Dylematy teorii i praktyki dotyczące umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa

Piotr Korzeniowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.037

Abstrakt


Przedmiotem analizy jest problematyka prawna dotycząca umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty administracyjnej kary  pieniężnej za usunięcie drzewa. Badane zagadnienie ma duże teoretyczne i praktyczne znaczenie zwłaszcza w procesie stosowania zmienionego art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zadaniem, jakiego podjęliśmy się w niniejszej pracy, jest przedstawienie podstawowych problemów prawnych związanych z wykonaniem administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa w dotychczasowym ujęciu teoretycznym i praktycznym. Poznanie naukowe prawa ochrony przyrody nie jest bezpośrednim oglądem regulacji prawnych, ale dociera do badacza za pomocą różnego rodzaju przekazów teorii i praktyki, które stanowią niejako ślady obowiązywania prawa.

Słowa kluczowe


Kara pieniężna; umarzanie, odraczanie oraz rozkładanie na raty; usunięcie drzewa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boć J., Samborska-Boć E., Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, w: Ochrona środowiska, red. J. Boć, Kolonia 2000.

Draniewicz B., Przedawnienie wymierzenia kar pieniężnych. Zasygnalizowanie problemu na gruncie kar za nielegalne usuwanie drzew lub krzewów, „Prawo i Środowisko” 2015, nr 1.

Draniewicz B., Zalążek strict liability w polskim prawie ochrony środowiska, „Prawo i środowisko” 2015, nr 3.

Górski M., Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska. Odpowiedzialność za szkody w środowisku i inne instrumenty odpowiedzialności administracyjnoprawnej, Warszawa 2008.

Gruszecki K., Umarzanie kar pieniężnych za usunięcie drzew bez zezwolenia. Glosa do wyroku WSA w Łodzi z dnia 6 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Łd 919/12, „Finanse Komunalne” 2014, nr 9.

Jaśkowska M., Uznanie administracyjne a inne formy władzy, w: System prawa administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. N iewiadomski, A. W róbel, t. 1, Warszawa 2010.

Jaworowicz-Rudolf A., Funkcje sankcji administracyjnych w ochronie środowiska, w: Sankcje administracyjne, red. M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Warszawa 2011.

Jurewicz D., Czy nadwyżka z tytułu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–61 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska, powinna zostać ujęta w budżetach powiatów oraz gmin?, „Finanse Komunalne” 2010, nr 7–8.

Małecki J., Prawnofinansowe instrumenty ochrony i kształtowania środowiska, Poznań 1982.

Papierkowski Z., Socjologiczne i filozoficzne oblicze kary, Lublin 1947.

Radecki W., Kary pieniężne w ochronie środowiska, Bydgoszcz 1995.

Radecki W., Kary pieniężne w ochronie środowiska, Bydgoszcz 1996.

Radecki W., Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1985.

Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Wydanie II uzupełnione i zaktualizowane, Warszawa 2008.

Rakoczy B., Usuwanie drzew i krzewów, Warszawa 2013.

Staniszewska L., Wyłączenie odpowiedzialności administracyjnej z tytułu usunięcia drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Państwo i Prawo” 2014, nr 5.

Stelmasiak J., Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska. Zagadnienia podstawowe, Annales UMCS , Sectio G, t. XI, 22, Lublin 1993.

Szer M., Karanie a humanizm, Warszawa 1964.

Waszczyński J., Nauka o karze i innych środkach penalnych, w: Prawo karne w zarysie. Nauka o karze i innych środkach penalnych, red. J. Waszczyński, Łódź 1983.


Partnerzy platformy czasopism