The competitiveness of a public hospital in Poland in the light of changing regulations in the health care sector

Grzegorz Głód

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2020.043

Abstract


Motivation: The health care sector in Poland is undergoing a continuous restructuring process that directly affects the functioning of treatment entities, especially hospitals. One of the key changes is the introduction of a system of basic hospital security of health care services. In this context, the question arises about the competitive management of a public hospital in Poland and the use of entrepreneurial management tools and the possible scope of these processes in the current external conditions. The aim of these efforts is to increase the efficiency of the health care sector, better tailor services to social needs, and improve the management of limited resources.

Aim: The aim of the article is to assess the possibility of increasing public hospital competitiveness in Poland in the context of new regulations in the health care sector. These regulations concern the method of contracting health services, the rules for admission to their performance and flat-rate financing. The analysis will be carried out based on the analysis of legal acts and using the elements of the integrated enterprise competitiveness model by G. Głód and O. Flak.

Results: Formulating recommendations for public hospital managers in the field of raising competitiveness and indicating the possibility of using appropriately adapted tools to assess the competitiveness in the private sector for entities operating in the public sector.


Keywords


management in a health care entity; competitiveness; public management; public entrepreneurship; hospital

Full Text:

PDF

References


Agwunobi, A., & Osborne, P. (2016). Dynamic capabilities and healthcare: a framework for enhancing the competitive advantage of hospitals. California Management Review, 58(4). doi:10.1525/cmr.2016.58.4.141.

Barros, R., & de Jesus Pacheco, D.A. (2016). Health services management: an approach for performance improvement. Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias, 6(2).

Bielicki, R., & Ciesielski, T. (2012). Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie poprawy konkurencyjności jednostek medycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 25.

Bossak, J., & Bieńkowski, W. (2004). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw: wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. Warszawa: SGH.

Bratnicki, M. (2000). Kompetencje przedsiębiorstwa: od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Warszawa: Placet.

Eiriz, V., Barbosa, N., & Figueiredo, J. (2010). A conceptual framework to analyse hospital competitiveness. The Service Industries Journal, 30(3). doi:10.1080/02642060802236137.

Flak, O., & Głód, G. (2012). Konkurencyjni przetrwają: o przedsiębiorstwie, metodach badania konkurencyjności i twoich szansach na sukces rynkowy. Warszawa: Difin.

Flak, O., & Głód, G. (2015). Features of Polish companies: results of the company competitiveness barometer 2014. Oeconomia Copernicana, 6(3). doi:10.12775/oec.2015.024.

Frączkiewicz-Wronka, A., & Szymaniec, K. (2013). Zastosowanie koncepcji RBV do pragmatyki funkcjonowania szpitali publicznych. Organization and Management, 5(158).

Głód, G. (2016). Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach ochrony zdrowia. Warszawa: Difin.

Goodman, J.C., Herrick, D.M., & Musgrave, G.L. (2008). Jak uzdrowić służbę zdrowia: raport o światowych systemach opieki zdrowotnej. Chicago–Warszawa: Fijorr Publishing.

Hass-Symotiuk, M. (Ed.). (2011). System pomiaru i oceny dokonań szpitala. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kanownik, G. (2014). Znaczenie benchmarkingu w kształtowaniu konkurencyjności szpitali. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65(802).

Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne: w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Placet.

Lee, J.G., & Clarke, R.W. (1992). Restructuring improves hospital competitiveness. Journal of the Healthcare Financial Management Association, 46(11).

Li, L., & Xia, L. (2013). Evaluation of hospital competitiveness in Jiangxi province based on the cluster analysis. In E. Qi, J. Shen, R. Dou (Eds.), The 19th international conference on industrial engineering and engineering management. Berlin: Springer. doi:10.1007/978-3-642-38427-1_131.

Lu, X., Li, L., & Hua, C. (2010). Hierarchy analysis on three-level comprehensive hospital competitiveness evaluation in Jiangxi province based on rough set. In Z. Qihai (Ed.), 2010 International forum on information technology and applications. Kunming: IEEE. doi:10.1109/IFITA.2010.299.

Lu, Z., Wang, J. (2008). Establishment of the core factors for hospitals’ competitiveness and their weighing method. In Q. Ershi, W. Jinfeng, S. Jiang (Eds.), Management innovation and industrial engineering for the rise of central China: the proceedings of the 15th international conference on industrial engineering and engineering management. Zhengzhou: Zhengzhou University.

Macuda, M. (2015). Rola benchmarkingu w pomiarze i ocenie dokonań szpitali. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 398. doi:10.15611/pn.2015.398.29.

Majchrzak-Lepczyk, J., & Bober, B. (2016). Selected aspects of the logistics network of public hospitals in the competitive market of health services. LogForum, 12(4). doi:10.17270/J.LOG.2016.4.6.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego [Announcement of the Minister of Health of 10 November 2017 on the codification of the Regulation of the Minister of Health on the cover guaranteed in the area of hospital treatment] (Dz.U. 2017 poz. 2295) (Poland).

Olszewska, B., & Piwoni-Krzeszowska, E. (2004). Partnerstwo z klientami szansą zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. In Z. Olesiński, & A. Szplit (Eds.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie. Kielce: AŚ.

Porter, M.E. (2007). Winning competitive strategies in today’s shifting global marketplace. Retrieved 31.03.2019 from https://www.hbs.edu.

Priya, G.D., & Jabarethina, G. (2016). A study on sustainable competitive advantage by managing service quality at a multi speciality corporate hospital, Chennai. Prabandhan: Indian Journal of Management, 9(7). doi:10.17010/pijom/2016/v9i7/97787.

Rauch, J. (2015). Disruptive entrepreneurship is transforming U.S. health care. Retrieved 31.03.2019 from https://www.brookings.edu.

Romaniuk, P., Holecki, T., & Woźniak-Holecka, J. (2016). Using new instruments of clustering policy in the health care system: the case of Poland. Frontiers in Pharmacology, 7. doi:10.3389/fphar.2016.00177.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej [Regulation of the Minister of Health of 21 Septemeber 2018 amending the regulation on the method of determining the flat-rate system of the basic hospital provision of health care services] (Dz.U. 2018 poz. 1812) (Poland).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej [Regulation of the Minister of Health of 5 August 2016 on specific criteria for the selection of tenders in proceedings on the conclusion of contracts for the provision of health care services] (Dz.U. 2016 poz. 1372) (Poland).

Stabryła, A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: PWN.

Tutik, A., & Arief, M. (2016). Sustainable competitive advantage in general hospital industry. Advanced Science Letters, 22(12). doi:10.1166/asl.2016.8202.

Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P., & Witczak, H. (2004). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.

Wiercińska, A. (2015). Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu finansami szpitali na przykładzie województwa pomorskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 399. doi:10.15611/pn.2015.399.49.

Ziębicki, B. (2014). Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego. Kraków: UE.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism