Nierzetelny marketing ekologiczny (greenwashing) - opis zjawiska i próba jego kwalifikacji prawnej

Bartosz Fert

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.023

Abstrakt


Celem opracowania jest omówienie problematyki nierzetelnego marketingu ekologicznego (ang. greenwashing). Mianem tym określany jest marketing wprowadzający odbiorców w błąd w odniesieniu do praktyk ekologicznych przedsiębiorcy lub korzyści ekologicznych jego produktu albo usługi. W pracy przedstawiono typologię tego zjawiska zaproponowaną przez TerraChoice Inc. oraz podjęto próbę jego subsumpcji do norm prawa konkurencji i norm prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego. W ocenie tej wzięto pod uwagę dorobek orzeczniczy krajów skandynawskich, które świadomie walczą z wszelkimi formami nieuczciwej reklamy ekologicznej. W pracy wskazano także źródła „soft law”, które doprecyzowują nieostre pojęcia norm prawa powszechnie obowiązującego.

Słowa kluczowe


Nierzetelny marketing ekologiczny; greenwashing; nieuczciwa konkurencja; nieuczciwe praktyki handlowe; rolnictwo ekologiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Nestoruk I., Greenwashing, czyli nierzetelny marketing ekologiczny w prawie amerykańskim, „Radca Prawny” 2011, nr 7–8.

Pilarczyk B., Nestorowicz R., Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Warszawa 2010.

Prawo konkurencji, tom 15, System Prawa Prywatnego, red. M. Kępiński, Warszawa 2014.

Sjöström E., Sweet S., Ählström J., Marknadskommunikation och hallbar utveckling, Sztokholm 2005.

Sousa I., Wallace D., Borland N., Deniz J., A learning surrogate LCA model for integrated product design, Massachusetts 1999.

Strömholm K., Blomhammar Sandberg C., Intellectual Property Rigths – Yearbook 2012, Sztokholm 2012.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2013.






Partnerzy platformy czasopism