Acquiring knowledge workers in organizations

Halina Sobocka-Szczapa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2020.009

Abstract


Motivation: In modern enterprises, the basic meaning — in connection with the depletion of other capital resources, and especially natural resources — is the knowledge that determines the value of human capital used in organizations. Very often, therefore, we are currently meeting the term economy based on knowledge, which means the ability of the economy to absorb and simultaneously generate processes related to shaping the competencies of human resources. It is extremely important to verify the relationship between the organization and the labor market as a source of knowledge workers acquisition. The importance of knowledge management in contemporary organizations is the result of the appearance of people with such a unique level of knowledge that they usually decide about the success of the organization’s activities. They are known as knowledge workers. Acquiring knowledge workers is now a must for all organizations, and their management.

Aim: The main objective of the study is to present the category of knowledge workers in the context of knowledge management and the possibility of acquiring such employees by modern organizations. The method used in the study is a study review of the literature and statistical analysis of databases.

Results: The added value of the analysis is the indication of the relationship between the

Keywords


labor market; ways of acquiring employees; knowledge workers; knowledge management

Full Text:

PDF

References


Adamiec, M., & Kożusznik, B. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi: aktor, kreator, inspirator. Kraków: Akade.

Armstrong, M. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Wolters Kluwer Business.

Bratnicki, M. (2000). Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu. Dąbrowa Górnicza: WSB.

Bukowitz, W.R., & Williams, R.L. (2000). The knowledge management fieldbook. London: Financial Times/Prentice Hall.

Central Statistical Office. (2014). Yearbook of labour statistics 2012. Retrieved 29.11.2019 from https://stat.gov.pl.

Central Statistical Office. (2016). Yearbook of labour statistics 2015. Retrieved 29.11.2019 from https://stat.gov.pl.

Central Statistical Office. (2018). Yearbook of labour statistics 2017. Retrieved 29.11.2019 from https://stat.gov.pl.

Davenport, T.H. (2007). Zarządzanie pracownikami wiedzy. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Drozdowski, G. (2012). Kształtowanie zatrudnienia w organizacjach publicznych. Studia Lubuskie, 8.

Drucker, P.F. (1959). Landmarks of tomorrow. New York: Harper.

Drucker, P.F. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: PWN.

Drucker, P.F. (2002). They’re not employees, they’re people. Harvard Business Review, 80(2).

Drucker, P.F. (2009). Zarządzanie XXI wieku: wyzwania. Warszawa: MT Biznes.

Elliman, T., Eatock, T., & Spencer, N. (2005). Modelling knowledge worker behawior in business proces studies. Journal of Enterprise Information Management, 18(1). doi:10.1108/17410390510571501.

eSelektio.com. (2013). Badanie procesów rekrutacji 2013. Retrieved 29.11.2019 from http://www.outsourcingportal.eu.

Fazlagić, A. (2001). Zatrudnianie i produktywność w gospodarce wiedzy. Problemy Jakości, 33(11).

Fazlagić, J.A. (2002). Szkoła jako instytucja ucząca się. In B.D. Gołębniak (Ed.), Uczenie metodą projektów. Warszawa: WSiP.

Filip, P. (2005). Rozwój przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu doboru kadr. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 7(2).

Fryczyńska, M. (2003). Pracownicy wiedzy: nowe wyzwanie zarządzania organizacjami. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1.

Gableta, M. (2003). Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wrocław: AE we Wrocławiu.

Gladstone, B. (2004). Zarządzanie wiedzą. Knowledge management. Warszawa: Petit.

Griffin, R.W. (1998). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.

Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.

Grudzewski, W.M., & Hejduk, I. (2000). Zarządzanie technologiczne wyzwaniem XXI wieku. Przegląd Organizacji, 11.

Grzegorczyk, A. (2012). Subiektywne uwarunkowania procesu doboru personelu w zarządzaniu zasobami ludzkimi: raport badawczy. Retrieved 29.11.2019 from https://depot.ceon.pl.

Guest, D.E. (1987). Human resource management and industrial relations. Journal of Management Studies, 24(5). doi:10.1111/j.1467-6486.1987.tb00460.x.

Jamka, B. (2007). Kierowanie kadrami: pozyskiwanie i rozwój pracowników. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Janowska, Z. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.

Jashapara, A. (2006). Zarządzanie wiedzą: zintegrowane podejście. Warszawa: PWE.

Jasińska, J. (2009). Planowanie kadr. In T. Listwan (Ed.), Zarządzanie kadrami. Warszawa: C.H. Beck.

Kalinowski, M. (2004). Rekrutacja kandydatów do pracy. In W. Golnau, M. Kalinowski, & J. Litwin (Eds.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: CeDeWu.

Kawka, T., & Listwan, T. (2009). Dobór pracowników. In T. Listwan (Ed.), Zarządzanie kadrami. Warszawa: C.H. Beck.

Kociatkiewicz, J., & Kostera, M. (2013). Zarządzanie humanistyczne: zarys programu. Problemy Zarządzania, 11(44). doi:10.7172/1644-9584.44.1.

Kotarba, W. (2006). Istota i zakres ochrony wiedzy. In W. Kotarba (Ed.), Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. Warszawa: PWE.

Kowalski, T. (2011). Pojęcie i cechy pracownika wiedzy. Studia Lubuskie, 7.

Krok, E. (2007). Kluczowe aspekty zarządzania wiedzą. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 8.

Krough, G., Ichijo, K., & Nonaka, I. (2000). Enabling knowledge creation: how to unlock the mystery of tacit knowledge and release the power of innovation. Oxford: Oxford University Press.

Kukulak-Dolata, I., & Sobocka-Szczapa, H. (2013). Synteza wyników badania mikropodmiotów w Polsce. Warszawa: IPiSS.

Ludwiczyński, A. (2006). Alokacja zasobów ludzkich organizacji. In H. Król, & A. Ludwiczyński (Eds.), Zarządzanie zasobami ludzkimi: tworzenie kapitału ludzkiego. Warszawa: PWN.

Maniak, G. (2001). Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi. Szczecin: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu.

Marek, J. (2008). Pozyskiwanie i dobór personelu: kształtowanie zatrudnienia w organizacji. Warszawa: Difin.

Moczydłowska, J. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji: podręcznik akademicki. Warszawa: Difin.

Morawski, M. (2003). Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy. Przegląd Organizacji, 1.

Morawski, M. (2005). Ilościowe zarządzanie wiedzą: podejście zachodnie. In K. Perechuda (Ed.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.

Morawski, M. (2009). Zarządzanie profesjonalistami. Warszawa: PWE.

Morello, D., & Caldwell, F. (2001). What are knowledge workers? What makes them thick? Gartner Group Research Note, SPA-12-7780.

Niklewicz-Pijaczyńska, M. (2011). Od koncepcji gospodarki opartej na wiedzy do nowej strategii rozwoju UE 2020. In J. Kundera (Ed.), Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Perechuda, K. (2007). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym: wizualizacja i kompozycja. Wrocław: AE we Wrocławiu.

Pocztowski, A. (1998). Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarys problematyki i metod. Kraków: Antykwa.

Samoraj-Charitonow, B., & Mirosław, J. (2011). Popytowa strona rynku pracy wobec problemów kształtowania społeczeństwa informacyjnego. In H. Sobocka-Szczapa (Ed.), Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu: wyniki badań. Retrieved 29.11.2019 from https://www.efs.2007-2013.gov.pl.

Sarvay, M. (1999). Knowledge management and competition in the consulting industry. California Management Review, 41(2). doi:10.2307/41165988.

Skrzypek, E. (2002). Miejsce zarządzania informacją i wiedzą w strategii przedsiębiorstwa. In A. Stabryła (Ed.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: EJB.

Sobocka-Szczapa, H. (2013). Determinaty aktywności zawodowej osób w wieku 45 lat i więcej: opinie pracujących. In E. Kryńska (Ed.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a aktywność zawodowa osób starszych. Warszawa: IPiSS.

Sobocka-Szczapa, H. (2014a). Dobór pracowników: decyzja strategiczna firmy. Organizacja i Zarządzanie, 68.

Sobocka-Szczapa, H. (2014b). Zarządzanie pracownikami wiedzy w procesach lifelong learning. Łódź: SAN.

Staniewski, A. (2010). Innowacyjność w zarządzaniu zasobami ludzkimi. In R. Nowacki (Ed.), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.

Stewart, T.A. (2001). The wealth of knowledge: intellectual capital and the twenty-first century organization. London: Nicholas Brealey Publishing.

Stosik, A. (2005). Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w małych firmach. In K. Perechuda (Ed.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.

Szaban, J.M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i administracji publicznej: rynek pracy, dobór, ocena, rozwój i kariera, odejścia z pracy. Warszawa: Difin.

Szałkowski, A. (2006). Podstawy zarządzania personelem. Kraków: AE w Krakowie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. (2016). Selekcja i rekrutacja: przegląd stosowanych metod i narzędzi. Retrieved 29.11.2019 from https://wupwarszawa.praca.gov.pl.

Wronowska, G. (2004). Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki. In A. Manikowski, & A. Psyk (Eds.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism