WACŁAW STANKIEWICZ — A PROMINENT RESEARCHER OF THE ECONOMICS OF DEFENCE, HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT, AND INSTITUTIONAL ECONOMICS

Mirosław Bochenek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2015.008

Abstract


W. Stankiewicz, a trained soldier and economist, devoted most of his life to scientific work in three fields. The first one was the economics of war. W. Stankiewicz belonged to a small group of academics who refined the subject and set out the scope of research of this discipline. Moreover, contrary to his intentions, he also helped to popularize the term “logistics” and its development as a science and a practical activity in our country. No less fruitful, as a second field of research, was a combination of considerations in the field of military and economic sciences, which originally gave the results in the form of publications on the development of military and economic thought, and then a great synthesis of the development of universal economic thought. Institutional economics became the third stage and field of his research. W. Stankiewicz proved to be the first, most insightful expert in the economic school and its most ardent propagator.

Keywords


history of economic thought; institutional economics; economics of defence

Full Text:

PDF

References


Chęciński M., Grabowski T., Stankiewicz W., Ekonomiczne problemy militaryzacji NRF, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1965.

Grabowski T., Stankiewicz W., Integracja w kapitalizmie. Problemy ekonomiczne i militarne, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1969.

Nyszk W., Kurek S.T. (eds.), Doktor honoris causa Akademii Obrony Narodowej prof. dr hab. Wacław Stankiewicz, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014.

Stankiewicz W. (ed.), Gospodarka zagrożenia wojennego. Polska 1980−1982, Woj-skowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, Warszawa 1983.

Stankiewicz W., Amerykańska ekonomika wojenna. Studium historyczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1986.

Stankiewicz W., Amerykańska literatura wojenno-ekonomiczna w okresie 1960−1970, Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, Warszawa 1977.

Stankiewicz W., Amerykańska myśl ekonomiczna w okresie I wojny światowej, Woj-skowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, Warszawa 1983.

Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna o roli państwa, [in:] U. Zagóra-Jonszta (ed.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej — teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004.

Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna. Narodziny i rozwój, Wydawnictwo Biura Badań Strategicznych Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, War-szawa 2004.

Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna. Potrzebny, ale trudny wykład akademicki, [in:] U. Zagóra-Jonszta (ed.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekono-mia instytucjonalna — teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006.

Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie, Warszawa 2005.

Stankiewicz W., Ekonomika wojenna, 2nd revised edition, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1981.

Stankiewicz W., Ekonomika wojenna, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1970.

Stankiewicz W., Genius loci poznańskiej szkoły ekonomii: próba życzliwej zadumy, [in:] M. Knapińska, K. Szarzec (eds.), Teoria i praktyka gospodarowania we współcze-snym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.

Stankiewicz W., Günter Kirchhoff i nowe ujęcie ekonomiki wojskowej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2002.

Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, 3rd revised edition, PWE, Warszawa 2007.

Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1983.

Stankiewicz W., Instytucjonalizm, Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyń-skiego, Warszawa 1980.

Stankiewicz W., Johanes Gerber — współtwórca niemieckiej mikroekonomiki wojsko-wej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 1992.

Stankiewicz W., Konwersja zbrojeń. Oczekiwania i fakty, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.

Stankiewicz W., Logistyka. Z zagadnień gospodarki wojskowej państw NATO, Wydaw-nictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1968.

Stankiewicz W., Miejsce kategorii wyboru w ekonomice instytucjonalnej, [in:] U. Zagó-ra-Jonszta (ed.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej — znaczenie katego-rii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.

Stankiewicz W., Niedokończona mobilizacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych w I wojnie światowej, [in:] W. Stankiewicz (ed.), Zagadnienia mobilizacji gospodar-czej, Akademia Ekonomiczna Poznaniu, Poznań 1980.

Stankiewicz W., O czym świadczy mnogość szkół ekonomicznych związanych z instytu-cjonalizmem?, [in:] M. Bochenek (ed.), Studia z historii ekonomii. Księga jubileu-szowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Profesor Aleksandry Lityńskiej, Pol-skie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2011.

Stankiewicz W., O kondycji keynesizmu — kilka uwag, [in:] U. Zagóra-Jonszta (ed.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej — keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.

Stankiewicz W., Pierwociny amerykańskiej myśli wojenno-ekonomicznej, Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, Warszawa 1980.

Stankiewicz W., Planowanie obronne. Studium podstaw teoretycznych, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1977.

Stankiewicz W., Potrzeby ekonomiczne potencjalnej wojny i ich zaspokojenie, Wojsko-wa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, Warszawa 1980.

Stankiewicz W., Problemy świata pracy we współczesnych doktrynach społeczno-ekonomicznych, [in:] A. Barczak, W. Stankiewicz (eds.), Ekonomika pracy — wy-zwania procesu transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Biura Badań Strategicz-nych Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 2003.

Stankiewicz W., Przedmiot ekonomiki obrony, [in:] W. Stankiewicz (ed.), Ekonomika obrony. Materiały do wykładów, Akademia Ekonomiczna Poznaniu, Poznań 1976.

Stankiewicz W., Rozwój amerykańskiej ekonomiki wojennej w II wojnie światowej, Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, Warszawa 1984.

Stankiewicz W., Rozwój angielskiej myśli wojenno-ekonomicznej, Wydawnictwo Mini-sterstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1966.

Stankiewicz W., Socjalistyczna myśl wojenno-ekonomiczna, Wydawnictwo Minister-stwa Obrony Narodowej, Warszawa 1972.

Stankiewicz W., Wybrane problemy ekonomiki wojennej, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1988.

Stankiewicz W., Zręby ekonomicznej teorii „szarej strefy”, [in:] T. Wojciechowski, W. Stankiewicz, J. Rzytki, M. Ciecierski (eds.), Szara strefa gospodarcza w dobie glo-balizacji, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 2003.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism