Włodzimierz Sokorski jako prezes Radiokomitetu w latach 1956–1972. Pozycja polityczna w elicie władzy

Piotr Donefner

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/Polska.2020.03

Abstrakt


Włodzimierz Sokorski uchodzi za jedną z barwniejszych postaci kojarzonych z elitą władzy PRL, choć brakuje – jak do tej pory – naukowych prób weryfikacji, jaką naprawdę pozycję zajmował w gronie wpływowych politycznie osób i jakie relacje go z nimi łączyły. Te ostatnie mogły mieć znaczący wpływ na stopień ingerencji aparatu partyjnego w pracę na zajmowanych przez niego stanowiskach. Artykuł stawia sobie za cel wypełnienie tych luk w odniesieniu do okresu, kiedy Włodzimierz Sokorski pełnił funkcję prezesa Radiokomitetu (1956–1972). Na podstawie analizy źródeł archiwalnych i już opublikowanych autor zarysował okoliczności związane z powołaniem Sokorskiego na stanowisko, znaczenie relacji, jakie łączyły go z Władysławem Gomułką i Zenonem Kliszką, dla dalszego biegu kariery politycznej oraz powody, dla których został odwołany z Komitetu już za rządów ekipy Edwarda Gierka. Istotne miejsce w tekście zajmują rozważania na temat postawy prezesa Sokorskiego w chwilach przełomowych dla systemu władzy („polskie miesiące”). Na marginesie artykułu poruszono ponadto wątek czystek kadrowych w Polskim Radiu i Telewizji, które największe rozmiary przybrały za jego kadencji w latach 1957–1959 oraz w okresie Marca 1968 r.


Słowa kluczowe


Sokorski; propaganda; PZPR; dziennikarze; Polskie Radio; Telewizja Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Olszowski S., Mroziński A., Rupiński B., How are you doing Mr Olszowski?, Warszawa 2008

Rakowski M., Dzienniki polityczne 1958–1962, Warszawa 1998

Rakowski M., Dzienniki polityczne 1963–1966, Warszawa 1999

Rakowski M., Dzienniki polityczne 1967–1968, Warszawa 1999

Rakowski M., Dzienniki polityczne 1969–1971, Warszawa 2001

Sokorski W., Ludzie i sprawy, Warszawa 1977

Sokorski W., Romans z komuną. Zwierzenia intymne, Łódź 1991

Sokorski W., Wspomnienia, Warszawa 1990

Sokorski W., Zawiśliński S., Wyznania zdrajcy, Warszawa 1991

Tejchma J., Odszedł Gomułka, przyszedł Gierek. Notatki z lat 1971–1973, Toruń 2006

Trepczyński S., Eisler J., Grudzień ’70. Wewnątrz „Białego Domu”, Warszawa 1991

Waszczuk J., Biografia niezlustrowana. Zapamiętywanie czasu nieutraconego, Warszawa 2007

Werblan A., Walenciak R., Polska Ludowa. Postscriptum, Warszawa 2019

Zakrzewski T., Dziennik Telewizyjny. Grzechy i grzeszki, Warszawa 2003

Prasa

„Na Antenie. Mówi Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa” 1966–1972

„Trybuna Robotnicza” 1965

Opracowania

Eisler J., Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2012

Eisler J., Polski rok 1968, Warszawa 2006

Famulska-Ciesielska K., Filip Istner (1912–1990), „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 2012, z. 1–2, s. 334–337

Głuszko M., Piotr Jaroszewicz (1909–1992). Krótki rys biograficzny, Rzeszów 2019

Koper S., Największy plotkarz PRL, w: idem, Życie prywatne elit władzy PRL, Warszawa 2015, s. 117–148

Kozieł A., Za chwilę dalszy ciąg programu… Telewizja Polska czterech dekad 1952–1989, Warszawa 2003

Majchrowski S., Kierunki polityki kulturalnej a uwarunkowania i możliwości powieści politycznej w latach 1945–1970, „Prace Polonistyczne. Studies in Polish Literature” 41, 1985, s. 451–472

Myśliński J., Kadra kierownicza Polskiego Radia w latach 1944–1960, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 30, 1991, nr 1, s. 71–77

Pakier P., Prasa frontowa Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943–1945, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 6, 1967, s. 126–154

Pleskot P., Wielki mały ekran. Telewizja a codzienność Polaków w latach sześćdziesiątych, Warszawa 2007

Pokorna-Ignatowicz K., Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką a widzem, Kraków 2003

Rokicki K., „Język polski jest tak bogaty, giętka jest nasza mowa!”. Podstawowa Organizacja Partyjna Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich i jej stosunek do polityki kierownictwa partyjnego w latach 1956–1970, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2012, nr 1, s. 135–181

Siemiątkowski Z., Między złudzeniem a rzeczywistością. Oblicze ideowe PZPR pod rządami Władysława Gomułki, Toruń 2018

Siemiątkowski Z., Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL, Warszawa 2009

Szulc P., Włodzimierz Sokorski – kreator i nadzorca stalinowskiego Kulturkampfu, w: Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 2017, s. 727–734

Szulc P., Zniewolony eter. Polskie Radio Szczecin w latach 1945–1989, Szczecin 2016

Zabłocki K., Filip Istner (1912–1990), „Literatura na Świecie” 1991, nr 5, s. 317–318


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism