Competition restrictions by professional self-government

Dominik Sypniewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2018.029

Abstract


Motivation: Professional self-government participates in the exercise of public authority. When supervising performance of public trust professions it may limit the competition and freedom of the profession, however it should be within the limits of the public interest.

Aim: Purpose of this paper is to demonstrate that activities of professional self-government, which is an organization uniting and representing the interests of every person practicing a specified profession, may lead to restriction of competition. Thus professional self-government should be to subject to supervision of competition and consumer protection authorities.

Results: Professional self-government is classified as an association of entrepreneurs under Polish law and associations of undertakings under EU law. It is subject to competition rules, however pursuant to EU jurisprudence those rules do not apply to the exercising powers of a public authority. Under Polish law, normative acts issued by professional self-governments are controlled by the Supreme Court. When affecting competition, they are subject to a special administrative anti-trust regulation. An analysis of case law shows, that such control in necessary because professional self-governments attempt to influence to influence competition, in particular through a pricing policy.


Keywords


competition; professional self-government; association of entrepreneurs; ‘state action’ doctrine

Full Text:

PDF

References


Decision of the President of the Office of Competition and Consumer Protec-tion in Poland of 31 March 2014. Case RKT-04/2014.

Decision of the President of the Office of Competition and Consumer Protec-tion in Poland of 31 December 2015. Case RKT-22/2015.

Judgement of the Appeal Court in Warsaw of 10 July 2008. Case VI Aca 92/08.

Judgement of the Court of Justice of the European Union of 19 February 2002. Wouters v Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten. Case C-309/99 (ECLI:EU:C:2002:98).

Judgement of the Court of Justice of the European Union of 12 September 2000. Pavlov v Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten. Joined cas-es C-180/98 to C-184/98 (ECLI:EU:C:2000:428).

Judgement of the Court of Justice of the European Union of 23 April 1991. Höfner v Macrotron GmbH. Case C-41/90 (ECLI:EU:C:1991:161). `

Judgement of the Court of Justice of the European Union of 18 July 2013. Con-siglio nazionale dei geologi. Case C-136/12 (ECLI:EU:C:2013:489).

Judgement of the Court of Justice of the European Union of 28 February 2013. Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas v Autoridade da Concorrência. Case C-1/12 (ECLI:EU:C:2013:127).

Judgement of the General Court of the European Union of 10 December 2014. Orde national des pharmaciens v European Comission. Case T-90/11 (ECLI:EU:T:2014:1049).

Judgment of the Court for the Protection of Competition and Consumer of 18 September 2007. Case XVII Ama 125/06.

Judgment of the Court for the Protection of Competition and Consumer of 13 October 2014. Case XVII Ama 127/13.

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Constitution of the Republic of Po-land of April 2, 1997] (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) (Poland).

Kowalik-Bańczyk, K. (2009). State action defence a odpowiedzialność przed-siębiorcy za naruszenie art. 81 lub art. 82 TWE. Europejski Przegląd Sądowy, 6.

Materna, G. (2009). Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji. Warszawa: Wolters Kluwer.

Materna, G. (2014). Uchwały i inne akty związków przedsiębiorców jako źró-dło ograniczenia konkurencji w postępowaniach o zamówienie publiczne. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 7.

Rączka, K. (2013). Działalność prawodawcza samorządów zawodowych w Polsce. Toruń: TNOiK.

Tabernacka, M. (2007). Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy sa-morządu zawodowego. Wrocław: Kolonia Limited.

Skoczny, T. (Ed.). (2014). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. War-saw: C.H. Beck.

Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Retrieved 24.06.2018 from: http://www.econlib.org.

Szewczyk, M. (1996). Nadzór w materialnym prawie administracyjnym. Poznań: UAM.

Treaty on European Union (OJ C 326, 26.10.2012).

Treaty on the Functioning on the European Union (OJ C 326, 26.10.2012).

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Com-petition and Consumer Protection Act of February 16, 2007] (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331) (Poland).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Freedom of Business Activity Act of July 2, 2004) (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807) (Poland).
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism