Warunki brzegowe etyki chrześcijańskiej

Sebastian Gałecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2017.038

Abstrakt


Idea etyki chrześcijańskiej istnieje od niemal dwudziestu wieków, jednak dopiero od kilkudziesięciu lat jej prawomocność jest powszechnie podważana, co zostało pokazane w artykule O możliwości istnienia filozofii chrześcijańskiej. Do rozwiązania tej kontrowersji nie należy wyłącznie polemika z przeciwnikami sformułowania „etyka chrześcijańska”, ale również przedstawienie takiego rozumienia chrześcijańskiej filozofii moralnej, które unika błędów i słabości krytykowanych przez jej oponentów. Ponieważ niemożliwe jest podanie jednej, równościowej definicji, w niniejszym artykule zaproponowano pięć warunków brzegowych etyki chrześcijańskiej, pozwalających ją odróżnić zarówno od innych teorii etycznych, jak i od moralności lub teologii chrześcijańskiej.


Słowa kluczowe


etyka chrześcijańska; metaetyka; moralna przyjaźń; moralna obcość; kontekst odkrycia i kontekst uzasadnienia; katolickość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chesterton Gilbert Keith, Ortodoksja. Romanca o wierze, przeł. M. Sobolewska, Fronda–Apostolicum, Warszawa–Ząbki 2004.

Chudy Wojciech, Filozofia chrześcijańska – rozum i wiara, „Ethos” 3-4(2007)79-80, s. 45-66.

Copleston Frederick, Historia filozofii, t. 2, przeł. S. Zalewski, PAX, Warszawa 2004.

Duchliński Piotr, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, Inspiracje chrześcijańskie w etyce, WAM, Kraków 2016

Dulles Avery, The Catholicity of the Church, Clarendon Press, Oxford 1987.

Durczewski Jaromir, Z refleksji nad chrześcijańską myślą filozoficzną (Geneza – rozwój – aktualność), „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filozofia”, 143(1983)7, s. 135-152.

Engelhardt Hugo Tristram, The Foundations of Bioethics, OUP, New York 1996.

Gałecki Sebastian, O możliwości istnienia filozofii chrześcijańskiej, „Ruch Filozoficzny” 72(2016)3, s. 117-132.

Gałecki Sebastian, Etyka chrześcijańska i jej rodzina, w: Etyka chrześcijańska – między tradycją a współczesnością. Studia i szkice, P. Duchliński, E. Podrez (red.), WAM, Kraków 2016, s. 93-123.

Gilson Étienne, Duch filozofii średniowiecznej, przeł. J. Rybałt, IW Pax, Warszawa 1958.

Gogacz Mieczysław, Czym jest filozofia chrześcijańska, „Za i Przeciw” 14(5 kwietnia)1981, s. 6, 23.

Gorczyca Jakub, Chrystus i ethos. Szkic o etyce filozoficznej w kondycji chrześcijańskiej, WAM, Kraków 1998.

Gorczyca Jakub, Zarys etyki fundamentalnej. Być dla drugiego, WAM, Kraków 2014.

Hadot Pierre, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przeł. P. Domański, Aletheia, Warszawa 2003.

Heller Michał, Sens życia i sens wszechświata. Studia z teologii współczesnej, Biblos, Tarnów 2002.

Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio” do biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem, Rzym 1998.

Jędraszewski Marek, Jak należy rozumieć pojęcie „filozofia chrześcijańska”, „Filozofia Chrześcijańska” 1(2004), s. 7-17.

Jung Patricia Beattie, L. Shannon Jung, Moral issues and Christian responses, Fortress Press, Minneapolis 2013.

Løgstrup Knud Ejler, The Ethical Demand, przeł. T. I. Jensen i inni, University of Notre Dame Press, Notre Dame–London 1997.

MacIntyre Alasdair, Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku, przeł. A. Chmielewski, PWN, Warszawa 2000.

McInerny Ralph, Zagadnienie etyki chrześcijańskiej, przeł. R. Mordarski, Daimonion, Kęty 2004, s. 129.

Miś Andrzej, Filozofia współczesna: główne nurty, Scholar, Warszawa 2006.

Pawłowski Kazimierz, Wprowadzenie, w: K. Szałata, Filozofia chrześcijańska. Na marginesie wielkiej debaty od encykliki „Aetarni Patris” do „Fides et ratio”, Fundacja Polska Raoula Follereau, Warszawa 2004, s. 1-7.

Reichenbach Hans, Trzy zadania epistemologii, przeł. W. Sady, „Studia Filozoficzne” 7-8(284-285)1989, s. 205-212.

Stachewicz Krzysztof, O filozofii chrześcijańskiej. Kilka uwag z perspektywy historycznej i futurologicznej, „Logos i Ethos” 2(35)2013 s. 219-234.

Ślipko Tadeusz, Zarys etyki ogólnej, WAM, Kraków 2002.

von Balthasar Hans Urs, Prawda jest symfoniczna. Aspekty chrześcijańskiego pluralizmu, przeł. I. Bokwa, W drodze, Poznań 1998.

Zdybicka Zofia J., Zieliński Edward I., Chrześcijańska filozofia, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk (red.), t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, s. 167-173.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism