Anatomia kreacji. Przypadek Dzienników politycznych Mieczysława F. Rakowskiego

Michał Przeperski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/Polska.2020.08

Abstrakt


Tekst stanowi analizę dziennika prowadzonego przez 40 lat przez Mieczysława Rakowskiego, stanowiącego uniwersalne, szeroko używane źródło do najnowszych dziejów Polski. Szczególny nacisk został położony na uwypuklenie zróżnicowanych zmian wprowadzonych przez autora w trakcie przygotowania go do druku w latach 1998–2005, dzięki czemu tekst zawiera gruntowną krytykę tego źródła i formułuje postulaty co do jego badawczego zastosowania na przyszłość.


Słowa kluczowe


Mieczysław Rakowski; dzienniki polityczne; dziennik; diarystyka; biografistyka; źródłoznawstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła niepublikowane

Archiwum Akt Nowych, Komitet Centralny PZPR, Biuro Prasy

National Archives, General Records of the Department of State, Bureau of European Affairs

Hoover Institution Archives, Mieczysław F. Rakowski papers

Zbiory własne autora

Źródła publikowane

Baka W., Zmagania z reformą. Z dziennika politycznego 1980–1990, Warszawa 2007

Dąbrowska M., Dziennik, t. 3: 1945–1950, oprac. T. Drewnowski, Warszawa 1988

Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC (1948–1982), wstęp, wprowadzenia i przypisy J. Andrzejewski [A. Paczkowski], Londyn 1987

Jajakobyły. Spowiedź życia Jerzego Urbana, Warszawa [1992]

Jaruzelski W., Stan wojenny. Dlaczego…, Warszawa 1992

Lata, listy, ludzie. Adresat M.F. Rakowski, Warszawa 1993

Listy do M.F. Rakowskiego. Listopad–grudzień 1982, Warszawa 1983

Masłoń K., Chybiona prognoza, „Rzeczpospolita”, 6–7 VIII 2005

Od sierpnia do grudnia 1980. Listy do Mieczysława F. Rakowskiego, Warszawa 1981

Passent D., Czy „Dzienniki” mogą kłamać?, „Polityka” 2003, nr 6, s. 71

Radgowski M., „Polityka” i jej czasy. Kronika lat 1957–1980, Warszawa 1981

Rakowski M.F., Ameryka wielopiętrowa. Dziennik z podróży, Warszawa 1964

Rakowski M.F., Dzienniki polityczne, t. 1–10, 1958–1990, Warszawa 1998–2005

Rakowski M.F., Gorbaczow. Pierwszy i ostatni, Warszawa 1992

Rakowski M.F., Jak to się stało, Warszawa 1991

Rakowski M.F., Polski przekładaniec, t.1–4, Toruń 2002–2007

Stocznia Gdańska Sierpień ’83. Listy do wicepremiera M.F. Rakowskiego, Warszawa 1983

Passa. Z Danielem Passentem rozmawia Jan Ordyński, Warszawa 2012

Tejchma J., Dialog z przeszłością otwartą na przyszłość, Warszawa 2014

Tejchma J., Kulisy dymisji. Z dzienników ministra kultury 1974–1977, Kraków 1991

Tejchma J., Odszedł Gomułka przyszedł Gierek. Notatki z lat 1971–1973, Toruń 2006

Tejchma J., W kręgu nadziei i rozczarowań. Notatki dzienne z lat 1978–1982, Warszawa, 2002

Werblan A., Polska Ludowa. Postscriptum, Warszawa 2019

Zanim stanę przed trybunałem. Z Mieczysławem Rakowskim rozmawia Dariusz Szymczycha [Warszawa 1992]

Relacje

Relacja Macieja Siekierskiego, 20 VII 2015 w zbiorach autora

Relacja Wiesława Uchańskiego, 29 VI 2016, w zbiorach autora

Relacja Włodzimierza Rakowskiego, 18 II 2017, w zbiorach autora

Relacja Bronisława Bednarza, 31 III 2015, w zbiorach autora

Opracowania

Chomiuk A., Fiction czy non-fiction? Uwagi na marginesie pewnego sporu, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 4, s. 233–249

Czapnik S., Rozważny i romantyczny? Wizje socjalizmu w dziennikach Ernesto Che Guevary i Mieczysława F. Rakowskiego, „Nowa Krytyka” 2017, nr 39, s. 99–122

Drozdowska K., Zmagania z mitem. Dorastanie i śmierć w literackiej relacji Linn Ullmann, „Studia Scandinavica” 2018, nr 2 (22), s. 11–25

Dudek A. , Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsza rządy wolnej Polski, Kraków 2019

Dwilewicz Ł., Luszniewicz J., Dzienniki polityczne jako klucz do Rakowskiego, w: Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, Warszawa 2012

Eisler J., Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014

Friszke A., Diariusz Rakowskiego, „Polityka” 2005, nr 37, s. 15–19

Hofman I., Dylematy moralne Mieczysława F. Rakowskiego w „Dziennikach politycznych”, w: Polityka a moralność, red. M. Szyszkowska, T. Kozłowski, Warszawa 2001, s. 145–152

Kosman M., Dokumentalista cieni władzy. Nad dziennikami politycznymi byłego premiera Polski, w: Z rozważań nad kulturą polityczną w Polsce. Część druga, Poznań 2001, s. 37–56

Lejeune P., Pakt autobiograficzny, przeł. A.W. Labuda, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1975, nr 5 (23), s. 31–49

Łatka R., Obraz Kościoła katolickiego w latach osiemdziesiątych w ,,Dziennikach politycznych” Mieczysława Rakowskiego, ,,Zeszyty Historyczne WiNu” 2013, nr 38, s. 121–158

Machcewicz P., „Słuchać potulnie albo odejść”. O Dziennikach politycznych Mieczysława Rakowskiego, w: idem, Spory o historię 2000–2011, Kraków 2012, s. 78–84

Mielczarek T., Dzienniki polityczne 1958–1962, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 1999, nr 1, s. 170–173

Paczkowski A., Pułapki „Dzienników” Rakowskiego, „Polityka” 2013, nr 15, s. 56–57

Przeperski M., Janczar Gomułki. Pozycja polityczna Mieczysława Rakowskiego w latach 1956–1970, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały” 11, 2013, s. 209–233

Różanek B., Grudzień 1981 r. w „Dziennikach politycznych” Mieczysława F. Rakowskiego – studium źródłoznawcze, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Ewy Syski w Instytucie Historii UAM, 2018 r., mps w zbiorach autora

Stępień S., Dziennik jako źródło do badania historii PRL (na przykładzie »Dzienników politycznych« Mieczysława F. Rakowskiego), w: „Polska 1944/45–1989, Studia i Materiały” 6, 2003, s. 203–228

Świda-Ziemba H., Człowiek wewnętrznie zniewolony. Problemy psychosocjologiczne minionej formacji, Warszawa 1998

Wasilewski K., Inna wizja transformacji. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Polski w świetle publicystyki miesięcznika „Dziś Przegląd Społeczny” (1990–2008), Toruń 2012

Wieczorkiewicz P., Jak Rastignac Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej został Balzakiem Polskiej Republiki Ludowej, „Arcana” 2009, nr 86–87, s. 209–235


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism