Etos fenomenologii Husserlowskiej

Agnieszka Wesołowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2019.052

Abstrakt


Główna teza artykułu brzmi, iż Husserla projekt transcendentalnej fenomenologii pozostaje w ścisłym związku z aksjologiczną i etyczną motywacją filozofowania niemieckiego filozofa. Ten związek rozpatrywany jest w odniesieniu do specyficznego etosu Husserlowskiej filozofii, który można opisać jako aksjologiczny. To właśnie etyczna i praktyczna motywacja decyduje o specyfice fenomenologicznej drogi filozofowania oraz zmiany nastawienia, którą Husserl określa mianem fenomenologicznej redukcji. W artykule ta kwestia jest rozpatrywana w ramach dwóch kroków: W ramach kroku pierwszego przedstawimy fenomenologiczne nastawienie jako takie, które umożliwia wgląd w transcendentalną subiektywność. W ramach drugiego kroku rozpatrzymy etos fenomenologii jako asumpt do życia w prawdzie. W ujęciu Husserla praktyczny etos fenomenologii jest wyrazem potrzeby oczyszczenia podmiotu z wszelkich bezużytecznych przesądów.


Słowa kluczowe


fenomenologia; etos; Edmund Husserl; subiektywność; filozofia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czarkowski Józef. 1994. Filozofia czystej świadomości. Redukcja, refleksja, czysta świadomość w fenomenologii transcendentalnej Edmunda Husserla. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Derrida Jacques. 2006. „Fenomenologia i domknięcie się metafizyki”, w: Fenomenologia francuska. Rozpoznania/ interpretacje/ rozwinięcia, przeł. Małgorzata Kowalska, red. Jacek Migasiński i Iwona Lorenc. 138–160. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Gallagher Shaun, Zahavi Dan. 2015. Fenomenologiczny umysł, przeł. Marek Pokrowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Husserl Edmund. 1996. Badania logiczne, t. 1: Prolegomena do czystej logiki, przeł. Janusz Sidorek. Toruń: Comer.

Husserl Edmund. 1962. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, hrsg. von Walter Biemel. W: Husserliana – Edmund Husserl, Gesammelte Werke, Bd. 6. Den Haag: Martinus Nijhoff.

Husserl Edmund. 1956. Erste Philosophie (1923/24). Teil 1: Kritische Ideengeschichte, hrsg. von Rudolf Boehm. The Hague: Martinus Nijhoff.

Husserl Edmund. 1959. Erste Philosophie (1923/24), Teil 2: Theorie der phänomenologischen Reduktion, hrsg. von Rudolf Boehm. W: Husserliana – Edmund Husserl, Gesammelte Werke, Bd. 8. Den Haag: Martinus Nijhoff.

Husserl Edmund. 1987. „Fenomenologia i antropologia”, przeł. Sławomira Walczewska, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 32.

Husserl Edmund. 1992. Filozofia jako ścisła nauka, przeł. Włodzimierz Galewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Husserl Edmund. 1990. Idea fenomenologii. Pięć wykładów, przeł. Janusz Sidorek.. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Husserl Edmund. 1975. Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, księga pierwsza, przeł. Danuta Gierulanka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Husserl Edmund. 1993. Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, przeł. Janusz Sidorek. Warszawa: Aletheia.

Husserl Edmund. 1999. Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, przeł. Sławomira Walczewska. Toruń: Wydawnictwo Rolewski.

Husserl Edmund. 2011. Logika formalna i logika transcendentalna, przeł. Grzegorz Sowiński. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Husserl Edmund. 1982. Medytacje kartezjańskie z dodaniem uwag krytycznych Romana Ingardena, przeł. Andrzej Wajs. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Janssen Paul. 1970. Geschichte und Lebenswelt. Ein Beitrag zur Diskussion von Husserls Spätwerk. Den Haag: Martinus Nijhoff.

Levinas Emmanuel. 2006. Teoria intuicji w fenomenologii Husserla, przeł. Piotr Mrówczynski. W: Fenomenologia francuska. Rozpoznania/ interpretacje/ rozwinięcia, przeł. Małgorzata Kowalska, red. Jacek Migasiński i Iwona Lorenc. 91–125. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Łaciak Piotr. 2012. Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Łaciak Piotr. 2015. „Fenomenologia transcendentalna i metafizyka”. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 60: 263–277.

Melle Ullrich. 1988. „Einleitung”, in: Edmund Husserl, Vorlesungen über Ethik und Wertlehre (1908−1914), hrsg. Ullrich Melle, in: Husserliana – Edmund Husserl, Gesammelte Werke, Bd. 28. Dordrecht−Boston−London: Cluwer Academic Publishers.

Półtawski Andrzej. 1973. Świat, spostrzeżenie, świadomość. Fenomenologiczna koncepcja świadomości a realizm. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Scheler Max. 1937. O rehabilitacji cnoty, przeł. Kołaczkowski Stefan. Warszawa: Instytut Literacki.

Wojtyła Karol. 2000. „Podmiotowość i to, co nieredukowalne w człowieku”. W: Karol Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. Tadeusz Styczeń. 433–444. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Stein Edyta. 1992. „Światopoglądowe znaczenie fenomenologii”, przeł. Zbigniew Stawrowski. Logos i Ethos 1.

Stróżewski Władysław. 1994. Istnienie i sens. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Stróżewski Władysław. 1989. „O metodzie fenomenologii”. W: Jak filozofować?, red. Jerzy Perzanowski. 78–96.

Święta Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein. 2000. Dzieje pewnej rodziny żydowskiej. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tischner Józef. 1972. „Egzystencja i wartość”. Znak 7/8: 917.

Tischner Józef. 1975. „Filozofia i ludzkie sprawy człowieka”. W: Józef Tischner, Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966–1975. 109–125. Kraków: Znak.

Zahavi Dan. 2012. Fenomenologia Husserla, przeł. Marek Święch. Kraków: Wydawnictwo WAM.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism