „Brulion” jako pismo literackie i kulturalne schyłku XX wieku (zarys problematyki), „Folia Librorum” 2003, nr 11, s. 47−71.

Leder-Niewola B., I. Sójkowska, Elektroniczny warsztat informacyjny w bibliotekach akademickich na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i Biblioteki Politechniki Łódzkiej – organizacja i obszary współpracy, „Folia Librorum” 2009, nr 15, s. 143−164.

Majewska P. , Społeczności wirtualne bibliotekarzy w Polsce, „Folia Librorum” 2009, nr 15, s. 165−186.

Majzner M., Droga Jana Muszkowskiego do nauki o książce, „Folia Librorum” 1998, nr 8, s. 51−62.

Mozer M., Bestseller w taktyce wydawców amerykańskich, „Folia Librorum” 1995, nr 6, s. 133−142.

Od redakcji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 1989, nr 1, s. 3.

Paczyńska M., Przegląd polskich badań oprawoznawczych, „Folia Librorum” 1997, nr 7, s. 51−60.

Pawlicka E. , Kempa Władysław Andrzej, [w:] Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, pod red. H. Tadeusiewicz, Warszawa 2010, s. 131.

Przybysz-Stawska M., Ogłoszenia wydawnicze jako forma promocji książek na łamach „Życia z książkami” w latach 1998−2000, „Folia Librorum” 2006, nr 13, s. 145−162.

Redakcja, Wstęp, „Folia Librorum” 1991, nr 2, s. 3.

Sandecki J., Profesor Stefan Vrtel-Wierczyński w okresie przemian w latach 1944−1950, „Folia Librorum” 2003, nr 11, s. 179−189.

Sandecki J., Stefan Artel-Wierczyński jako teoretyk bibliologii, „Folia Librorum” 2003, nr 11, s. 171−177.

Sójkowska I., Dorobek naukowo-badawczy i wydawniczy Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej w latach 1945−2005, „Folia Librorum” 2009, nr 15, s. 79−99.

Szperna T., Biblioteka Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1909−1939 i jej twórca Michał Rawita-Witanowski, „Folia Librorum” 2001, nr 10 s. 89−105.

Szperna T., Losy biblioteki prywatnej Wacława Aleksandra Maciejowskiego w świetle rodzinnej korespondencji, „Folia Librorum” 2009, nr 15, s. 27−48.

Tadeusiewicz H., „Polak Patriota” (1785). Charakterystyka czasopisma, „Folia Librorum” 1995, nr 6, s. 33−64.

Tadeusiewicz H., Bolesław Świderski (1917−1998), „Folia Librorum” 1999, nr 9, s. 5−7.

Tadeusiewicz H., Jerzy Włodarczyk – Życie i działalność zawodowa, „Folia Librorum” 1992, nr 3, s. 5−13.

Tadeusiewicz H., Problematyka artystyczna i zawodowa na łamach „Grafiki” z lat 1930−1939, „Folia Librorum” 2003, nr 11, s. 127−145.

Tadeusiewicz H., Profesor Janusz Dunin – w siedemdziesięciolecie urodzin, „Folia Librorum” 2003, nr 11, s. 3−6.

Tadeusiewicz H., Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 1981−1986, „Folia Librorum” 1992, nr 3, s. 143−173.

Tadeusiewicz H., Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 1986−1990, „Folia Librorum” 1993, nr 5, s. 115−146.

Walczak K., Wydawnictwa periodyczne Kalisza w latach 1805−1914. Stan badań i postulaty badawcze, „Folia Librorum” 2001, nr 10, s. 77−87.

Wejman-Sowińska A., Działalność informacyjna zakładowych ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w Łodzi, „Folia Librorum” 1997, nr 7, s. 73−105.

Wejman-Sowińska A., Łódzkie ośrodki zakładowe w świetle potrzeb informacyjnych użytkowników. Próba analizy, „Folia Librorum” 1993, nr 5, s. 49−84.

Wejman-Sowińska A., Organizacja łódzkich zakładowych ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, „Folia Librorum” 1995, nr 6, s. 143−183.

Wejman-Sowińska A., Zarys historii łódzkich ośrodków zakładowych informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w latach 1945-1985, „Folia Librorum” 1993, nr 5, s. 5−47.

Włodarczyk J., Funkcja społeczna książki. Z problematyki metod badawczych, „Folia Librorum” 1992, nr 3, s. 29−50.

Wojtasiak D., Bolesław Świderski jako pedagog, „Folia Librorum” 1999, nr 9, s. 9−14.

Zielińska-Klimkiewicz Z., Księgozbiór Bartoszewiczów – przeszłość i teraźniejszość, „Folia Librorum” 1998, nr 8, s. 63−98.

Żmuda R., Bibliografie regionalne opracowane w Łodzi w latach 1976−1988, „Folia Librorum” 1992, nr 3, s. 111−142.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism