CHANGES IN THE REGULATIONS OF COMMODITY TURNOVER WITH THIRD COUNTRIES FOLLOWING ESTABLISHMENT OF THE CUSTOMS UNION OF BELARUS, KAZAKHSTAN AND RUSSIA

Mirosława Laszuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2014.012

Abstract


        The creation of the Customs Union between Russia, Belarus and Kazakhstan in 2010 resulted in changes not only in trade between Member States but also with third countries. The introduction of a uniform tariff, a common customs code, standardization of health, veterinary and phytosanitary requirements as well as unification of quality standards in relation to goods imported from third countries - is one of the most important effects of the customs union. These solutions have brought significant benefits to foreign exporters. However, despite the advantages and disadvantages are also solutions that can contribute to the weakening of trade with the countries of the Customs Union. This can be seen in the actions of Russia, which wants to protect its own market in particular. The article by examining documents and legal acts indicates the benefits and risks for foreign exporters.


Keywords


customs union; export; Russia

Full Text:

PDF

References


Agencja Rynku Rolnego, Instrumenty polityki handlowej stosowane w ramach Unii Europejskiej i w ramach Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu oraz ich wpływ na obroty handlowe towarami rolno-spożywczymi Polski i Rosji, http://www.parp.gov.pl/files/74/107/497/11864.pdf (01.09.2013).

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej Wydział promocji Handlu i Inwestycji, Biznes w Rosji. Wybrane aspekty prawne, Moskwa 2013.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, http://www.moskwa.trade.gov.pl (08.09.2013).

Centrum Certyfikacji, http://sevtest.ru (24.09.2013).

Certyfikacja GOST, http://www.pl.gost-r.info (24.09.2013).

Czyżowicz W., Unia Celna Białorusi – Rosji – Kazachstanu i jej skutki dla polskich przedsiębiorców, http://www.een.org.pl/index.php/inne-seminaria/page/4/articles/unia-celna-rosji-bialorusi-i-kazachstanu-i-jej-skutki-dla-polskich-przedsiebiorcow.html (06.09.2013).

D.G. Tarr, NES, The Eurasian Customs Union among Russia, Belarus and Kazakhstan: Can It Succeed Where Its Predecessor Failed?, Forum for Research on Eastern Eu-rope and Emerging Economies, November 2012.

Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 1 lipca 2007 roku, Nr 880.

Eberhardt A., Guryn A., Wspólna Przestrzeń Gospodarcza (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan), „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Biuro Ana-liz”, Nr 53(157)/2003.

Euroazjatycka Komisja Ekonomiczna, http://www.tsouz.ru (07.09.2013).

European Bank for Reconstruction and Development, Transition Report 2012: Chapter 4.: Regional trade integration and Eurasian economic union, London 2013.

European Commission, http://ec.europa.eu (25.09.2013).

Carneiro F.G., What promises does the Eurasian Customs Union. Hold for the future?, „Economic Premise”, The World Bank, Nr 108/2013.

Federalna Służba Celna, http://www.customs.ru (06.09.2013).

Forbes.pl, http://www.forbes.pl (07.09.2013).

Instytut Technologii Administracji Publicznej, Analiza potencjału eksportowego woje-wództwa lubelskiego pod kątem przystawalności do popytu na rynkach Unii Celnej Rosja –Białoruś – Kazachstan oraz Ukrainy, Lublin 2012.

Ministerstwo Gospodarki, Republika Kazachstanu. Informacja o współpracy gospodar-czej Polska – Kazachstan, www.mg.gov.pl/(08.09.2013).

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, http://www.pbihp.pl (09.09.2013).

Portfel.pl, http://www.portfel.pl (09.09.2013).

Postanowienie z dnia 9 grudnia 2009 roku Nr 64 o sprawozdaniu Odpowiedzialnego Sekretarza Komisji Unii Celnej „O realizacji umów międzynarodowych dotyczą-cych tworzenia Unii Celnej w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EaWG) i realizacji przyjętych zobowiązań międzynarodowych w krajowym usta-wodawstwie państw członkowskich Unii Celnej”.

Wiśniewska I., Integracja euroazjatycka. Rosyjska próba ekonomicznego scalenia obszaru poradzieckiego, Prace OSW, Nr 44, Warszawa 2013.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism