A review of personality research in sport

Paweł Piepiora

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.04.007

Abstract


Background and aim. The significant role of personality in sport is often emphasized. The purpose of this article is to review the research in sport psychology that has contributed to the understanding of relationships and potential avenues for research into personality traits in sport.
Matherial and method. The collected material consisted only of the works of sports psychologists available in Poland. The method of source materials analysis was used. Analysis with deductive reasoning and synthesis with inductive reasoning were used.
Results. The results of research on: the relationship between personality and sports discipline, the role of personality in combat, individual and team sports, the influence of personality on sports performance and motor skills, accidental studies of personality in sports and health psychology, developmental psychology, dietetics, and gender are presented.
Conclusions. Physical and sports activity affects the personality of people who train. Personality traits relate to long-term sport success, interpersonal relationships, and mental states of athletes before, during and after competition. In addition, they refer to the use of leisure time, strength and mobility in old age, and unhealthy, addictive physical behavior.

Keywords


sport psychology; personality; sport; research

Full Text:

PDF

References


Allen, M. S., Greenlees, I., Jones, M. (2011). An investigation of the five-factor model of personality and coping behaviour in sport. Journal of Sport Sciences, 29, 841-850.

Allen, M. S., Greenlees, I., Jones, M. (2013). Personality in sport: a comprehensive review. International Review of Sport and Exercise Psychology, 6, 184-208.

Allen, M. S., Laborde, S. (2014). The role of personality in sport and physical activity. Current directions in psychological science, 23, 460-465.

Anghel, A., Banica, I., Ionescu, S. (2009). Personality features of elite athletes considering the criterion of the sport practiced. Sport Science Review, 1, 5-6.

Backmand, H., Kapiro, J., Kujala, U., Sarna S. (2003). Personality and mood of former elite athletes: a descriptive study. Internalional Journal of Sports Medicine, 22, 215-221.

Baczyńska, A., Biernacka, K. (2001). Czy Bruce Lee był zwykłym człowiekiem? Czyli wybrane cechy osobowości osób uprawiających sztuki walki (unpublished material).

Bardi, A., Schwartz, S. H. (2003). Values and behavior: Strength and structure of relations. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 1207–1220.

Basiagi-Pasterniak, J. (2000). Analiza typów osobowości, poziomu lęku i głównych składników motywacji sportowej u juniorów – zawodników piłki nożnej. Studia Humanistyczne, Zeszyty Naukowe, nr 80. Kraków: AWF.

Basiaga-Pasternak, J. (2007). Psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w sporcie. Kraków: AWF, Studia i Monografie nr 38.

Bernatek, P., Cwyl, S., Dudziak, D., Szastarek, I., Guszkowska, M. (2006). Cechy temperamentu i osobowość zawodników sportów walki i zespołowych gier sportowych. In: D. Parzelski (ed.). Psychologia w sporcie (pp. 50-57). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Binboga, E., Guven, S., Catikkas, F., Bayazit, O., Tok, S. (2012). Psychophysiological responses to competition and the Big Five personality traits. Journal of Human Kinetics, 33, 187-194.

Blecharz, J., Siekańska, M. (2009). Mój sport moja radość. 10 zasad treningu dla dzieci uprawiających sport. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.

Boostani, M. H., Boostani, M. A., Rezaei, A. M. (2013). Sport psychology in professional karate athletes: give psy¬chological guidelines in order to improve their act in the competitions. Annals of Biological Research, 4 (1), 48-52.

Borysiuk, Z. (2002). Psychomotoryczne i osobowościowe uwarunkowania poziomu mistrzowskiego w szermierce. Opole: Politechnika Opolska, Studia i Monografie nr 127.

Botwina, R. (2004). Osobowościowo-temperamentalne uwarunkowania sukcesu w zapasach juniorów i seniorów. In: M. Mikołajczyk (ed.), Korelaty psychologiczne aktywności ruchowej i sukcesów w sporcie. Z badań nad osobowością sportowców i studentów uczelni wychowania fizycznego (pp. 41-47). Warszawa: PTNKF.

Botwina, R., Kowalik, S. (2013). Mentalne wspomaganie sportowców niepełnosprawnych. Poznań: Wydawnictwo AWF.

Buss, D., Craik, K. H. (1983). The act frequency approach to personality. Psychological Review, 90, 105–126.

Chirivella, E. C., Martinez, L. M. (1994). The sensation of risk and motivational tendencies in sports: an empirical study. Personality and Individual Differences, 16, 777-786.

Clingman, J. M., Hiliard, D. V. (1987). Some personality characteristics of the super adherer: following those who go beyond fitness. Journal of Sport Behaviour, 10, 123-136.

Ekinci, Y, Hosany, S. (2006). Destination personality: An application of brand personality to tourism destinations. Journal of Travel Research, 45 (2), 127-139.

Fuller, J. (2011). Martial arts and psychological health: Psychology and Psychotherapy. British Journal of Medicine and Psychology, 61 (4), 317-328.

Garland, D. J., Barry, J. R. (1990). Personality and leader behaviours in collegiate football: a multidimensional approach to performance. Journal of Research in Personality, 24, 355-370.

Giacobbi Jr., P. R., Weinberg, R. S. (2000). An examination of coping in sport: Individual trait anxiety differences and situational consistency. The Sport Psychologist, 14 (1), 42-62.

Gracz, J., Sankowski, T. (2007). Psychologia aktywności sportowej. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Seria: Podręczniki, 58.

Hill, D. M., Hanton, S., Matthews, N., Fleming, S. (2010). Choking in sport: a review. International Review of Sport and Exercise Psychology, 3 (1), 24-39.

Horbulewicz, J. (1979). Poziom niepokoju a skuteczność zawodnicza judoków. Monografie AWF Poznań, 130, 275-283.

Ilyasi, G., Salehian, M. H. (2011). Comparison of personality traits between individual and team athletes. Middle East Journal of Scientific Research, 9 (4), 527-530.

Jarvis, M. (1999). Sport Psychology. UK: Routledge Modular Psychology series.

Kajtna, T., Tusak, M., Barić, R., Burnik, S. (2004). Personality in high-risk sports athletes. Kinesiology, 36 (1), 24-34.

Kang, C., Bennett, G., Peachey J. W. (2016). Five dimensions of brand personality traits in sport. Sport Management Review, 19 (4), 441-453.

Kim, J., Gardant, D. Bosselut, G., Eys M. (2018). Athlete personality characteristics and informal role occupancy in interdependent sport teams. Psychology of Sport and Exercise, 39, 193-203.

Kowal, P. (2011). Osobowość a style radzenia sobie ze stresem u tancerzy sportowego tańca towarzyskiego. Studia Psychologica: Theoria et praxis, 11 (1), 51-64.

Krawczyński, M. (1991a). Rainera Martensa koncepcja lęku współzawodnictwa sportowego. In: W. Tłokiński (ed.), W kręgu psychofizykalnych zagadnień profilaktyki i terapii w sporcie (pp. 63-68). Gdańsk: Wydawnictwo AWF.

Krawczyński, M. (1991b). Wokół specyfiki lęku sportowego. In: W. Tłokiński (ed.), Lęk. W poszukiwaniu specyficzności (pp. 45-53). Warszawa: Arx Regia.

Krawczyński, M. (1993). Poznawcze i somatyczne komponenty lęku sportowego. In: W. Tłokiński (ed.), Lęk. Różnorodność przeżywania (pp. 123-130). Warszawa: Arx Regia.

Krawczyński, M. (1995). Teoria Strefy Optymalnego Funkcjonowania a motywacja do lęku w sporcie. In: W. Tłokiński (ed.), Lęk. Zjawisko umotywowane (pp. 40-45). Warszawa: Arx Regia.

Krawczyński M. (1998) Motywacja osiągnięć a osobowość młodych zawodników piłki nożnej i tenisa ziemnego In: T. Rychta (ed.), Zachowanie celowe w sporcie a osobowość (pp. 255-261). Warszawa: SPSPTNKF.

Krawczyński, M. (2004) Osobowość, lęk i motywacja osiągnięć u zawodników I i II ligi piłki nożnej. In: M. Mikołajczyk, M. Mikicin (eds.), Korelaty psychologiczne aktywności ruchowej i sukcesów w sporcie: z badań nad osobowością sportowców i studentów uczelni wychowania fizycznego (pp. 57-63). Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Sekcja Psychologii Sportu, Warszawa.

Kuk, A. (1998). Celowe zachowanie się w sporcie a osobowość studentów wychowania fizycznego. In: T. Rychta (ed.), Zachowanie celowe w sporcie a osobowość (pp. 207-217). Warszawa: SPSPTNKF.

Lerner, B. S., Locke, E. A. (1995). The effects of goal-setting, self-efficacy, competition and personality traits on the performance of an endurance task. Journal of Sport and Exercise Psychology, 17, 138-152.

Lickiewicz, J. (2006). Psychologiczne aspekty samoobrony kobiet. In: M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak (eds.), Edukacja w społeczeństwie ryzyka, tom 1 (pp. 55–62). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Lipowski, M. (1996). Wybrane cechy osobowości na tle wyników sportowych dzieci trenujących gimnastykę. In: Streszczenia z V Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów Rozwojowych „Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka” (pp.31-32). Łódź 9-12.05.1996.

Lipowski, M. (1998). Zachowania zawodników gimnastyki i pływania oraz dzieci nietrenujących w sytuacjach zadaniowych. In: Rychta, T. (ed.), Zachowanie celowe w sporcie a osobowość (pp. 262-269). Warszawa: SPSPTNKF.

Lipowski, M. (1999). Dziecko w sporcie. Studium psychologiczne. Gdańsk: Wydawnictwo AWF.

Lipowski, M. (2004). Samoocena jako istotny wymiar osobowości młodego sportowca. In: M. Krawczyński, D. Nowicki (eds.), Psychologia sportu w treningu dzieci i młodzieży (pp. 37-57). Warszawa: COS.

Litwiniuk, A., Grants, J., Kravalis I., Obmiński Z. (2019). Personality traits of athletes practicing eastern martial arts. Archives of Budo, 15, 195-201

Marks, M., Bukowska, K. (2012). Specyfika uprawianej dyscypliny sportu a osobowość gimnastyków. Rozprawy Naukowe, 38, 41-48.

McEwan, D., Boudreau, P., Curran, T., Rhodes R. E. (2019). Personality traits of high-risk sport participants: A meta-analysis. Journal of Research in Personality, 79, 83-93.

McGill, J. C., Hall, J. R., Ratliff, W. R., Moss R. F. (1986). Personality characteristics of professional rodeo cowboys. Journal of Sport Behaviour, 9, 143-151.

McKelvie, S. J., Lemieux, P., Stout, D. (2003). Ekstraversion and neuroticism in contact athletes, no contact athletes and non-athletes: a research note. Journal of Sport Psychology, 5 (3), 19-27.

Mikołajczyk, M. (ed.). (2004). Korelaty psychologiczne aktywności ruchowej i sukcesów w sporcie. Z badań nad osobowością sportowców i studentów uczelni wychowania fizycznego. Warszawa: PTNKF.

Mirehie, M., Gibson, H. J. (2020). The relationship between female snow-sport tourists' travel behaviors and well-being. Tourism Management Perspectives, 33,

Mirzaei, A., Nikbakhsh, R., Sharififar, F. (2013). The relationship between personality traits and sport performance. European Journal of Experimental Biology, 3 (3), 439-442.

Mroczkowska, H., Kownacka, I. (2004). Kulturowy wzorzec męskości a temperamentalne wskaźniki wydolności psychofizycznej w sportach walki. In: M. Mikołajczyk (eds.), Korelaty psychologiczne aktywności ruchowej i sukcesów w sporcie. Z badań nad osobowością sportowców i studentów uczelni wychowania fizycznego (pp. 31-40). Warszawa: PTNKF.

Nia, M. E., Besharat, M. A. (2010). Comparison of athletes’ personality characteristics in individual and team sports. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 808-812.

Norakidze, W. G. (1976). Wpływ działalności sportowej na kształtowanie cech osobowości sportowca. Psychologia i współczesny sport, 1, 9–23.

Paunonen, S. V. (2003). Big Five factors of personality and replicated predictions of behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 411–424.

Piedmont, R. L, Hill, D., Blanco, S. (1999). Predicting athletic performance using the five factor model of personal¬ity. Personality and Individual Differences, 27, 769-777.

Piepiora, P. (2015). Reaktywność emocjonalna zawodników karate startujących w odmiennych systemach walki sportowej kumite. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 13 (3), 46-51.

Piepiora, P. (2019). Behaviors of Professional Athletes in Terms of The Big Five Model Due to the Type of Contact of the Sport Discipline. In: 14th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities at Princeton (pp. 138-145). USA, Princeton 19-20.08.2019.

Piepiora, P., Cięszczyk, I., Krzesiński, M. (2017a). Wizerunek a agresywność młodych sportowców na przykładzie wybranych dyscyplin sportowych. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 19 (1), 45-51.

Piepiora, P., Cięszczyk, I., Krzesiński, M. (2017b). Young athlete personality model using the example of selected sport disciplines. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 22 (4), 5-13.

Piepiora, P., Cięszczyk, I., Krzesiński, M. (2018a). Różnice w temperamencie wśród młodzieżowych zawodników trenujących sport indywidualny i zespołowy. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 25 (3), 44-50.

Piepiora P., Helbin K., Supiński J. (2019a). Profil osobowości zawodników łucznictwa olimpijskiego. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 27 (1): 31-42.

Piepiora, P., Jagoda, A., Urban, J. (2019b). Physical activity and styles of coping with the stress of people aged 18-30. Journal of Education, Health and Sport, 9 (7), 36-40.

Piepiora, P., Kaśków, K. (2019). Personality profile of Polish Volleyball players – a case study of players at various sports levels. Quality in Sport, 5 (2), 47-57.

Piepiora, P., Kwieciński, A., Migasiewicz, J. (2019c). The impact of the level of focus on a change in the level of fear of falling during leading in competition climbing. Journal of Education, Health and Sport, 9 (5), 516-533.

Piepiora P., Maśliński J., Gumienna R., Cynarski W.J. (2020). Sport technique as a determinant of athletes’ personality. Quality in Sport, 6 (1): 33-43.

Piepiora, P., Migasiewicz, J., Napieraj, D. (2019d). Personality profile of athletes practising endurance disciplines. Journal of Education, Health and Sport, 9 (4), 394-402.

Piepiora, P., Petecka, A. (2020). Personality profile of women practising contact sports with karate kyokushin competitors and handball players as an example. Ido: Movement for Culture: Journal of Martial Arts Anthropology, 20 (1), 23-29.

Piepiora, P., Piepiora, D., Witkowski, K. (2016a). Personality of the karatekas and kumite sport fight systems (in view of the karate culture as the regulator of this interdependence). Journal of Combat Sports and Martial Arts, 7 (1), 35-41.

Piepiora, P., Piepiora, Z. (2015). The karate culture as the regulator of interdependence between permitted level of violence in different kumite systems and personality of contestants. Human And Social Sciences at the Common Conference (HASSACC), 3 (1), 23-27.

Piepiora P., Sadowska M., Supiński J. (2019e). The personality profile of ultimate frisbee

players based on gender. Quality in Sport, 5 (4), 28-34.

Piepiora, P., Superson, M., Migasiewicz, J. (2019f). Personality and subjective assessment of body weight of tennis players. Journal of Education, Health and Sport, 9 (6), 394-397.

Piepiora, P., Superson, M., Witkowski, K. (2017c). Osobowość a masa ciała i poziom tkanki tłuszczowej na przykładzie zawodniczek piłki siatkowej. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 20 (2), 52-55.

Piepiora, P., Superson, M., Witkowski, K. (2017d). Personality and the body composition of athletes using the example of the Polish national youth female wrestling team. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 8 (2), 107-109.

Piepiora, P., Superson, M., Witkowski, K. (2017e). Personality and the nutritional habits of athletes using the example of the Polish national youth female wrestling team. Archives of Budo: Science of Martial Arts and Extreme Sports, 13, 103-110.

Piepiora, P., Supiński, J., Witkowski, K. (2015). The temperament of karate competitors versus the systems of kumite sports fight. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 6 (2), 49-52.

Piepiora, P., Szmajke, A., Migasiewicz, J., Witkowski, K. (2016b). The karate culture and aggressiveness in kumite competitors. Ido: Movement for Culture: Journal of Martial Arts Anthropology, 16 (2), 41-47.

Piepiora, P., Witkowski, K. (2018). Personality traits of competitive athletes according to type of pressure exerted on opponents. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 40 (1), 97-109.

Piepiora, P., Witkowski, K., Migasiewicz, J. (2017f). Evaluation of the effects of mental visualisation training in sport with regard to karate shotokan fighters specializing in kata. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 8 (1), 49-53.

Piepiora, P., Witkowski, K., Piepiora, Z. (2018b). Personality profiles of karate masters practising different kumite styles. Archives of Budo, 14, 231-241.

Poczwardowski, A., Makurat, F. (1993). Wybrane zmienne psychologiczne zawodników judo reprezentujących różny poziom sportowy. Rocznik Naukowy AWF Gdańsk, 2, 231–243.

Reykowski, J. (1975). Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności człowieka. In: T. Tomaszewski (ed.), Psychologia (pp. 762-825). Warszawa: PWN.

Rutkowska, K. (2007). Osobowość sportowców – członków Uniwersjadowej Kadry Polski. Polish Journal of Sports Medicine / Medycyna Sportowa, 23 (5), 261-265.

Rutkowska, K. (2014). Analiza wybranych zagadnień psychologii sportu osób z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 10 (1), 111-120.

Rychta, T. (1982). Staż zawodniczy a osobowość zawodników wysokiej klasy. Wychowanie fizyczne i Sport, 3-4, 53-58.

Rychta, T. (1998a). Osobowość a zachowanie celowe sportowców. Warszawa: COS.

Rychta, T. (1998b). Zachowanie celowe w sporcie a osobowość. Warszawa: SPSPTNKF.

Rychta, T. (2001). Osobowość gracza. Człowiek i Ruch, 1 (3), 76-84.

Rychta, T. (2013). Dyspozycje osobnicze młodzieży uprawiającej gry zespołowe i nieuprawiającej sportu. Studies in Sport Humanities, 14, 68-76.

Rychta, T., Mikołajczyk, M., Gruszkowska, M. (1992). Wiedza i postawy wobec dopingu farmakologicznego a wybrane cechy osobowości. Wychowanie Fizyczne i Sport, 3, 59-68.

Rychta, T., Wysocka, G. (1988). Wybrane zmienne osobowościowe u zawodników i zawodniczek lekkiej atletyki. Wychowanie Fizyczne i Sport, 1, 107-127.

Schur, K. T., Ashley, M. A., Joy, K. L. (1977). A multivariante analysis of male athlete characteristics: sport type an success. Multivariante Experimental Clinical Research, 3, 53-68.

Shipley, B. A., Weiss, G., Der, G., Taylor, M. D., Dearly, I. J. (2007). Neuroticism, extraversion and mortality in the UK Health and lifestyle survey: A 21-year prospective cohort study. Psychosomatic Medicine, 69 (9), 923-931.

Shrivastaval, P., Gopal, R., Singh, Y. (2010). A Study of Personality Dimensions in Sports Performance. Journal of Exercise Science and Physiotherapy, 1, 39-42.

Siekańska, M. (2012). Jak wspierać by nie wywierać presji? Zachowania rodziców wobec dzieci uprawiających sport wyczynowo. In: J. Blecharz, M. Siekańska, A. Tokarz (eds.), Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii (pp. 317-332). Kraków: AWF, Praktyczna Psychologia Sportu, Monografie nr 7.

Soto, C. J., John, O. P., Gosling, S. D., Potter, J. (2008). The devel¬opmental psychometrics of Big Five self-reports: acquiescence, factor structure, coherence, and dif¬ferentiation from ages 10 to 20. Journal of Personality and Social Psychology, 94, 718-737.

Steca, P., Baretta, D., Greco, A., D'Addario, M., Monzani D. (2018). Associations between personality, sports participation and athletic success. A comparison of Big Five in sporting and non-sporting adults. Personality and Individual Differences, 121, 176-183.

Stroczyński, W. (1988). Osobowościowe uwarunkowania skutecznego działania zawodników w grach zespołowych. Poradnik psychologiczny dla instruktorów i trenerów sportowych gier zespołowych. Monografie, nr 78. Poznań: AWF.

Stroczyński, W. (1992). Kim jesteś piłkarzu? Trener, PZPN, 3-4.

Terracciano, A., Schrack, J. A., Sutin, A. R., Chan, W., Simonsick, E. M., Ferrucci, L. (2013). Personality, metabolic rate and aerobic capacity. Plos One, 8 (1), 547-556.

Tok, S. (2013). The Big Five personality traits and risky sport participation. Social Behaviour and Personalisty an International Journal, 39, 1105-1012.

Tolea, M. I., Terracciano, A., Simonsick, E. M., Metter, T. J., Costa Jr., P, Ferrucci, L. (2012). Associations between personality traits, physical activity level and muscle strength. Journal of Research in Personality, 46 (3), 264-270.

Tomczak, M., Bręczewski, G., Sokołowski, M., Kaiser, A., Czerniak, U. (2013). Personality traits and stress coping styles in the Polish National Cadet Wrestling Team. Archives of Budo, 9 (3), 161–168.

Tutko, T. A., Ogilvie, B. C. (1966). Athletic motivation inventory. San Jose: Institute for the Study of Athletic Motivation.

Unrug, M., Malesza, M. (2012). Róznice w osobowości i temperamencie osób trenujących sporty walki amatorsko i zawodniczo. In: E. Drop, M. Maćkiewicz (eds.), Młoda Psychologia, tom 1 (pp. 117-131). Warszawa: Liberi Libri.

Watson, A. E., Pulford, B. D. (2004). Personality differences in high risk sports amateurs and instructors. Perceptual and Motor Skills, 99, 83–94.

Wcisło, S. (2007). Wpływ kickboxingu na osobowość człowieka. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha.

Wieteska, A. (2017). Psychologiczne i zdrowotne konteksty aktywności fizycznej adolescentów. Humanum: Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 25 (2), 79-86.

Więcław, G., Kochanowski, M. (2017). Na pierwszym planie – sport! Praktyczne zastosowanie psychologii sportu we współpracy z kadrami narodowymi osób niepełnosprawnych w sportach drużynowych. In: I. Sikorska, K. Gerc, L. Pawłowski (eds.), Sportowcy z niepełnosprawnością – aspekty psychologiczne i społeczne (pp. 173-188). Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Wiggins, J. (1996). The Five-Factor model of personality. New York: Guildford Press.

Wlazło, E. (2001). Osobowość studentów wychowania fizycznego o specjalności trenerskiej. In: E. Wlazło (ed.), Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej (pp. 111-126). Wrocław: AWF Wrocław.

Van Puyenbroeck, S., Stouten, J., Hofmans, J., Van Meervelt, K., Vande Broek, G. (2020). Characterizing positive and negative ‘voicers’ in elite sport teams: The role of the Five Factor Model and narcissism in players’ frequency and passing on of voice. Psychology of Sport and Exercise, 48,

Żyto-Sitkiewicz, D. (1981). Z badań nad osobowością zawodników judo i zapasów (styl wolny). Sport wyczynowy, 6, 34-40.

Żyto-Sitkiewicz, D. (1993). Relacje między osobowością studentów AWF a stażem zawodniczym. Przeglądowa Konferencja AWF’92, 60-62.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism