Planowana budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską w świetle regulacji europejskich dotyczących obszarów Natura 2000 – wybrane zagadnienia

Marcin Makowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.035

Abstrakt


Artykuł przedstawia przesłanki, jakie powinny zostać spełnione, by planowana działalność polegająca na budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską była zgodna z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym obszarów chronionych Natura 2000. Z uwagi na prognozowane znaczące negatywne oddziaływanie na unijne obszary chronione, Polska będzie musiała udowodnić brak wariantów alternatywnych oraz powody o charakterze zasadniczym, wynikające z nadrzędnego interesu publicznego, przemawiające za jej realizacją. W tym celu poddano analizie wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE oraz opinie Komisji Europejskiej wydawane na podstawie Dyrektywy siedliskowej.

Słowa kluczowe


Obszary Natura 2000; droga wodna; Dyrektywa siedliskowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bugajski D., Nowe rozwiązania w zakresie żeglugi na Zalewie Wiślanym, „Przegląd Morski” 2010, nr 2.

Ciechanowicz-McLean J., Transgraniczna ochrona środowiska na przykładzie przekopu Mierzei Wiślanej w Polsce, „Studia Prawnicze KUL” 2009, nr 1.

Urban S., Negatywne oddziaływanie planów i przedsięwzięć na sieć Natura 2000, a nadrzędny interes publiczny. Analiza pojęcia „powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu publicznego”, w: Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, red. J. Jendrośka, M. Bar, Wrocław 2008.


Partnerzy platformy czasopism