The operational economic activity of goverments in the realities of the new global economy

Adam P. Balcerzak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2009.006

Abstract


The aim of this paper is to analyze the relation between the utilization of the potential of the new global economy and the level of the operational activity of governments in highly developed countries. The empirical study was based on the following thesis: an increase of the operational activity of governments influences negatively the ability of a country to take advantage of the new global economy. On the other hand, development of the new global economy limits the ability of governments to keep the operational economic activity on a high level. In order to verify this thesis a taxonometric method of synthetic measure of development was used. The OECD countries were studied in the years 2001-2005.


Keywords


public expenditure; economic policy; economic growth; the new global economy

Full Text:

PDF (Polish)

References


Alesina A., The Political Economy of the Budget Surplus in the U.S., Journal of Economic Perspectives, 2000, Vol. 14, No. 3.

Atkinson R. D., The Post and Future of America’s Economy. Long Waves of Innovation that Power Cycles of Growth, Edward Elgar, Washington 2005.

Atkinson R. D., Coduri R., The State New Economy Index. Benchmarking Economic Transformation in the Sates, Progressive Policy Institute Technology, and New Economy Project, July 2002.

Atkinson R. D., Correa D. K., The 2007 State New Economy Index. Benchmarking Economic Transformation in the States, Kauffman Foundation, The Information Technology and Innovation Foundation, February 2007.

Atkinson R. D., Gottlieb P. D., The Metropolitan New Economy Index. Benchmarking Economic Transformation in the Nation’s Metropolitan Areas, Progressive Policy Institute Technology and New Economy Project, Case Western Reserve University The Center for Regional Economic Issues, April 2001.

Balcerzak A. P., Górecka D., Rogalska E., Taksonomiczna analiza realizacji strategii lizbońskiej, Wiadomości Statystyczne, 2008, Nr 6.

Federal Reserve Bank of Cleveland, Theory Ahead of Rhetoric: Measurement and the “New Economy”, 2000 Annual Report 2000.

Foreign Policy, Globalization Index, Methodology, 2008. http://www.atkearney.com/main.taf?p=5,4,1,127,2 (20.05.2008)

Gwartney J., Lawson R., Sobel R. S., Leeson P.T., Economic Freedom of the World 2007 Annual Report, The Fraser Institute, Vancouver 2007.

Holmes K. R. , Feulner E. J., O’Grady M. A., Index of Economic Fredom, The Heritage Foundation – The Wall Street Journal, Washington – New York 2008.

Kukuła K., Mteda unitaryzacji zerowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Landefeld J. S., Fraumeni B. M., Measuring the New Economy, Survey of Current Business, March 2001.

Lipowski A., Mała gospodarka otwierająca się wobec wyzwań XXI w. – ku realistycznym podstawom polityki gospodarczej, Ekonomista, 2003, nr 3.

Lipowski A., Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

McKinsey Global Institute, Reaching Higher Productivity Growth in France and Germany, McKinsey Global Institute 2002.

OECD, Economic Factbook 2008.

Orphanides A., The Quest for Prosperity Without Inflation, European Central Bank Working Paper Series, No. 15, March 2000.

Ostasiewicz W. (red.), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.

Popławski W., Zarys polityki przemysłowej Unii Europejskiej. Główne cele, formy i narzędzia polityki, Acta Universitatis Nicolai Copernici – Ekonomia, 1998, Nr XXVIII.

Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring – globalne nierównowagi – polityka pieniężna, Diffin, Warszawa 2008.

Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Stiglitz J. E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Strahl D., Walesiak M., Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym [w:] pod red. K. Jajugi, M. Walesiaka, Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Akademia Ekonomiczna w Wrocławiu, Jelenia Góra – Wrocław – Kraków 1996.

Tanzi V., Gospodarcza rola rządu w XXI wieku, Materiały i Studia Zeszyt 204, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006.

Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007 – 2008, 2008.

World Bank, Doing Business 2008. Comparing Regulation in 178 Economies, Washington 2008.

Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism