BRUNO S. FREY AND JOSEPH E. STIGLITZ ABOUT GOVERNMENT FAILURE AND MARKET FAILURE

Mirosław Bochenek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2010.005

Abstract


One of the most fascinating economic issue is effectiveness of operating of resources allocation mechanisms. During 250 years, mercantilists were favouring a nation, later Adam Smith convincingly substantiated, that only market mechanism enables nations to achieve prosperity, however John Maynard Keynes postulated ‒ during the Great Depression ‒ a state intervention in economy. New more sublime arguments have appeared at issue of market failure and government failure. Several years ago, Joseph E. Stiglitz and Bruno S. Frey suggested an interesting solution to this problem. They maintain that it disappoints  government, as well as market. J.E. Stiglitz claims that the state should intervene only in cases when it has possibility to reduce market failure. He postulates government and market co-operation, what can result in their reinforcement and effective solutions for social problems. Whereas, B.S. Frey notices that only a powerful nation is able to make rules for an economic game, which enable private markets to operate well. Each time, comparative analysis of costs and profits of market and state operating should make a decision which resources allocation mechanisms to choose.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 1, PWE, Warszawa 1993.

Belka M., Ewolucja poglądów teoretycznych na temat roli państwa w gospodarce, w: Ekonomiczne strategie krajów wysoko rozwiniętych, red. nauk. M. Belka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich ‒ Wydawnictwo PAN, Wrocław‒Warszawa‒Kraków 1992.

Bochenek M., Wpływ ekonomistów na rozwój cywilizacji ludzkiej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 2003, z. 367,

Frey B.S., Internationale Politische Ökonomie, Verlag Franz Vahlen, München 1985.

Frey B.S., Moderne Politische Ökonomie. Die Beziehungen zwischen Wirtschaft und Politik, R. Piper & Co. Verlag, München‒Zürich 1977.

Frey B.S., Ökonomie ist Sozialwissenschaft. Die Anwendung der Ökonomie auf neue Gebiete, Verlag Franz Vahlen, München 1990.

Frey B.S., Die Rolle des Staates in der Wirtschaft, „Neue Zürcher Zeitung“ 1991, Nr. 242.

Frey B.S., Transformation ‒ what is the role of the State?, Seminar Papers No. 8, Cracow Academy of Economics ‒ Friedrich Ebert Fundation, Cracow 1992.

Frey B.S., Eichenberger R., The New Democratic Federalism for Europe: Functional, Overlapping and Competing Jurisdictions, Edward Elgar, Cheltenham‒Northampton 1999.

Frey B.S., Kirchgässner G., Demokratische Wirtschaftspolitik. Theorie und Anwendung, 2. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München 1994.

Heilbroner R.L., Wielcy ekonomiści. Czasy – życie – idee, PWE, Warszawa 1993.

Lipowski A., Ekonomiczna zawodność państwa ‒ krytyczna analiza ujęcia antyetatystycznego, „Ekonomista” 2002, nr 2.

Lipowski A., O akademickiej koncepcji zawodności rynku krytycznie, „Ekonomista” 2001, nr 3.

Markowski K., Rola państwa w gospodarce rynkowej, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa 1992.

Mieszczankowski M., Monopol. Rozwój kapitalizmu od stadium wolnokonkurencyjnego do monopolistycznego i państwowo-monopolistycznego, t. 3, Książka i Wiedza, Warszawa 1982.

Minc B., Kapitalizm współczesny. Ekonomiczne problemy i tendencje rozwoju, wyd. 2 zm., PWN, Warszawa 1979.

Ritzmann F., Bedeutende Oekonomen und ihre Werke (Dogmenhistorische Chronik), Zentralstelle der Studentenschaft Zürich, Zürich 1983.

Skarzyński R., Państwo i społeczna gospodarka rynkowa. Główne idee polityczne ordoliberalizmu, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1994.

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Wojtyna A., Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1988.

Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1990.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism