The gnoseological sense of a new paradigm of the institutional economics

Sławomir Czetwertyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2019.013

Abstract


Motivation: The gnoseological sense of a new paradigm, apart from the methodological and sociological sense, includes its the deepest essence. It is expressed in a process of forming and popularization of a paradigm. It includes essential factors of a particular paradigm which are reflected by its general sense. Revealing the essence of the gnoseological sense enables to reveal the main factors from the essential ones, which have been applied unintentionally. The same applies to new institutional economics when it is used without scientific reflection. An idea of revealing the essence of its (of the institutional economics) gnoseological sense is to reveal aspects of the individualism and the holism hidden in it.

Aim: Goal of this paper is to reveal the essence of the outline of the gnoseological sense of the paradigm of the new institutional economics.

Results: Result of the study is presentation of relations between the individualism and the holism in the paradigm of the new institutional economics. The main conclusion is that the paradigm of the economics sui generis is not homogeneous, similarly to the social sciences. The new institutional economics derives a holistic perspective from the sociology, and individualistic one from the neoclassical economics. Consequently the new institutional economics is based on contradictory foundations (it is of dual nature); this becomes clear at a detailed level of considerations concerning its paradigm.


Keywords


new institutional economics; paradigm; holism

Full Text:

PDF

References


Blaug, M. (1995). Metodologia ekonomii. Warszawa: PWN.

Blaug, M. (2000). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa: PWN.

Borkowska, B. (2016). Nowa ekonomia instytucjonalna w dydaktyce. Studia i prace WNEiZ US, 44(2). doi:10.18276/sip.2016.44/2-04.

Brousseau, É., & Glachant, J-M. (2008a). A road map for the guidebook. In É. Brousseau, & Glachant, J-M. (Eds.), New institutional economics: a guide-book. New York: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511754043.002.

Brousseau, É., & Glachant, J-M. (Eds.) (2008b). New institutional economics: a guidebook. New York: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511754043.

Chalmers, A.F. (1993). Czym jest to, co zwiemy nauką? Wrocław: Siedmioróg.

Czetwertyński, S. (2013). Cyfrowe zasoby wspólnej puli w gospodarce infor-macyjnej. In K. Kreft, D. Wach, & J. Winiarski (Eds.), Systemy informatycz-ne w gospodarce. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Fleck, L. (1986). Powstanie i rozwój faktu naukowego. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Furubotn, E.G., & Richter, R. (2005). Institutions & economic theory: the contri-bution of the new institutional economics. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Godłów-Legiędź, J. (2010). Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi? Warszawa: C.H. Beck.

Hodgson, G.M. (1989). Institutional economic theory: the old versus the new. Review of Political Economy, 1(3). doi:10.1080/09538258900000021.

Hodgson, G.M. (2004). The evolution of institutional economics: agency, structure and Darwinism in American institutionalism. London–New York: Routledge.

Kozyr-Kowalski, S. (2000). Socjologia społeczeństwo obywatelskie i państwo. Po-znań: UAM.

Kuciński, K. (2010). Istota nauk ekonomicznych. In K. Kuciński (Ed.), Metodo-logia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania. Warszawa: Difin.

Kuhn, T.S. (2009). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Aletheia.

Lakatos, I. (1978). The methodology of scientific research programmes. In J. Worrall, & G. Currie (Eds.), Philosophical papers, Volume 1. Cambridge–New York: Cambridge University Press.

Masterman, M. (1970). The nature of a paradigm. In I. Lakatos, & A. Mus-grave (Eds.), Criticism and the growth of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.

Ménard, C., & Shirley, M.M. (Eds.). (2005). Handbook of new institutional eco-nomics. Boston: Springer.

Motycka, A. (1980). Relatywistyczna wizja nauki. Analiza krytyczna koncepcji T.S. Kuhna i S.E. Toulmina. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

North, D.C. (2014). Zrozumieć przemiany gospodarcze. Warszawa: Wolters Kluwer.

Nowak, L. (1977). Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki. Warszawa: PWE.

Nowak, L. (1991). U podstaw teorii socjalizmu. Dynamika władzy: o strukturze i konieczności zaniku socjalizmu. Poznań: Nakom.

Ostrom, E. (2013). Dysponowanie wspólnymi zasobami. Warszawa: Wolters Kluwer.

Popper, K. (1970). Normal science and its dangers. In I. Lakatos, & A. Mus-grave (Eds.), Criticism and the growth of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.

Popper, K.R. (2002). Logika odkrycia naukowego. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Ratajczak, M. (1994). Nurt instytucjonalny we współczesnej myśli ekono-micznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 56(1).

Ratajczak, M. (2006). Miejsce instytucjonalizmu we współczesnej ekonomii. In U. Zagóra-Jonszta (Ed.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Eko-nomia instytucjonalna: teoria i praktyka. Katowice: AEw Katowicach.

Ritzer, G. (1975). Sociology: a multiple paradigm science. The American Sociol-ogist, 10(3).

Rudolf, S. (2017). Nowe spojrzenie na równowagę instytucjonalną i zmianę instytucjonalną. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 493. doi:10.15611/pn.2017.493.02.

Scheuer, B. (2015). Metodologia ekonomii w perspektywie konstruktywistycznej. Wrocław: UE we Wrocławiu.

Staniek, Z. (2017). Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne? War-szawa: Difin.

Stankiewicz, W. (2014). Ekonomia instytucjonalna. Zarys wykładu. Warszawa: AON.

Sukiennik, J., Dokurno, Z., & Fiedor, B. (2017). System instytucjonalnej rów-nowagi a proces zmian instytucjonalnych z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Ekonomista, 2.

Tatarkiewicz, W. (1998). Historia filozofii. Filozofia starożytna i średniowieczna. Warszawa: PWN.

Toulmin, S.E. (1970). Does the distinction between normal and revolutionary science hold water? In I. Lakatos, & A. Musgrave (Eds.), Criticism and the growth of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.

Toulmin, S.E. (1972). Human understanding. Volume 1: general introduction and part I. Oxford: Clarendon Press.

Watkins, J.W.N. (1957). Historical explanation in the social sciences. The British Journal for the Philosophy of Science, 8(30).

Watkins, J.W.N. (1970). Against ‘normal science’. In I. Lakatos, & A. Mus-grave (Eds.), Criticism and the growth of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.

Watkins, J.W.N. (2001). Wyjaśnianie historii. Indywidualizm metodologiczny i teoria decyzji w naukach społecznych. Wrocław: UW.

Wilkin, J. (2011). Institutional Equilibrium. What is it About and What is its Role in the Economy? Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 3(15).

Williamson, O.E. (2000). The new institutional economics: taking stock, looking ahead. Journal of Economic Literature, 38(3). doi:10.1257/jel.38.3.595.

Znaniecki, F. (1984). Społeczne role uczonych. Warszawa: PWN.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism