The problem of risk in the economy of sustainable development on the example of the State Forests

Beata Sadowska, Adam Lulek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2018.008

Abstract


Motivation: Economics of sustainable development aims to ensure standards of environmental, economic and social quality of life and freedom of all people living on Earth. Objectives in all three dimensions should be implemented taking into account their strong interdependence. Targets of sustainable development are implemented, among other things, by the State Forests, i.e. carrying on forest management according to the principles of universal forest protection, durability, their maintenance, continuity and sustainable use of all the functions of forests and expansion of forest resources. Forest management should be carried out while minimizing the economic risk that accompanies each economic activity.

Aim: The aim of the study is to identify the risk associated with business operation of State Forests.

Results: The study will also present the risk management process in the State Forests and the characteristics of its individual stages. Identified objective was achieved using a critical analysis of national and international studies, descriptive method and analysis of phenomena and synthesis of results and interviews with foresters. The layout and content of the study was subordinated to the realization of goals. Due to the limited article volume, only certain aspects of State Forests were presented, as an area of risk in the economy of sustainable development.


Keywords


risk; sustainable development; economy; forest economy

Full Text:

PDF

References


Antunes, R., & Gonzalez, V. (2015). A production model for construction: a theoretical framework. Buildings, 5(1). doi:10.3390/buildings5010209.

Baker, S., Ponniah, D., & Smith, S. (1999). Risk response techniques em-ployed currently for major projects. Construction Management and Econom-ics, 17(2). doi:10.1080/014461999371709.

Barbier, E. (1987). The concept of sustainable economic development. Envi-ronmental Conservation, 14(2). doi:10.1017/S0376892900011449.

Bruchwald, A., & Dmyterko, E. (2011). Zastosowanie modeli ryzyka usz-kodzenia drzewostanu przez wiatr do oceny zagrożenia lasów nadleśnictwa. Sylwan, 155(7).

Dellaportas, S., Gibson, K., Alagiah, R., Hutchinson, M., Leung, P., & van Homrigh, D. (2005). Ethics, governance and accountability. Brisbane: Wiley & Sons.

Hilszczański, J., & Starzyk, J.R. (2017). Czy ograniczanie gradacji kornika drukarza Ips typographus (L.) w Puszczy Białowieskiej jest możliwe i po-trzebne? Leśne Prace Badawcze, 78 (1).

Hubbard, W.D. (2009). The failure of risk management: why it’s broken and how to fix it. Hoboken: Wiley & Sons. doi:10.1002/9781119198536.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997] (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) (Po-land).

Lasy Państwowe. (2013). Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014–2030. Retrieved 23.08.2015 from http://zlpwrp.pl.

Lasy Państwowe. (2014). Misja. Retrieved 23.08.2015 from https://www.lasy.gov.pl.

Luks, F. (2002). Nachhaltigkeit. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt.

Miller, K.D., & Chen, W. (2003). Risk and firm’s costs. Strategic Organization, 1(4). doi:10.1177/14761270030014001.

Mrówka, J. (2015). Wdrożenie strategii — czynniki i obszary ryzyka na przykładzie PGL Lasy Państwowe, Marketing i Rynek, 5.

National Research Council. (2005). The owner’s role in project risk management, Washington: The National Academies Press. doi:10.17226/11183.

Niemczyk, M. (2015). Ryzyko masowego występowania pędraków chrabąszczy (Melolontha spp.) w strefie ekotonowej drzewostanów dojrzałych na ter-enie Nadleśnictwa Lubaczów. Sylwan, 159(4).

Paluch, R. (2012). Bierna ochrona przyrody w puszczy białowieskiej — jej skuteczność i konsekwencje. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach, 06.

Roggal, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Poznań: Zysk i S-ka.

Sadowska, B. (2017). Rola rachunkowości we wspieraniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państ-wowe. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 479. doi:10.15611/pn.2017.479.12.

Shaker, R.R. (2015). The spatial distribution of development in Europe and its underlying sustainability correlations. Applied Geography, 63. doi:10.1016/j.apgeog.2015.07.009.

Stavins, R., Wagner, A., & Wagner, G. (2003). Interpreting sustainability in economic terms: dynamic efficiency plus intergenerational equity. Econom-ic Letters, 79(3). doi:10.1016/s0165-1765(03)00036-3.

Szczygieł, R., Ubysz, B., Kwiatkowski, M., & Piwnicki, J. (2009). Klasyfikacja zagrożenia pożarowego lasów Polski. Leśne Prace Badawcze, 70(2).

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach [Forest Act of 28 September 1991] (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444) (Poland).

Ważyński, B. (2014). Gospodarka leśna. In B. Ważyński (Ed.), Podstawy gospo-darki leśnej. Poznań: UP w Poznaniu.

Wilpert, K. (2015). Zarządzanie ryzykiem w leśnictwie XXI wieku. In Z. Sierota (Ed.), Wyzwania i szanse leśnictwa XXI wieku. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism