OWNERSHIP AS PERCEIVED IN SELECTED DIRECTIONS OF ECONOMIC THOUGHT

Urszula Zagóra-Jonszta

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2007.002

Abstract


This text concerns the different interpretations of ownership categories in the light some chosen directions of economic thought. The extensive time partition of presented approaches (since Aristotle and Plato to modern neoliberalists) let us follow evolution of approach and interpretation of this question. Such is the purpose of elaboration. The analysis of introduced views on ownership allows to come for conclusion, that the views were changed depending on social, political, economical and even religious situations. In the determined majority for economic directions, private ownership was preferred and its superiority was recognised. Fact deserves underlining also, that in one area of history the ownership presented one of the basic economic categories.

Keywords


neoclassical economy; classical economy; history of economic thought; ownership in economy; laissez faire

Full Text:

PDF (Polish)

References


Aleksandryjski K., Bogactwo a zbawienie, Chrześcijanin w Świecie, 1976, nr 45 (7).

Aleksandryjski K., Czy człowiek bogaty może być zbawiony, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1953.

Arystoteles, Polityka, Ossolineum, Wrocław 1953.

Belka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, PWN, Warszawa 1986.

Czarny B., Wstęp do ekonomii, PWE, Warszawa 2006, s. 62.

Eucken W., Polityka porządku konkurencji - zasady konstytuujące, (tłum. T.T. Kaczmarek), [w:] E. Mączyńska, P. Pysz (red.), Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Godłów-Legiędź J., Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

Górski J., Zarys historii ekonomii politycznej, Książka I Wiedza, Warszawa 1967.

Halban L., Społeczne ideały chrześcijaństwa w pierwszych wiekach, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1938.

Hayek F.A., Droga do zniewolenia, Wyd. "Arcana", Kraków 1999.

Kostro K., Hayek kontra socjalizm. Debata socjalistyczna a rozwój teorii społeczno-ekonomicznych Friedricha Augusta von Hayeka, "DiG", Warszawa 2001.

Kozyr-Kowalski S., Struktura gospodarcza i formacja społeczeństwa, Książka i Wiedza, Warszawa 1988.

Kozyr-Kowalski S., Własność jako zjawisko ekonomiczno-społeczne w świetle badań Karola Marksa i Maxa Webera, [w:] Kozyr-Kowalski S. (red.), Własność: gospodarka a prawo. Studia o marksistowskiej teorii własności, PWN, Warszawa 1977.

Landreth H., Colander D.С., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Lewandowski J., Neoliberałowie wobec współczesności, Wyd. "Atext", Gdynia 1991.

Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa 1986.

Locke J., Dwa traktaty o rządzie, traktat II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

Marks K., Kapitał, t. I, Książka i Wiedza, Warszawa 1959.

Marks K., Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 1955.

Miklaszewska J., Libertariańskie koncepcje własności, [w:] T. Wawak (red.), Własność prywatna, Wyd. Informacji Ekonomicznej, Kraków 1993.

Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 20-21.

Mill J. S., Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, PWN, Warszawa 1965.

Mises L., Interwencjonizm, Wyd. "Arcana", Kraków 2000.

Mises L., Liberalizm w tradycji klasycznej, Wyd. "Arcana", Kraków 2001.

Platon, Państwo, t. I, PWN, Warszawa 1958.

Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.

Röpke W., Czy niemiecka polityka gospodarcza jest prawidłowa?, (tłum. J. Rasała), [w:] E. Mączyńska, P. Pysz (red.), Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Say J.В., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960.

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodu, t. II, PWN, Warszawa 1954.

Spiegel H.W., The growth of economic thought, Prentice Hall, In., Englewood Clifs, New Jersey 1971.

Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2000.

Św. Ambroży, Wybór pism, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986.

Św. Augustyn, Objaśnienie psalmów, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986.

Taylor E., Historia rozwoju ekonomiki, t. I, PWN, Poznań 1957.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, [w:] Dzieła wybrane, Poznań 1984.

Zagóra-Jonszta U., Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa. Możliwości jej realizacji w Polsce, Wyd. AE Katowice, Katowice 1999.

Zagórski J., Ekonomia Franciszka Quesnaya, PWN, Warszawa 1963.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism