REPUTATION AND REGULATIONS AS MARKET AND NON-MARKET MECHANISMS TO REDUCE BIFURCATED RISK

Agata Adamska, Tomasz J. Dąbrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2015.009

Abstract


This paper presents a new concept of bifurcated risk and market and non-market mechanisms reducing the risk. Bifurcated risk occurs in different situations, and it is characterized by a disruption of the relationship between decision-making and the resulting consequences. The bifurcated risk is followed by a number of very negative consequences in the form of disturbances of institutional order and a decrease in the level of generalized trust which leads to an increase in transaction costs. Therefore, it is important to reduce this risk, by means of using various market and non-market mechanisms. This article presents two such mechanisms — reputation and regulations. Reputation reduces the bifurcated risk, because on one hand, it creates stimuli which discourage decision-makers from taking this risk, on the other hand helps to reduce information asymmetry, allowing entities susceptible to the effects of risks to avoid entering into relationships with entities which are the source of this risk. Regulations in turn play a greater role not in preventing the emergence of the bifurcated risk, but in mitigating the negative consequences associated with the risk. Reputation and regulations are complementary and as mechanisms to reduce the bifurcated risk can occur together.

Keywords


uncertainty; opportunistic behaviour; trust; agency problem; institutional order

Full Text:

PDF

References


Adamska A., Ryzyko i odpowiedzialność, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-skiego No. 804 „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, No. 67/2014.

Adamska A., Ryzyko jako przedmiot nauk ekonomicznych, [in:] K. Kuciński (ed.), Ryzy-ko lokalizacji przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2014.

Adamska A., Ryzyko rozszczepione jako przejaw naruszonej równowagi ładu instytu-cjonalnego w gospodarce, [in:] S. Rudolf (ed.), Teoretyczny i praktyczny wymiar nowej ekonomii instytucjonalnej, Kielce (in print).

Adamska A., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa — podstawowe zagadnienia, [in:] A. Fierla (ed.), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.

Basdeo D.K., Smith K.G., Grimm C.M., Rindova V.P., Derfus P.J., The Impact of Market Actions on Firm Reputation, „Strategic Management Journal”, Vol. 27, No. 2/2006, http://dx.doi.org/10.1002/smj.556.

Dąbrowski T., Kryzys a teoria gier, czyli na czym polega błąd, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, No. 1/ 2012.

Dąbrowski T.J., Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Wolters Kluwer, Kraków 2010.

Dobson J., Corporate Reputation: A Free-Market Solution to Unethical Behavior, „Business and Society”, Vol. 28, No. 1/1989, http://dx.doi.org/10.1177/000765038902800101.

Edmondson A.C., McManus S.E., Methodological fit in management field research, „Academy of Management Review”, Vo. 32, No. 4/2007, http://dx.doi.org/10.5465/amr.2007.26586086.

Fombrun C.J., Shanley M., What’s in a name? Reputation building and corporate strategy, „Academy of Management Journal”, Vol. 33, No. 2/1990, http://dx.doi.org/10.2307/256324.

Harris Interactive, The 10th Annual RQ: Reputations of the 60 Most Visible Companies. A Survey of the U.S. General Public, December 2008–February 2009.

Herbig P., Milewicz J., To be or not to be… credible that is: a model of reputation and credibility among competing firms, „Marketing Intelligence&Planning”, Vol. 13, No. 6/1995, http://dx.doi.org/10.1108/02634509510094156.

Mesjasz C., Kontrakty niekompletne jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego, [in:] S. Rudolf (ed.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.

Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy, WIG-Press, Warszawa 1999.

Spence A.M., Market Signaling: Informational Transfer in Hiring and Related Screen-ing Processes, Harvard University Press, Cambridge 1974.

Sztaba S., Ekonomiczna teoria regulacji w świetle doświadczeń polskiej transformacji gospodarczej, [in:] U. Zagóra-Jonszta (ed.), Dokonania współczesnej myśli ekono-micznej. Ekonomia instytucjonalna — teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.

Waddock S., The Multiple Bottom Lines of Corporate Citizenship: Social Investing, Reputation and Responsibility Audits, „Business and Society Review”, Vol. 105, No. 3/2000, http://dx.doi.org/10.1111/0045-3609.00085.

Wartick S.L., The relationship between intense media exposure and change in corpo-rate reputation, „Business and Society”, Vol. 31, No. 1/1992, http://dx.doi.org/10.1177/000765039203100104.

Weigelt K., Camerer C., Reputation and Corporate Strategy: a Review of Recent Theo-ry and Applications, „Strategic Management Journal”, Vol. 9, No. 5/1988, http://dx.doi.org/10.1002/smj.4250090505.

Wiśniewski P., Pokusa nadużycia implikowanej pomocy kredytowej. Jak ograniczyć społeczne koszty funkcjonowania przedsiębiorstw ważnych dla interesów państwa?, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Vol. 101/2010.

Yoon E., Guffey H.G., Kijewski V., The effects of information and company reputation on intentions to buy a business service, „Journal of Business Research”, Vol. 27, No. 3/1993, http://dx.doi.org/10.1016/0148-2963(93)90027-m.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism