THE ECONOMIC BASIS OF STATE AID LAW

Mateusz Błachucki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2010.026

Abstract


The paper addresses the issue of the economic basis of state aid law. Although the issue has been absent in the Polish legal literature there is a growing debate over the economization of state aid law in the European jurisprudence. Increasing role of the economic analysis in state aid cases is the result of the new Commission plan of modernization and limitation of state aid in Europe called Less and Better Targeted Aid. It has been argued that the economic basis of the state aid law are two economic concepts i.e. market failures and equity. The most important market failures are: externalities, public goods, merit goods, economies of scale, imperfect information and missing markets. Whenever it is possible reference to the case law is made in order to present the application of economic theories in practice.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Ahlborn C., Berg C., Can State Aid Control Learn from Antitrust? The Need for a Greater Role for Competition Analysis under the State Aid Rules [w:] The Law of State Aid in the European Union, A. Biondi, P. Eeckhout, J. Flynn (red.), Oxford University Press, Oxford 2005.

Bartosch A., Social Housing and European State Aid Control, European Competition Law Review 2007, nr 10.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003.

Bellamy & Child, European Community law of competition, Oxford University Press, Oxford 2008.

Bishop S., The European Commission’s Policy Towards State Aid: A role for Rigorous Competitive Analysis, European Competition Law Review 1997, nr 2.

Bongard Ch., Moeller D., Reimann A., Szadkowski N., Dubjeko U., Instrumenty ekonomiczne w prawie konkurencji, UOKiK, Bonn/Warszawa 2007.

Buelens Ch., Garnier G., Meiklejohn R., Johnson M., The economic analysis of state aid: Some open question, European Economy. Economic Papers, Number 286 – September 2007.

Cini M., From soft law to hard law? Discretion and rule-making in the Commission’s state aid regime, EUI, Florence 2000.

Czarny E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006.

D’Sa R., European Community law on state aid, Sweet and Maxwell, London 1998.

D’Sa R., Instant State Aid Law In a Financial Crisis – A U – Turn?, European State Aid Quarterly 2009, nr 2.

Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2002.

Friederiszick H.W., Roeller L.-H., Verouden V., EC Sate Aid Control: An Economic Perspective [w:] The EC State Aid Regime. Distortive Effects of State Aid on Competition and Trade, M. Sanchez Rydelski (red.), Cameron May, London 2008.

Friederiszick H.W., Roeller L.-H., Verouden V., European State Aid Control: An Economic Framework [w:] Handbook of Antitrust Economics, P. Buccirossi (red.), MIT Press, London 2007.

Hancher L., Ottervanger T., Slot P.J., E.C. State Aids, Sweet and Maxwell, London 1999

Hancher L., Towards an Economic Analysis of State Aids, European State Aid Quarterly 2005, nr 3.

Jacobs F. G. [w:] The Law of State Aid in the European Union, A. Biondi, P. Eeckhout, J. Flynn (red.), Oxford University Press, Oxford 2005.

Jurcewicz A., Soft law w prawie Wspólnot Europejskich, Przegląd Legislacyjny 1997, nr 4.

Knaul A., Perez Flores F., State Aid [w:] The EC law of competition, J. Faull i A. Nikpay (red.), Oxford University Press, Oxford 2007.

Kroes N., Reforming Europe’s State Aid Regime: an Action Plan for Change, European State Aid Quarterly 2005, nr 3.

Luja R., State Aid and the Financial Crisis: Overview of the Crisis Framework, European State Aid Quarterly 2009, nr 2.

Meiklejohn R., The economics of State Aid [w:] State aid and the single market, European Economy 3, Reports and Studies No 3, European Commission, Brussels 1999.

Mörth U. (red.), Soft Law In Governance And Regulation. An Interdisciplinary Analysis, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2004.

Nicolaides Ph., Incentive Effect: Is State Aid Necessary when Investment Is Unnecessary?, European State Aid Quarterly 2008, nr 2.

Nitsche R., Heidhues P., Study on methods to analyse the impact of State aid on competition, Economic Papers, No. 244, February 2006, European Commission, Brussels.

Przeworski A., States and Markets. Primer in Political Economy, Cambridge University Press, Cambridge 2003.

Rozporządzenie Komisji Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej, Dz. U. WE L 302 z 01 listopada 2006 r.

Rozporządzenie Komisji Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, Dz. U. WE L 214 z 9 sierpnia 2008 r.

Rozporządzenie Nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa, Dz. U. WE L 142 z 14 maja 1998 r.

Rozporządzenie Rady nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, Dz. U. UE L 001 z 04 stycznia 2003 r.

Senden L., Soft Law in European Community Law, Hart Publishing, Oxford 2004.

Skoczny T., Instrumenty relatywizacji i racjonalizacji zakazów praktyk ograniczających konkurencję [w:] Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej. Księga jubileuszowa z okazji 40 – lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana Grabowskiego, GWSH, Katowice 2004.

Stępień M., Zagadnienie soft law w prawie europejskim, AUWr. Przegląd Prawa i Administracji 2005, nr 66.

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWE, Warszawa 2004.

Tait N., Brussels and France resolve dispute over car industry, http://www.ft.com/cms/s/0/e42b2302-06cb-11de-ab0f-000077b07658.html (02/03/09).

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. U. WE C 115 z 9 maja 2008 r., s. 47 i n.

Traktat ustanawiający EURATOM podpisany w Rzymie 25 marca 1957 r.

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali podpisany w Paryżu 18 kwietnia 1951 r.

Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Wiszniewski Z., Wybrane zagadnienia teorii przedsiębiorstwa [w:] Ekonomia dla prawników i nie tylko, M. Bednarski i J. Wtkin (red.), LexisNexis, Wyd. III, Warszawa 2006.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism