Gmina wobec obszarów Natura 2000

Marta Woźniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.038

Abstrakt


Analiza pozycji prawnej gmin względem obszarów Natura 2000, będąca przedmiotem niniejszego artykułu, sprowadza się do trzech zagadnień: tworzenia tych obszarów, planowania miejscowego na tych obszarach lub w ich bezpośrednim otoczeniu oraz gospodarowania nimi. O ile przy tworzeniu obszarów Natura 2000 rola gminy jest ważna, ale niewiodąca, o tyle ciężar zarządzania obszarami Natura 2000 spoczywa na tej jednostce samorządu terytorialnego. Planowanie miejscowe i gospodarowanie są względem siebie komplementarne, można je określić mianem zarządzania obszarami Natura 2000. Związek pomiędzy tymi czynnościami wyraża się także i w tym, że etap podjęcia aktywności gospodarczej na danym terenie zawsze musi zostać poprzedzony spełnieniem przesłanek, wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oddziaływanie gminy na ochronę i zagospodarowanie obszarów Natura 2000 odbywa się za pomocą narzędzi prawnych planowania oraz zagospodarowania przestrzennego. Gmina, ustalając przeznaczenie i zasady zagospodarowania danego terenu, nie może pominąć występowania obszarowych form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000. Ważnym instrumentem, za pomocą którego gmina kreuje otoczenie obszaru Natura 2000 jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych. Występowanie obszarów Natura 2000 może być i często jest katalizatorem rozwoju gmin, a także stanowi instrument ich zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe


Obszary Natura 2000; planowanie miejscowe; gmina

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bar M., J. Jendrośka J., Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a ocena oddziaływania na obszar Natura 2000, w: Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, red. B. Rakoczy, M. Pchałek, Warszawa 2010.

Bołtromiuk A., Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, t. 2, Gospodarcze i społeczne aspekty funkcjonowania sieci Natura 2000 w parkach narodowych, Białystok 2011.

Borkowski J., Kodeks Postępowania Administracyjnego – Komentarz, Warszawa 1996.

Ciechanowicz McLean J., Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 1999.

Dudzik S., Konstytucyjna pozycja samorządu terytorialnego a perspektywy integracji europejskiej, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, red. C. Mik, Toruń 1999.

Ekspertyza przekrojowa dotycząca ekonomicznych uwarunkowań gospodarowania na Obszarach Natura 2000, Białystok 2012, http://www.natura2000.efort.pl/pliki/ekspertyza_ekonomiczna1.pdf [online] [dostęp: 6 października 2015 r.].

Engel J., Natura 2000 w ocenie oddziaływań przedsięwzięć na środowisko, Warszawa 2009.

Fogel A, Środowiskowe aspekty uprawnień społeczeństwa w sporządzaniu studiów uwarunkowań i planów miejscowych, „Samorząd terytorialny” 2010, nr 5.

Fogel A., Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 9.

Gajda A., Organy regionalne i lokalne a prawo wspólnotowe, w: Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce. Wybrane problemy, red. J. Barcz, „Studia z dziedziny prawa Unii Europejskiej” 2005, nr 3.

Haładyj A., Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko jako instytucja prawa ochrony środowiska, Lublin 2015.

Jać M., P. Jać P., Planowanie przestrzenne – o potrzebie i kierunkach zmian, w: Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, red. I. Zachariasz, Warszawa 2012.

Kaźmierska-Patrzyczna A., Istota prawna obszarów Natura 2000 – uwagi ogólne, w: Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce,red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013.

Mik C., Polskie organy państwowe wobec perspektywy przystąpienia RP do Unii Europejskiej, w: Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia, red. C. Mik, TNOiK Toruń 1997.

Nowacki K., Zadania, kompetencje i formy działania organów administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego (wybrane problemy), w: Ustrój administracji publicznej, red. E. J. Nowacka, Warszawa 2000.

Nowak-Far A., Stosowanie acquis communautaire przez administracje publiczne państw członkowskich Unii Europejskiej – zagadnienia prawne i organizacyjne, „Służba Cywilna” 2002, nr 4.

Paczuski R., Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej w zarysie, Toruń 1999.

Pchałek M., Procedura strategicznych ocen planów i programów a oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, w: Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, red. B. Rakoczy, M. Pchałek, Warszawa 2010.

Rabska T., Administracja publiczna w świetle integracji z Unią Europejską, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 3.

Sage E. D, Stosowanie prawa i polityk Unii Europejskiej przez władze lokalne, Warszawa 2000.

Stelmasiak J., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony środowiska, Lublin 1994,

Stelmasiak J., Interes indywidualny a interes publiczny w ochronie środowiska w obszarze specjalnym o charakterze ekologicznym, Rzeszów 2013.

Trzcińska D., Natura 2000 a ograniczenie korzystania z nieruchomości, w: Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, red. B. Rakoczy, M. Pchałek, Warszawa 2010.

Urban S., Negatywne oddziaływanie planów i przedsięwzięć na sieć Natura 2000 a nadrzędny interes publiczny. Analiza pojęcia powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu publicznego, w: Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, red. J. Jendrośka, M. Bar, Wrocław 2008.

Waligórski M. A., Koordynacja w administracji publicznej, w: Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60 rocznicy urodzin profesora Ernesta Knosali, red. L. Zacharko, AS. Matan, G. Łaszczyca, Warszawa 2008.

Zieliński M., Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na samorząd terytorialny, w: Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat Akcesyjny i jego skutki, red. S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź, Kraków 2003.


Partnerzy platformy czasopism