Vol 125, No 1 (2018)

Spis treści

Dariusz Kupisz
PDF
5-27
Adrian Wesołowski
PDF
29-63
Grzegorz Bębnik
PDF
65-101

Przeglądy – Polemiki – Materiały

Odpowiedź na recenzję pióra Tomasza Jurka czyli o grodach raz jeszcze
Marcin Danielewski
PDF
103-113
Kilka uwag do recenzji mojej książki Kto wydał wyrok na miasto? autorstwa Stanisława Salmonowicza
Andrzej Leon Sowa
PDF
115-118

Artykuły recenzyjne i recenzje

Jan Prostko-Prostyński
PDF
119-147
Marcin Broniarczyk
PDF
149-166
Recenzje
 
PDF
167-228

Recenzje

Women in the Medieval Monastic World, ed. J. Burton, K. Stöber
Anna A. Dryblak
PDF
167-172
T. Jasiński, Gall Anonim – poeta i mistrz prozy. Studia nad rytmiką prozy i poezji w okresie antycznym i średniowiecznym
Marek Cetwiński
PDF
172-175
P.O. Krafl, Polské provinciální synody 13.–15. století
Leszek Zygner
PDF
175-179
K. Rzepkowski, Złoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze Zachodu
Grzegorz Myśliwski
PDF
179-184
E. Mühle, Breslau. Geschichte einer europäischen Metropole
Leszek Ziątkowski
PDF
184-190
M. Liedke, Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku. Studium demografi czno-społeczne
Grzegorz Błaszczyk
PDF
190-196
Akta sejmikowe województwa lubelskiego 1572–1632, oprac. H. Gmiterek
Edward Opaliński
PDF
197-201
T.M. Endelman, Leaving the Jewish Fold. Conversion and Radical Assimilation in Modern Jewish History
Paweł Jasnowski
PDF
201-206
Dziennik ks. Adama Jerzego Czartoryskiego 1813–1817, oprac. i wstępem opatrzyła M. Karpińska, przypisami opatrzyła M. Karpińska przy współpracy J. Pezdy
Wacław Hubert Zawadzki
PDF
207-210
A. Łupienko, Kamienice czynszowe Warszawy 1864–1914
Błażej Brzostek
PDF
210-213
S. Kalbarczyk, Kazimierz Bartel (1882–1941). Uczony w świecie polityki
Marek Sioma
PDF
213-223
W. Turek, Obóz Narodowy w Gdyni w latach 1920–1939
Tomasz Sikorski
PDF
223-228

In Memoriam

Lech Trzeciakowski (24 XII 1931 — 7 I 2017)
Przemysław Matusik
PDF
229-233
Małgorzata Wilska (28 II 1940 — 19 II 2017)
Maria Koczerska
PDF
235-240

Komunikaty

List PTH do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 
PDF
241-242
Instrukcja redakcyjna „Kwartalnika Historycznego”
 
PDF
243-245
Wykaz skrótów
 
PDF
247-249
Tabela transliteracyjna
 
PDF
250


Partnerzy platformy czasopism