Konsekwencje zmian art. 7 ust. 2 pkt 1ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dla działalności przedsiębiorstw energetycznych

Karolina Kaczmarek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.017

Abstrakt


Od 26 maja 2013 r. każda zmiana przeznaczenia gruntów rolnych klas I–III, niezależnie od powierzchni tej zmiany, w przypadku lokalizacji słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych na tych gruntach, może zostać przeprowadzona wyłącznie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wyłącznie po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. W artykule oceniono dotychczas obowiązujące i aktualnie przyjęte rozwiązania w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych klas I–III, na cele nierolnicze. Wskazano na konsekwencje nowelizacji art. 7 ust. 2 pkt 1) ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na działalność przedsiębiorstw energetycznych. Ponadto, przedstawiono kierunki zmian, które ponownie umożliwią realizację wszystkich liniowych inwestycji elektroenergetycznych, na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III, bez konieczności uzyskiwania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia.

Słowa kluczowe


Grunty rolne; ochrona gruntów rolnych; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nowelizacja; przedsiębiorstwo energetyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieluk J., Łobos-Kotowska D., Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, Warszawa 2015, LEGALIS.

Bojarski P., Dualizm prawnej ochrony ziemi, w: Prawo i polityka w ochronie środowiska. Studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera, H. Lisicka (red.), Wrocław 2006.

Folgier A., Procedura odrolnienia gruntów a nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 8 marca 2013 r., w: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska, B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus (red.), Toruń 2014.

Kustusch K., Wuczyński A., Gorczewski A., Ptaki i napowietrzne linie elektroenergetyczne. Rodzaje oddziaływań, ich przyczyny i znaczenie dla populacji ptasich, „Ornis Polonica” 2013, nr 4.

Radecki W., Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, Warszawa 2012.


Partnerzy platformy czasopism