Umowa o pracę na czas określony po nowelizacji w 2016 r.

Józef Porosa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2020.002

AbstraktFundament umowy o pracę na czas określony sięga okresu, zanim sama gałąź prawa pracy wyodrębniła się spod reżimu regulacji cywilnej i administracyjnej. Z biegiem lat, kształt tej podstawy nawiązania stosunku pracy zmieniał się pod wpływem różnych czynników, w szczególności wytycznych kreowanych na obszarze pozakrajowym. W związku z tym najbardziej intensywny rozwój obserwuje się w tzw. okresie unijnym, trwającym nieprzerwanie od lat 90. XX w. Ostatnią zmianą w przedmiocie rozważań, stanowiącą swoistą konkluzję dotychczasowego spojrzenia na umowę o pracę na czas określony, jest nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220).  To właśnie w jej perspektywie, nie porzucając jednak całokształtu dorobku legislacyjnego i doktrynalnego, autor pragnie poruszyć takie zagadnienia jak klarowność pojmowania tej instytucji, ekspansja umowy bezterminowej na kształt umowy o pracę na czas określony, zasada limitacji i długość umów w przypadku stosowania wyjątków od powyższej zasady. Ponadto celem niniejszego opracowania jest dwutorowa ocena stabilności zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony.


Słowa kluczowe


umowa o pracę na czas określony; kryterium kwalifikacji; zasada limitacji; dychotomia przesłanek; tryb związkowy; zasadność wypowiedzenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura:

Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2006.

Jaśkowski K., Nowa umowa o pracę na czas określony, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 11.

Łapiński K., Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy, Warszawa 2011.

Mitrus L., Komentarz do art. 36(1) Kodeksu pracy, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2018.

Muszalski W., Komentarz do art. 25(1) Kodeksu pracy, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2019.

Muszalski W., Komentarz do art. 36 Kodeksu pracy, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2019.

Piątkowski J., Udział związku zawodowego w rozwiązywaniu stosunku pracy – niedoskonałości regulacji prawnej, w: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Warszawa 2010.

Piątkowski J., Umowa o pracę na czas określony w Kodeksie pracy – nowa jakość czy powolny zmierzch tożsamości, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy)”, 2016, nr 1.

Pisarczyk Ł., Nowy model zatrudnienia pracowniczego w prawie pracy? – część 1, „Monitor Prawa Pracy”, 2016, nr 4.

Stelina J., Komentarz do art. 25(1) Kodeksu pracy, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. A Sobczyk, Warszawa 2018.

Świątkowski A., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018.

Święcicki M., Prawo pracy, Warszawa 1968.

Wąż P., Komentarz do art. 33 Kodeksu pracy, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. K. Walczak, Warszawa 2020.

Wichrowska-Janikowska E., Umowa o pracę na czas określony i na zastępstwo – jej wpływ na kształtowanie rynku pracy – na podstawie działań Rzecznika Praw Obywatelskich, w: Konferencja naukowa „Umowa o pracę na czas określony – jej rola i znaczenie w kreowaniu stosunków pracy”, red. E. Wichrowska-Janikowska, Warszawa 2004.

Orzecznictwo:

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1956 r., IV CR 35/56, OSNCK 1957, nr 4, poz.118.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1994 r., I PZP 46/94, OSNAPiUS 1995, nr 7, poz. 87.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2011 r., II PK 36/11, Legalis nr 461864.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 2014 r., II PK 225/13, OSNAPiUS 2015 nr 11, poz. 146.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 1997 r., I PKN 123/97, OSNAPiUS 1998, nr 5, poz. 151.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism