Technology as a stimulus for the development of creative capital at the local level on the example of municipalities of the Podkarpackie Voivodeship

Katarzyna Szara

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2019.033

Abstract


Motivation: Development is influenced by various determinants whose strength, direction and range of influence change over time. Creative capital is considered to be a variable that affects the development of countries and cities. The concept of creative capital results from the theory of R. Florida, which defines them by presenting the assumptions of the creative class. Both technology, talent and tolerance are factors that affect local development but, according to the concept mentioned above, they also stimulate the development of creative capital.

Aim: The purpose of the paper is to assess technology as determinants of the development of creative capital in the communes of the Podkarpackie Voivodeship.

Results: The author’s modification of Florida’s methodology related to one of the criteria, i.e. technology is a novelty in the research approach is. It is also a new approach to technology analysis as determinants not only of local development but also of creative capital at the local level. Features indicating technology assessed using statistical data place the Podkarpackie Voivodeship in a lower position compared to the whole country. Only the share of newly registered creative sector entities is close to the result for Poland. The assessment, which applied indirect measures, shows that technological conditions in municipalities to the largest extent describe the ability of people to use specialized knowledge in the municipality in their work and personal life. Technology, which determines development, and also indicates the advancement of society, is important at the global level but also at the local level as evidenced by responses regarding openness to new technologies. The comparison of both groups of respondents shows that the possibilities of developing creative capital through the lens of features describing technology were rated by residents of municipalities rather than officials.


Keywords


technology; creative capital; commune; Podkarpacie

Full Text:

PDF

References


Batabyal, A., & Beldi, H. (2018) Artist, engineers and aspects of economic growth in a creative region. Economic Modelling, 71. doi:10.1016/j.econmod.2017.12.013.

Bouckenooghe, D., & Menguc, B. (2018). Understanding the dynamics between supervisor-follower social capital, work engagement, and employees’ creative work involvement. Canadian Journal of Administrative Science, 35(2). doi:10.1002/cjas.1427.

Churski, P. (2008). Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Poznań: UAM.

Comunian, R., & Jewell, S. (2018). ‘Young, talent and highly mobile’: exploring creative human capital and graudates mobility in the UK. In B. Biagi, A. Faggian, I. Rajbhandari, & V.A. Venhorst (Eds.), New frontiers in interregional migration research. Cham: Springer.

Correa-Quezada, R., Alvarez-Garcia J., de la Cruz del Rio-Rama, M., & Maldonado-Erazo, C. (2018). Role of creative industries as a regional growth factor. Sustainability, 10(5). doi:10.3390/su10051649.

Faggian, A., Partridge, M., & Malecki, E. (2017). Creating an environment for economic growth: creativity, entrepreneurship or human capital? International Journal of Urban and Regional Research, 41(6). doi:10.1111/1468-2427.12555.

Filipiak, B., Kogut, M., Szewczuk, A., & Zioło, M. (2005). Rozwój lokalny i regionalny: uwarunkowania, finanse, procedury. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Florida, R. (2010) Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego. Warszawa: NCK.

Godecki, T. (2008). Pomiar innowacyjności gospodarki przy użyciu pośrednich i bezpośrednich wskaźników innowacji. Zarządzanie Publiczne, 5(3).

Gonzalez, A., Segovia, M., & Sanchez, F. (2018). Spatial distribution of a creativity index at municipal level in Mexico. Estudios Demográficos Y Urbanos, 33(1).

Harasyn, R., Pater, R., & Skica, T. (2018). Konkurencyjność i rozwój Polski Wschodniej. Samorząd Terytorialny, 5.

He, J., & Husang, X. (2018). Agglomeration, differentiation and creative milieux: a socioeconomic analysis of location behaviour of creative enterprises in Shanghai. Urban Policy and Research, 36(1). doi:10.1080/08111146.2016.1235035.

Hollanders, H., & Cruysen, A. (2009). Design, creativity and innovation: a scoreboard approach. Retrieved 06.12.2019 from https://www.semanticscholar.org.

Kaczmarek-Krawczyk, J. (2016). Wdrażanie innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie regionu łódzkiego. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(1).

Klasik, A., & Kuźnik, R. (2007). Regiony uczące się w teorii i polityce rozwoju regionalnego. In A. Jewtuchowicz (Ed.), Region w gospodarce opartej na wiedzy. Łódź: UŁ.

Klincewicz, K., & Manikowski, A. (2013). Ocena, rankingowanie i selekcja technologii. Warszawa: UW.

Kohn, K., & Wewel, S.A. (2018). Skills, scope and success: an empirical look at the start-up process in creative industries in Germany. Creativity and Innovation Management, 27(3). doi:10.1111/caim.12279.

Malecki, E.J. (1987). The R&D location decision of the firm and ‘creative’ regions: a survey. Technovation, 6(3). doi:10.1016/0166-4972(87)90023-x.

Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. In Z. Strzelecki (Ed.), Gospodarka regionalna i lokalna. Warszawa: PWN.

Miedzianowska, M. (2012). Klasa kreatywna a kapitał ludzki i kapitał społeczny. In K. Klincewicz (Ed.), Klasa kreatywna w Polsce: technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego. Warszawa: UW.

Montgomery, J. (2005). Beware ‘the creative class’: creativity and wealth creation revisited. Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit, 20(4). doi:10.1080/02690940500298706.

Napadensky Pastene, A., Villouta Gutierrez, D., & Farias Olavarria, F. (2018). City for creatives: what attracts and repeats the greater conception area, Chile. Distances between global and local discourses. Architecture City and Environment, 13(37). doi:10.5821/ace.13.37.5276.

Pietrzyk, I. (2004). Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny. In A. Jewtuchowicz (Ed.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów. Łódź: UŁ.

Seman, M., & Carroll, M.C. (2017). The creative economies of Texas metropolitan regions: a comparative analysis before, during, and after the recession. Growth and Change, 48(4). doi:10.1111/grow.12198.

Sipa, M. (2018). The factors determining the creativity of the human capital in the conditions of sustainable development. European Journal of Sustainable Development, 7(2). doi:10.14207/ejsd.2018.v7n2p1.

Śniegowska, D. (1992). Samorząd terytorialny a rozwój gospodarki lokalnej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 205.

Szara, K. (2017). Uwarunkowania i możliwości aktywizacji kapitału kreatywnego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa podkarpackiego. Rzeszów: UR.

Szara, K. (2018). Determinants of creative capital development at a local level: case study municipalities of Podkarpackie, Poland. Lex Localis: Journal of Local Self Government, 16(3). doi:10.4335/16.3.529-549(2018).

Szelągowska-Rudzka, K. (2017). Employee direct participation in organizational change process: pilot study report. In A. Nalepka, & A. Ujwary-Gil (Eds.), Business and non-profit organizations facing increased competitions and growing customers’ demands. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science ‘Cognitione’.

van Melsen, A.G. (1969). Nauka i technologia a kultura. Warszawa: PAX.

Wojnicka-Sycz, E. (2013). Model terytorialnego bieguna wzrostu jako systemu czynników rozwojowych. Gdańsk: UG.

Wojtasiewicz, L. (1996). Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 734.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism