THE NATIONAL BANK OF POLAND'S INFLUENCE ON THE CONTROL OF THE LIQUIDITY SITUATION OF THE BANKING SECTOR AT A TIME OF LOW INFLATION

Wiesława Przybylska-Kapuścińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2007.017

Abstract


This paper indicates the influence of central banking in Poland on interbank liquidity during a time of low inflation (between 2002 and 2006). It also shows the way interbank liquidity determines the relations between credit institutions and the central bank. Next the liquidity of the banking sector in Poland and its autonomic determinants were characterised as well as the monetary policy instruments used for absorption of liquidity surplus. Next the liquidity of the banking sector in Poland and its autonomic determinants ware characterized as well as the monetary policy instruments used for absorption of liquidity surplus.

Keywords


banking sector; financial liquidity; NBP monetary policy; central banks; excess financial liquidity of banks; monetary policy instruments; inflation

Full Text:

PDF (Polish)

References


Blinder A.S., Central Banking in Theory and Practice, The MIT Press, Cambridge (MA) 1998.

Fischer S., Central-Bank Independence Revisited, AEA Papers and Proceedings, American Economic Review, May 1995.

Goodhart C.A.E., What Should Central Banks Do? What Should Be Their Macroeconomic Objectives and Operations?, The Economic Journal, November 1994.

Gronkiewicz-Waltz H., Bank centralny od gospodarki planowej do rynkowej. Zagadnienia administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992.

Hicks J., A market theory of money, Oxford University Press, New York 1989.

Instrumenty polityki pieniężnej na tle płynności sektora bankowego w 2003 r., NBP, Warszawa 2004.

Instrumenty polityki pieniężnej w NBP w 2006 r. Płynność sektora bankowego, NBP, Warszawa 2007.

Jaremko M., Determinanty działalności kredytowej banków komercyjnych kształtujące warunki transmisji monetarnej w Polsce, praca doktorska, AE Poznań, Poznań 2004.

Kucharski A., Wójcikowska W., Wójcikowska R., Zarządzanie płynnością sektora bankowego a operacje otwartego rynku w Polsce, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 952, Wrocław 2002.

Nadler P.S., Banki komercyjne w gospodarce, Biblioteka Menedżera i Bankowca Warszawa 1993.

Przybylska-Kapuścińska W., Operacje otwartego rynku w absorpcji nadpłynności, [w:] Studia z bankowości centralnej, Zeszyty Naukowe AE Poznań (56), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Poznaniu, Poznań 2005.

Raport: Instrumenty polityki pieniężnej NBP w 2005 r., NBP, Warszawa 2006.

Raport: Operacje otwartego rynku na tle płynności systemu bankowego w 2002 r., NBP, Warszawa kwiecień 2003.

Rynek pieniężny w Polsce w II połowie lat 90. Stan i perspektywy, red. Z. Polański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Transformacja Gospodarki nr 96, Warszawa 1998.

Wilczyński W., Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, WSB, Poznań 2000.

Wojtyna A., Szkice o niezależności banku centralnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism