Problematyka podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w sprawach z odwołań od decyzji zasiłkowych

Karolina Ziółkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2017.002

Abstrakt


W ramach niniejszego artykułu zostanie przedstawiona problematyka zagadnień związanych z podleganiem dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w sprawach z odwołań od decyzji odmawiających prawa do zasiłku chorobowego[1]. Od niedawna zauważyć można praktykę sądów rejonowych, które wyłączają sprawy z odwołań od decyzji zasiłkowych, sprawy ubezpieczeniowe i przekazują je do rozpoznania sądom okręgowym. Sądy rejonowe stoją na stanowisku, że istnieje możliwość zrekonstruowania rozstrzygnięcia dotyczącego sprawy ubezpieczeniowej z uzasadnienia decyzji odmawiającej prawa do zasiłku. Zarówno doktryna, jak i judykatura poddała już szerokiej analizie powyższą kwestie. Dlatego też autor poruszy również istotne kwestie, jakie sąd rejonowy może podjąć, aby uniknąć działań opisanych w przytoczonych stanach faktycznych.


[1] Niniejszy artykuł stanowi uzupełnioną wersję referatu zaprezentowanego podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. ,,Aktualna problematyka składek na ubezpieczenie społeczne”.


Słowa kluczowe


dobrowolne ubezpieczenie chorobowe; decyzje; sąd rejonowy; rekonstrukcja decyzji; zasiłek chorobowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Adamiak B., Brokowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012

Antonów K., Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych: pojęcie oraz właściwości postępowań przesądowych i ochrony cywilno sądowej, Warszawa 2011

Gudowska B., Strusińska- Żukowska J. (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2014

Jędrasik- Jankowska I., Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2016

Klimas M., Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2013

Manowska M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz tom I art. 1-50538, Warszawa 2015

Olszewski J. (red.), Prawo gospodarcze. Kompendium, Warszawa 2016

Rzetecka- Gil A., Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Warszawa 2009

Wantoch- Rekowski J. (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2015

Orzeczenia

Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 17 lutego 2016 r., III AUa 710/15, Lex nr 2004505

Postanowienie SR w Toruniu z dnia 27 stycznia 2016 r., IV U 707/15, niepublikowane

Postanowienie SR w Toruniu z dnia 3 listopada 2016 r., IV U 621/16, niepublikowane

Postanowienie SR w Toruniu z dnia 10 października 2016 r., IV U 494/16, niepublikowane

Postanowienie SO w Toruniu z dnia 1 grudnia 2016 r., IV U 2753/16, niepublikowane

Postanowienie SA w Gdańsku z dnia 3 marca 2016 r. AUz 40/16, Lex nr 2113325

Postanowienie SR w Toruniu z dnia 7 października 2015 r., IV U 315/15, niepublikowane

Postanowienie SO w Toruniu z dnia 15 stycznia 2016 r., IV U 2057/15, niepublikowane

Wyrok SN z dnia 8 listopada 2012 r., II UK 90/12, Lex nr 1380826

Wyrok NSA w Katowicach z dnia 23 października 1998 r., I SA/Ka225/97, Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów 1999, Nr 1, s. 20


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism