Kwartalnik Historyczny https://apcz.umk.pl/KH Czasopismo Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, wydawane we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym, a publikowane obecnie przez Wydawnictwo Naukowe Semper.<p style="text-align: justify;">Jest najstarszym polskim czasopismem historycznym, założonym przez Xawerego Liskego w 1887 r. Dotychczas ukazały się 122 roczniki. W „Kwartalniku Historycznym” publikowane są artykuły poświęcone dziejom Polski i dziejom powszechnym od średniowiecza do czasów najnowszych oraz artykuły recenzyjne i recenzje na temat książek naukowych z tego zakresu chronologicznego. Nad poziomem merytorycznym i wydawniczym "Kwartalnika Historycznego" czuwa zbierający się każdego roku Komitet Redakcyjny (zob. listę jego członków z afiliacjami instytucjonalnymi do pobrania poniżej), złożony z wybitnych historyków polskich i zagranicznych.</p> Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie pl-PL Kwartalnik Historyczny 0023-5903 Konkurs im. Profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii https://apcz.umk.pl/KH/article/view/34993 Bartosz Kaliski Prawa autorskie (c) 2021 Kwartalnik Historyczny 2021-08-14 2021-08-14 128 2 683 683 10.12775/34993 Replika na tekst Władysława Duczki Srebro pierwszych Piastów. Uwagi w związku z książką Dariusza Adamczyka https://apcz.umk.pl/KH/article/view/KH.2021.128.2.05 Dariusz Adamczyk Prawa autorskie (c) 2021 Kwartalnik Historyczny 2021-08-14 2021-08-14 128 2 637 640 10.12775/KH.2021.128.2.05 Związki rodzinne mieszczan krakowskich z duchowieństwem świeckim Krakowa w XIV wieku https://apcz.umk.pl/KH/article/view/KH.2021.128.2.01 <p>Artykuł dotyczy udokumentowanych źródłowo powiązań rodzinnych krakowskiego mieszczaństwa z duchowieństwem świeckim Krakowa w XIV w. Wykazano, że duchowni wywodzący się z mieszczan krakowskich (kanonicy katedralni, wikariusze, kanonicy kolegiat, proboszczowie, kapłani, altaryści i klerycy) stanowili grupę 58 osób. Napotykali w drodze do stanowisk kościelnych na utrudnienia uwarunkowane polityką personalną biskupów krakowskich, prawem patronatu i polityką rodów możnowładczych. Przedstawiono także dane o wykształceniu duchownych krakowskiego pochodzenia i ich nieformalnych związkach z Kościołem.</p> Jerzy Rajman Prawa autorskie (c) 2021 Kwartalnik Historyczny 2021-08-14 2021-08-14 128 2 511 547 10.12775/KH.2021.128.2.01 Uchwały izby poselskiej a działalność legislacyjna sejmu – przykład 1615 roku https://apcz.umk.pl/KH/article/view/KH.2021.128.2.02 <p>Artykuł omawia dorobek legislacyjny sejmu 1615 r. W odniesieniu do wieku XVII dominuje pogląd, że konstytucjami były zgodne konkluzje trzech stanów sejmujących połączone z promulgacją. Przeprowadzona analiza wskazuje jednak, że pomimo braku zgody na konkluzję sejmową w 1615 r. organ ten uchwalił akty normatywne: zarówno na początku, jak i na koniec obrad. Dodatkowo scharakteryzowano nowy rodzaj źródeł prawa – uchwały izby poselskiej, które współcześnie zrównane były rangą z konstytucjami sejmowymi.</p> Karol Łopatecki Prawa autorskie (c) 2021 Kwartalnik Historyczny 2021-08-14 2021-08-14 128 2 549 575 10.12775/KH.2021.128.2.02 Szlachta wołyńska wobec agresji tureckiej na Rzeczpospolitą w 1621 roku https://apcz.umk.pl/KH/article/view/KH.2021.128.2.03 <p>W 1621 r. Rzeczpospolita została zmuszona do podjęcia olbrzymiego wysiłku militarnego w celu odparcia najazdu turecko-tatarskiego. W skali ogólnopaństwowej był on już przedmiotem zainteresowania historyków, toteż celem artykułu jest ukazanie mniej znanych aspektów przygotowań do wojny z Turcją, widzianych z perspektywy szlachty zamieszkującej określony region. Przedmiotem rozważań stało się w tym przypadku województwo wołyńskie, jedno z terytoriów bezpośrednio zagrożonych działaniami wojennymi. Materiał źródłowy pozwolił dowieść, że jego mieszkańcy podjęli w 1621 r. wysiłek militarny na skalę o wiele większą niż dotąd sądzono: wystawili pułk wojska powiatowego, oddziały prywatne i wolontarskie, kontyngent ordynacji ostrogskiej, a na koniec stawili się na pospolitym ruszeniu. Porównanie zgromadzonych danych z komputami wojsk Rzeczypospolitej, wystawionych wówczas przeciw Turkom dowodzi, że nie zawsze obejmują one wszystkie jednostki, które ostatecznie wzięły udział w walkach.</p> Dariusz Kupisz Prawa autorskie (c) 2021 Kwartalnik Historyczny 2021-08-14 2021-08-14 128 2 577 599 10.12775/KH.2021.128.2.03 Fenomen hazardu („hazardziku”) ulicznego w Drugiej Rzeczypospolitej. Casus województwa wileńskiego https://apcz.umk.pl/KH/article/view/KH.2021.128.2.04 <p>W październiku 1927 r. weszło w życie prezydenckie rozporządzenie, które regulowało zasady postępowania z osobami uzależnionymi od hazardu. To pierwsze świadectwo zmiany paradygmatu w myśleniu o tych, którzy nie radzili sobie z nałogiem. W praktyce nowe przepisy niewiele zmieniały, niemniej wykpiwany dotychczas problem powoli stawał się elementem dyskursu m.in. medycznego. W obawie przed niekontrolowanym rozwojem instytucji oferujących możliwość udziału w rozrywkach stricte hazardowych (loterie, wyścigi, zakłady bukmacherskie, kasyna itd.) już u zarania Drugiej Rzeczypospolitej wprowadzono monopol loteryjny. Upaństwowiono również proceder wyścigów konnych. Równocześnie jednak z państwowymi, legalnymi formami hazardu działało w Polsce międzywojennej podziemie hazardowe, to „ekskluzywne” (ruleciarnie), i to plebejskie. Temu drugiemu poświęcony jest niniejszy artykuł.</p> Mateusz Rodak Prawa autorskie (c) 2021 Kwartalnik Historyczny 2021-08-14 2021-08-14 128 2 601 635 10.12775/KH.2021.128.2.04 Instrukcja redakcyjna „Kwartalnika Historycznego” https://apcz.umk.pl/KH/article/view/34994 Bartosz Kaliski Prawa autorskie (c) 2021 Kwartalnik Historyczny 2021-08-14 2021-08-14 128 2 685 688 10.12775/34994 Wykaz skrótów https://apcz.umk.pl/KH/article/view/34995 Bartosz Kaliski Prawa autorskie (c) 2021 Kwartalnik Historyczny 2021-08-14 2021-08-14 128 2 689 691 10.12775/34995 Tabela transliteracyjna https://apcz.umk.pl/KH/article/view/34996 Bartosz Kaliski Prawa autorskie (c) 2021 Kwartalnik Historyczny 2021-08-14 2021-08-14 128 2 692 692 10.12775/34996 Alicja Falniowska-Gradowska (10 I 1924 – 15 IX 2020) https://apcz.umk.pl/KH/article/view/34992 Ewa Danowska Prawa autorskie (c) 2021 Kwartalnik Historyczny 2021-08-14 2021-08-14 128 2 679 682 10.12775/34992 Historia lokalna czy międzynarodowe sieci kontaktów – na marginesie pracy Berndta Strobacha Der Hofjude Berend Lehmann (1661–1730). Eine Biografie https://apcz.umk.pl/KH/article/view/KH.2021.128.2.06 <p>W artykule przestawiona została najnowsza biografia niemieckiego Żyda nadwornego Berenda Lehmanna. Krytyczna analiza publikacji pozwoliła na sformułowanie propozycji spojrzenia na życiorys głównego bohatera w perspektywie sieciowej.</p> Maria Cieśla Prawa autorskie (c) 2021 Kwartalnik Historyczny 2021-08-14 2021-08-14 128 2 641 658 10.12775/KH.2021.128.2.06 Recenzje https://apcz.umk.pl/KH/article/view/34991 Bartosz Kaliski Prawa autorskie (c) 2021 Kwartalnik Historyczny 2021-08-14 2021-08-14 128 2 659 678 10.12775/34991