Academic migration and its influence on the social development of countries (on the example of the National University „Ostroh Academy”)

Oleksandra Kraichynska, Yuliia Maslova

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.04.013

Abstract


Academic migration as the most developed form of internationalization of the educational sphere promotes the integration of the individual into the international educational community. It promotes the development of intercultural competencies, increases the chances for higher professional self─realization of students and teachers, increasing their professionalism in teaching, research and self─government. The article highlights the difference between such concepts as "academic migration" and "student migration". The main causal links between academic migration and the economy of host countries have been identified. A survey of the educational society of the National University "Ostroh Academy" analyzed the attitudes of students and teachers regarding study and internship abroad.

Keywords


academic migration; student migration; international educational migration; educational migrants; globalization.

Full Text:

PDF

References


Aleksyeyeva T. I., Horban"ova K. V. Intelektual"na emihraciya z Ukrayiny. Prychornomors"ki ekonomichni studiyi. – 2016. – Vyp. 11. – S. 18–21.

Bakaev O. V., Rymarenko Yu. I. Mihraciya // Yurydychna encyklopediya : [u 6 t.] / red. kol. Yu. S. Shemshuchenko (vidp. red.) [ta in.] — K. : Ukrayins"ka encyklopediya im. M. P. Bazhana, 1998—2004. — ISBN 966-749-200-1.

Baranyk Z. P., Romanenko I. O. Intelektual"na mihraciya naselennya Ukrayiny: statystychnyj aspekt. // Naukovyj visnyk Xersons"koho derzhavnoho universytetu. – Seriya: Ekonomichni nauky. – 2014. – Vyp. 6, ch. 5. – S. 223–227.

Beztelesna L.I. Akademichna mobil"nist" yak instrument realizaciyi stratehichnoho upravlinnya resursamy [Elektronnyj resurs] / L.I. Beztelesna // Visnyk nacional"noho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya. –– 2016. – Vyp. 1(73). – S.11–12. – Rezhym dostupu: http://ep3.nuwm.edu.ua/4422/1/Beztelesna%20L.%20I.%20Akademichna%20mobil"nist"%20zax.pdf

Bilyakovs"ka O. Osvitnya mihraciya ukrayinciv do Pol"shhi: sociopsyxolohijnyj aspekt / O. Bilyakovs"ka // Social"no-ekonomichni ta etnokul"turni naslidky mihraciyi dlya Ukrayiny: zb. materialiv nauk.-prakt. konf. (Kyyiv, 27 veresnya 2011 roku). – K., 2011. – S. 231–237.

Horozhankyna N. A. Mezhdunarodnaya yntellektual"naya эmyhracyya yz Dnepropetrovskoho rehyona (heosocyolohycheskyj komponent). Pskovskyj rehyonolohycheskyj zhurnal. – 2013. – № 16. – S. 43–48.

Zhurakovs"ka L.A. Tendenciyi osvitn"oyi mihraciyi v konteksti hlobalizaciyi ekonomichnoho rozvytku [Elektronnyj resurs] // Demohrafiya ta social"na ekonomika. – 2014. – № 1(21). – Rezhym dostupu: http://dse.org.ua/ arhcive/21/20.pdf.

Kucherenko D. Stratehiyi rozvytku osvitnix system krayin svitu: [monohrafiya] / D. Kucherenko, O. Martynyuk. – K.: IPK DSZU, 2011. – 312 s.

Malynovs"ka O. A. Zovnishnya mihraciya hromadyan Ukrayiny v umovax pohlyblennya yevrointehracijnyx procesiv: vyklyky ta shlyaxy reahuvannya / Nacional"nyj instytut stratehichnyx doslidzhen". URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/bezviz-6eaa1.pdf (data zvernennya 7.07.2018).

Mihraciya v Ukrayini: fakty i cyfry / Predstavnyctvo MOM v Ukrayini; uporyadnyk O. Malynovs"ka – Kyyiv – 2016. – 32 s.

Oleksandra Slobodyan, Yehor Stadnyj. Ukrayins"ki studenty za kordonom: skil"ky ta chomu? [Elektronnyj resurs] // CEDOS. – 2016. – Rezhym dostupu: https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-chomu

Oppel"d L. I. Suchasni tendenciyi mizhnarodnoyi intelektual"noyi mihraciyi v umovax yevrointehraciyi. Efektyvna ekonomika.- 2013. - № 3. - S. 12–33.

Petrova Ya. Intelektual"na mihraciya v Ukrayini: motyvaciya ta naslidky dlya suspil"stva. Mihraciya i tolerantnist" v Ukrayini: zb. st. / za red. Yaroslava Pylyns"koho. K.: Stylos, 2007. S. 127–132.

Polkovnychenko S., Kurochka V. «Vidplyv umiv» z Ukrayiny yak zahroza nacional"nij bezpeci. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya. - 2016.- № 4 (8).- S. 16–22.

Semiv L. Osvitnya mihraciya yak faktor rozvytku terytorial"nyx mihracijnyx system: nacional"nyj ta yevropejs"kyj aspekt / L. Semiv // Social"no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny. – 2013. – Vyp. 3(101). – S. 244–253.

Sociolohichne opytuvannya simej mizhnarodnyx trudovyx mihrantiv u mezhax proektu // Open Society Institute. Higher Education Support Program. Project Wealth, Poverty and Life Satisfaction in Transition Societies, – 2013.

Filatov V.M. Specyfichni oznaky osvitn"oyi mihraciyi ta yiyi misce v strukturi mihracijnyx potokiv [Elektronnyj resurs] / V.M. Filatov, Ya.V. Romashova // Efektyvna ekonomika. – 2014. – № 2. – Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2785.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism