INSTITUTIONAL DETERMINANTS OF REMUNERATION POLICY TRANSPARENCY IN THE BANKING SECTOR IN POL

Piotr Urbanek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2015.032

Abstract


This article aims to assess the factors determining the level of transparency of executive compensation policies in Polish public banks. Two groups of institutional factors affecting the propensity of banks to disclose information on various aspects of the remuneration policy have been analyzed. The first group is associated with the response of banks to the financial crisis of 2007–2008. Increase of compensation transparency during this period may have been a result of pressure coming from informal capital market institutions. The second group concerns changes in formal institutions — the legal system, which took place after 2011. The research tool used to assess the role of these two groups of institution is an index of remuneration policy transparency. The survey was conducted for the period 2005–2013 on a sample of 16 banks listed on the Warsaw Stock Exchange.

Keywords


compensation policy; banking sector; financial crisis

Full Text:

PDF

References


Commons J., Institutional Economics, “American Economic Review”, Vol. 21/1931.

Di Piazza S.A., Eccles R.G., Building Public Trust: The Future of Corporate Reporting, John Wiley & Sons, 2003.

Godłów-Legiędź J., Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi, C.H.Beck, Warszawa 2010.

Rudolf S., Nadzór korporacyjny w świetle analizy instytucjonalnej, [in:] S. Rudolf (ed.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych, WSEPiNM, Kielce 2014.

Schotter A., The Economic Theory of the Social Institutions, Cambridge University Press, Cambridge 2008.

Słomka-Gołębiowska A., Urbanek P., Wpływ nadzoru korporacyjnego na transparent-ność polityki wynagradzania kadry kierowniczej w bankach w Polsce, “Gospodarka Narodowa”, Vol. 4/2015.

Uchwała Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w War-szawie S.A. z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” (Resolution No. 17/1249/2010 of the Warsaw Stock Exchange Supervisory Board of 19 May 2010 concerning adoption of amendments to “Code of Best Practice for WSE Listed Companies”).

Uchwała Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w War-szawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” (Resolution No. 19/1307/2012 of the War-saw Stock Exchange Supervisory Board of 21 November 2012 concerning adoption of amendments to “Code of Best Practice for WSE Listed Companies”).

Uchwała Nr 259/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatno-ści kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, Dz. Urz. KNF Nr. 8, poz. 39 (Resolution No. 259/2011 of the Polish Financial Supervision Au-thority of 4 October 2011 amending the Resolution on detailed rules and methods of publication of qualitative and quantitative information on capital adequacy by banks and the scope of published information, OJ of the KNF No. 8, item 39).

Urbanek P., Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2006.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism