RULES OF ETHICS FOR LEGAL ADVISERS

Anna Falkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2010.031

Abstract


The profession of a legal adviser is a profession of public confidence, which imposes on its representatives distinctive legal and ethical requirements. The article presents the basic regulations of the new Legal Adviser Code of Ethics, which came into force in 2008. It also delineates principal changes regarding the former regulation, most importantly, the abolition of the absolute ban on advertising, which had been previously binding for legal advisers. There are also short remarks and observations concerning disciplinary proceedings within the self-government of legal advisers.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Bobrowicz M., Zakres proponowanych zmian w zasadach etyki, w: Czy liberalizacja zasad etyki radców prawnych przyczyni się do poszerzenia rynku usług prawnych? - relacja z seminarium, Monitor Prawniczy 2007, nr 13, s. 7.

Bodio J., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów sądów powszechnych a odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych, Radca Prawny 2005, nr 1, s. 67-77.

Ciupa S. W., W poszukiwaniu koncepcji – kształt regulacji zakazów etycznych obowiązujących radców prawnych w obszarze marketingu i sprzedaży usług oraz ewentualne skutki ich zniesienia, Radca Prawny, rocznik XX, wydanie specjalne 2007, s. 75-76.

Ciupa S. W., Wprowadzenie do Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w aspekcie nowych zasad informowania o działalności zawodowej i pozyskiwania klientów, Radca Prawny 2007, z. 6, s. 77-84.

Ciupa S.W., Skutki proponowanych zmian – komentarz, w: Czy liberalizacja zasad etyki radców prawnych przyczyni się do poszerzenia rynku usług prawnych? - relacja z seminarium, Monitor Prawniczy 2007, nr 13, s. 8-13.

Dyskusja nad połączeniem zawodów radcy prawnego i adwokata, Radca Prawny 2007, nr 4, s. 129-131 oraz Radca Prawny 2007, nr 3, s. 142-144.

Hołubiec D., Kancelarie na billboardach...?, w: Czy liberalizacja zasad etyki radców prawnych przyczyni się do poszerzenia rynku usług prawnych? - relacja z seminarium, Monitor Prawniczy 2007, nr 13, s. 13-17.

Klatka Z., Nie koniec problemów z tajemnicą radcy prawnego, Radca Prawny 1998, nr 3, s. 15-24.

Kłosowski A., Marketing usług prawniczych – tendencje, Radca Prawny 2005, nr 3, s. 158-162.

Kodeks Etyki Radcy Prawnego - załącznik do uchwały nr 5/2007 VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007 r.

Kunicka-Michalska B., Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim procesie karnym, Warszawa 1972).

Kwas S., Sądowe i korporacyjne sądownictwo dyscyplinarne, Radca Prawny 2007, nr 1, s. 67-70.

Sarnowski W., Postępowanie dyscyplinarne, Radca Prawny 2004, nr 4, s. 56- 72.

Sobczak K., Nowa adwokatura już za dwa lata?, Kancelaria 2009, nr 15, s. 24-27.

Szarek R., Ograniczenia udziału radcy prawnego w postępowaniu karnym, Radca Prawny 2007, nr 5, s. 60-70.

Tajemnica zawodowa radcy prawnego w procesie karnym, Radca Prawny 2007, nr 5, s. 54-59.

Tokarczyk R., Uwagi o projekcie kodeksu etycznego radców prawnych, Radca Prawny 2007, z. 4, s. 88.

Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 512/VI/2006 z dnia 9 października 2006 r. w sprawie rankingu kancelarii prawniczych (Radca Prawny 2006, nr 6, s. 127).

Uchwała Nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Uchwała Nr 498/VI/2006 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie projektowanego odebrania samorządowi zawodowemu postępowania dyscyplinarnego (Radca Prawny 2006, nr 3, s. 127-129).

Uchwała Nr 713/IV/99 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie ustalenia treści i formy tablic informacyjnych o wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009, nr 146 poz.1188 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997, nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002, Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.)
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism