Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. I CSK 477/13

Marcin Drewek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.043

Abstrakt


Przedmiotem glosy jest analiza art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w kontekście możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa z tytułu szkody wyrządzonej nieruchomości przez zwierzęta podlegające ochronie. W analizowanym wyroku Sąd Najwyższy podzielił stanowisko, w myśl którego z roszczeniem z art. 126 ust. 4 u.o.p. może wystąpić nie tylko właściciel, lecz również dzierżawca takiej nieruchomości. Pogląd ten należy podzielić.

Słowa kluczowe


Szkoda wyrządzona przez zwierzęta pod ochroną; odpowiedzialność odszkodowawcza; roszczenia dzierżawcy nieruchomości należącej do Skarbu Państwa

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism