The competitiveness of foreign trade and the principles of social economy – the example of Poland

Ewa Szymanik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2009.008

Abstract


The article shows changes of competitiveness in the Polish foreign trade with the EU countries in the conditions of social economy. There is no possibility to find data for enterprises using elements of social economy; this is why the conclusions are estimated only. These enterprises do not usually work in the sector of foreign trade which is only a small part of their activity. Improvement of competitiveness can only result from using these conditions over a long time, as a result of using so-called soft factors of competitiveness.


Keywords


international trade; social economy; competitiveness

Full Text:

PDF (Polish)

References


Azilazian A, Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Francji, Bank DnB NORD.

Bayot B. i inni, Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Belgii, Bank DnB NORD.

Bednarczyk J.L., Bukowski S.I, Przybylska-Kapuścińska W. (red), Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, Bednarczyk J.L., Bukowski S.I, Przybylska-Kapuścińska W. (red), CeDeWu.pl, Warszawa 2008.

Böhlke R., Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Niemczech, Bank DnB NORD.

Daniele D., Uwarunkowania prawne przedsiębiorstw społecznych; przykłady z kilku krajów europejskich, Ekonomia Społeczna Teksty 2007, nr 8/2007.

Dz.U. nr 96, 2003, poz.873

Dz.U. nr 122, 2003, poz. 1143

Dz. U. nr 94, 2006, poz. 651

Erhard L., Wohlstand für Alle, wyd. 8, 1964.

Gospodarka społeczna w Unii Europejskiej. Sprawozdanie dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego sporządzone przez CIRIEC.

Guć M., Ekonomia społeczna – szanse i zagrożenia rozwoju z perspektywy samorządu, Ekonomia Społeczna Teksty 2006.

Gumkowska M., Herbst J., Huszcz J., Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce – raport z badania, Ekonomia Społeczna Teksty 2006.

Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Kraków 2007.

Hayday M., Klehr K., Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii, Bank DnB NORD.

http://www.cabinetoffice.gov.uk/upload/assets/www.cabinetoffice.gov.uk/third_sector/se_strategy_2002.pdf

http://www.prawo-konstytucyjne.nastofajerek.pl/prawo-konstytucyjne/podstawy-prawa-konstytucyjnego/zasada-spolecznej-gospodarki-rynkowej-2.html

Juraszek-Kopacz B., Ekonomia społeczna a biznes – współistnienie, konkurencja, współpraca, Ekonomia Społeczna Teksty 2006.

Kuraszko I., Rok B., Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna, Ekonomia Społeczna Teksty 2007, 7/2007.

Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci Sektor”, 2005, nr 2.

Leś E., Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, „Trzeci Sektor”, 2005, nr 2.

Leś E., Ołdak M. (red.), Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, tom 1,Collegium Civitas, Warszawa 2006.

Małecka-Łyszczek M., Wesołowski Z., Modele współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną ,Ekonomia Społeczna Teksty 2008, nr 5/2008.

Mazur S., Pacułt A., Ekonomia społeczna i jej wartości konstruktywne, Ekonomia Społeczna Teksty 2006.

Mączyńska E., Pysz P.(red.), Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, PTE, Warszawa 2003.

Misala J.(red), Makroekonomia gospodarki otwartej, Politechnika Radomska, Radom 2006.

Misala J., Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem deficytów bliźniaczych, Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2007, nr 283.

Misala J, Pluciński E.M., Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa 2000.

Misala J., Siek E., Entwicklung des makroökonomischen Stabilisierungsprozesses in Polen in dem Zeitraum 1990-2005 und die Hauptdeterminanten, „Osteuropa-Wirtschaft“, 2007, nr 1.

Pluciński E.M., Der Auβenhandel der Visegrad – Staaten während des Transformationsprozesses, SGH, Warszawa 1997.

Raport CIREC CESE/COMM/05/2005 The European Economic and Social Committee (EESC).

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, GUS, różne lata.

Siebert H., Klodt H., Towards Globar Competition: Catalysis and Constraints, w: 21-st Century Economics Dynamics, OECD, Paris 1999.

Społeczna gospodarka rynkowa w dobie globalizacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2007.

Szarfenberg R., Liberalna recepta na gospodarkę społeczną (polemika),”Trzeci Sektor”, 2005, nr 3.

Szymanik E., Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2004.

Wesołowski S., Społeczna gospodarka rynkowa, BizReporter, nr z dnia 5.03.2001.

Wygnański J., Frączak P., Ekonomia społeczna w Polsce- definicje, zastosowanie, oczekiwania, wątpliwości, Ekonomia Społeczna Teksty 2006.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism