Komisja Prasowa KC PZPR 1956–1957

Michał Przeperski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/Polska.2016.04

Abstrakt


Na podstawie obszernych kwerend archiwalnych przede wszystkim dokumentów KC PZPR i SDP autor przedstawia monograficzne ujęcie dziejów Komisji Prasowej KC PZPR w latach 1956–1957. Jej faktyczna aktywność była ściśle związana z bieżącą polityką wewnętrzną prowadzoną przez Władysława Gomułkę i stanowi ważny przyczynek do politycznej historii prasy i propagandy w PRL.

Słowa kluczowe


Propaganda; prasa; polityka prasowa; Październik 1956; odwilż

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwalia

Archiwum Akt Nowych KC PZPR

– Biuro Polityczne: 1674, 1679, 1685

– Sekretariat KC: 1681, VII-138, VII-140237/V-246, 237/V-283, 237/XIX-365, 237/V-397, 237/ V-448, 237/V-846

– Biuro Prasy: 237/XIX-89, 237/XIX-249, 237/XIX-360, 237/XIX-367

Zarząd Główny SDP

– Protokoły Prezydium ZG SDP: 3/19, 3/11, 3/18, 3/19, 3/107, 4/11 RSW „Prasa”. Zarząd Główny

Protokoły ZG: 4/20

Akta Jacka Groszkiewicza Notatki: sygn. 13

Hoover Institution Archives, Mieczysław F. Rakowski Papers: box 94 Archiwum Państwowe w Gdańsku, WUKPPiW: sygn. 3773,

Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL, Wspomnienia: Relacja Walerego Namiotkiewicza, Relacja Artura Starewicza,

Opracowania i źródła publikowane

Ciećwierz M., Polityka prasowa 1944–1948, Warszawa 1989

Curry J. L., Poland’s Journalists. Professionalism and Politics, Cambridge 1990

Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, red. U. Jakubowska, Warszawa 2011

Eisler J., Jakim państwem była PRL w latach 1956–1976?, „Pamięć i Sprawiedliwość” 5 (2006), nr 2 Gogol B., „Fabryka fałszywych tekstów”. Z działalności Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku w latach 1945-1958, Warszawa 2012

Grygo E., Z problematyki kierownictwa prasą PZPR w latach 1948–1959, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 23 (1984), nr 1

Jakubowski J., Struktura i zadania komórki organizacyjnej KC PZPR zajmującej się prasą (1949– 1972), w: Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej, red. A. Słomkowska, współpr. D. Mikołajczyk-Grzelewska, t. 12, Warszawa 1988

Korotyński H., Trzy czwarte prawdy. Wspomnienia, Warszawa 1987

Kozieł A., Prasa w dokumentach PZPR w latach 1948–1958, w: Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej, red. A. Słomkowska, współpr. D. Mikołajczyk-Grzelewska, t. 18, Warszawa 1992

Kozieł A., Studium o polityce prasowej PZPR w latach 1948–1957, Warszawa 1991

Leszkowicz T., Gomułkowska struktura władzy w nowej rzeczywistości. Funkcjonowanie Biura Prasy KC PZPR w roku 1971 a proces „dostrajania polityki prasowej”, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 12 (2014)

Łopieńska B. N., Szymańska E., Stare numery, Warszawa 1990

Mielczarek T., Od „Nowej Kultury” do „Polityki”. Tygodniki społeczno-kulturalne i społeczno-polityczne PRL, Kielce 2003

Mond J., O nieznanej dyskusji Gomułki z dziennikarzami, „Zeszyty Historyczne” 90 (1963), z. 4 Persak K., Sprawa Henryka Hollanda, Warszawa 2006

Prasa Polski Ludowej. Kalendarium 1956, „Zeszyty Prasoznawcze” 29 (1988), nr 3

Przeperski M., Władze i dziennikarze. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w 1956 roku, „Pamięć i Sprawiedliwość” 13 (2014), nr 2

Rafalska D., Między marzeniami a rzeczywistością. Tygodnik „Po prostu” wobec głównych problemów społecznych i politycznych Polski w latach 1955–1957, Warszawa 2008

Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej, red. A. Słomkowska, współpr. D. Mikołajczyk-Grzelewska, t. 12, 17, 18, Warszawa 1991

Słomkowska A., Badania nad kadrą kierowniczą w dziennikarstwie PRL, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 30 (1991), nr 1

Szumiło M., Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Warszawa 2014

Torańska T., Aneks, Warszawa 2015

Werblan A, Władysław Gomułka a ugrupowania w partii w Październiku 1956 roku, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 3 (1997)

Wilk H., Samochód dla towarzysza Wiesława. Dyskusje nad kierunkiem rozwoju motoryzacji indywidualnej w Polsce 1955–1970, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 11 (2013)

Władyka W., Na czołówce. Prasa w październiku 1956 roku, Warszawa 1989


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism