Tax neutrality at leasing or rural farms

Violetta Skrodzka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2017.024

Abstract


Motivation: One of the forms of investing by individuals is real estate. The scope of the quoted content including properties in the form of agricultural land. Until May 1, 2016, any individual could become the owner of agricultural land in Poland. The free purchase of agricultural land was limited by the restrictive provisions of Act on shaping the agricultural system (2003) of April 11, 2003. The change of regulations concerning the free trade of agricultural properties did not result (although it tends to do) in the fact that agricultural land remain only in the hands of farmers. Individuals who have acquired land before May, 2016 and are not related to agriculture can lease or rent the land to others. The received rent is a financial advantage that is treated in a special way by the tax law. The benefits obtained by leasing by a natural person not related to agriculture are treated as personal income tax on a preferential basis.

Aim: The purpose of this article is to analyze the taxation of income earned by leasing or renting agricultural properties to third parties.

Results: The remuneration received from a lease of a farm or its components for agricultural purposes is not a source of income in terms of personal income tax. Revenues earned from renting or leasing properties to third parties for non-agricultural purposes are subject to personal income tax. In this case, the rent received is a source of personal income and must be reported to the appropriate tax office.


Keywords


lease; farm; agricultural activity; income tax on leased agricultural land for agricultural and non-agricultural purposes; Poland

Full Text:

PDF

References


Duffy, M. (2014). Farmland Ownership and Tenure in lowa 2012. Ames: Lowa State University.

Gaffney, M. (1992). Rising inequality and falling property tax rate. Retrieved 05.09.2016 from http://savingcommunities.org.

Gibasiewicz, D. (2012). Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznic-twie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gomułowicz, A., & Małecki, J.(1995). Podatki i prawo podatkowe dla studentów i praktyków. Poznań: Ars boni et aequi.

GUS. (2011). Użytkowanie gruntów. Powszechny Spis Rolny 2010. Retrieved 09.09.2016 from http://stat.gov.pl.

Interpretacja indywidualna z dnia 02.12.2010 r. [Individual interpretation issued on 02.12.2010] (IPPB1/415-834/10-2/JB) (Poland).

Kosikowski, C. (2003). Pojęcie, funkcje, rodzaje dochodów publicznych. In C. Kosikowski, & E. Ruśkowski (Eds.), Finanse publiczne i prawo finansowe. War-szawa: ABC.

McEowen, R.A. (2015). Iowa farm leases — legal, economic, and tax consideration. Retrieved 05.09.2016 from https://www.calt.iastate.edu.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [Announcement by the Speaker of the Sejm of the Republic of Poland on 7 December 2016 about the publication of the uniform text of the Personal In-come Tax Act] (Dz.U. 2016 poz. 2032) (Poland).

Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych [Regulation of the Minister of Finance of 10 December 2001 on the classification of municipalities and cities into one of the four tax districts] (Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1614) (Poland).

Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN.

Tidgren, K.A. (2017). Tax implications of a farmland lease. Retrieved 09.09.2016 from https://www.calt.iastate.edu.

Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego [Act on shaping the agricultural system of April 11, 2003] (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2052) (Poland).

Ustawa z 9 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych ustaw [Act Amending the Personal Income Tax Act and amending certain acts of 9 November 2000] (Dz.U. 2000 nr 104 poz. 1104) (Poland).

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym [Agricultural Tax Act of 15 No-vember, 1984] (Dz.U. 2016 poz. 617) (Poland).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny [Civil Code Act of April 23, 1964] (Dz.U. 2017 poz. 459) (Poland).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Personal Income Tax Act of of 26 July 1991] (Dz.U. 2016 poz. 2032) (Poland).
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism