THE EVOLUTION OF THE CONTEMPORARY INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM – INTEGRATION OR DISINTEGRATION?

Dorota Żuchowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2012.021

Abstract


This article aims at answering the question about the course of evolution of contemporary international monetary system (sometimes called „non-system”): which tendency is prevailing, to integrate or to disintegrate? This research focuses on the cross-sectional analysis of the key elements of the international monetary system: the exchange rate regimes, the structure of currency reserves, and the processes of adaptation. An attempt has also been made to  evaluate the institutional dimension, namely the actions of the International Monetary Fund.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restriction, IMF, Washington D.C., 2003.

Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006.

Bordo M. D., Exchange Regimes Choice in Historical Perspective, „IMF Working Paper”, WP/03/160.

Bożyk P., Misala J., Pułaski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1999.

Budnikowski A. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001.

Cavlo G. A., Reinhart C. M., Fear of Floating, “NBER Working Paper Series”, No. 7993, November 2000.

Clark P. B., Polak J. J., International Liquidity and the Role SDR in the International Monetary System, „IMF Working Paper”, WP/02/217.

Corden W. M., Economic Policy, Exchange Rates and the International System, Oxford University Press 1994.

Dudziński J., Nakonieczna-Kisiel H., (red.), Międzynarodowe stosunki finansowe. Wybrane problemy, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2006.

Eichengreen B., Mason P., Savastano M., Sharma S., Transition Strategies and Nominal Anchors on the Road to Greater Exchange-Rate Flexibility, „Essay in International Finance”, No. 213, Princeton University, New Jersey 1999.

Eichengreen B., Sussman N., International Monetary System in the (Very) Long Run, „IMF Working Paper”, WP/43/2000.

Final Report, Commitee to Study Sustauinable Long-term Financing of the IMF, IMF, January 2007.

Fisher S., Exchange Rate Regimes: Is the Bipolar View Correct?, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 15, No. 2, Spring 2001.

Frankel J. A., No Single Currency Regime is Right for all Countries or at all Times, „Essays in International Finance”, No. 215, Princeton University, New Jersey 1999.

Gold J. (red.), Legal and Institutional Aspects on the International Monetary System, vol. II, International Monetary Found, Washington D.C. 1984.

Gosh A. R., Ostry J. D., Tsangarides Ch., Exchange Rate Regimes and the Stability of the International Monetary System, “Occasional Paper” nr 270, IMF 2010

Grotte M., Życieńska A., Międzynarodowy Fundusz Walutowy i stojące przed nim wyzwania, „Materiały i Studia”, Zeszyt nr 254, NBP, Warszawa 2011.

Heller H. R., Money and the International Monetary System, Federal Reserve Bank of St. Louis Review nr 2/1989.

IMF Annual Report 1999, Washington D.C., 1999.

IMF Chronology, www.imf.org (8.10.2011).

Jurek M., Pojęcie, właściwości i przemiany wielonarodowych systemów walutowych, cz. II, „Bank i Kredyt” nr 3/2005.

Jurek M., Marszałek P., Pieniądz, polityka pieniężna i systemy kursowe. Współczesne teorie i rozwiązania praktyczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.

Kowalewski P., Euro a międzynarodowy system walutowy, Tigger, Warszawa 2001.

Lutkowski K., Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 2007.

Mateos y Lago I., Duttagupta R., Goyal R., The Debate on the International Monetary System, IMF, November 11, 2009.

Młodkowski P., Pozaeuropejskie unie monetarne, PWN, Warszawa 2007.

Mundell R. A., Poverty, Growth and the International Monetary System, Asian Development Bank 2001.

NBP, Kryzys a przemiany w międzynarodowym systemie walutowym. Implikacje dla strefy euro i Polski, BISE, Listopad 2009.

NBP, Raport na temat zjawisk zachodzących w Międzynarodowym Systemie Walutowym, DISE, Grudzień 2010.

Nugée J., Reconsidering the Reserve Currency Question [w:] Subacchi P., Driffill J. (red.), Beyond the Dollar. Rethinking the International Monetary System, Chatham House London, March 2010.

Pszczółka I., Międzynarodowa rola dolara amerykańskiego, [w:] Przybylska-Kapuścińska W., Handschke J. (red.), Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, „Zeszyty Naukowe” nr 143, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010.

Pszczółka I., Współczesne waluty międzynarodowe, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011.

Rogoff K. S., Husain A. M., Mody A., Brooks R., Oomes N., Evolution and Performance of Exchange Rate Regimes, IMF, Washington D.C. 2004.

Rubaszek M., Nierównowaga globalna: przyczyny oraz możliwe rozwiązania, „Bank i Kredyt”, nr 7/2006.

Subacchi P., Driffill J. (red.), Beyond the Dollar. Rethinking the International Monetary System, Chatham House London, March 2010.

Virmani A., Global Economic Governance: IMF Quota Reform, „IMF Working Paper”, WP/11/208, July 2011.

von Hagen J., Zhou J., Fear of Floating and Fear of Pegging: An Empirical Analysis of De Facto Exchange Rate Regimes in Developing Countries, „CEPR Discussion Paper”, No. 5530.

Williamson J., International Monetary Reform and the Prospects for Economic Development, w: J. J. Teunissen (ed.), Fragile Finance: Rethinking the International Monetary System, Fondad, January 1992.

Wróblewski M., Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy wobec kryzysów walutowych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism