CORRUPTION IN PRIVATE SECTOR

Krzysztof Nowakowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2010.024

Abstract


Corruption is a universal and specific phenomenon of  multifactor and multi aspect character and it embraces a lot of shades and types. This establishes a wide understanding of that phenomenon in social science and law. Corruption and bribery are types of fraud and are linked with the private sector too. Although certain types of corruption will decline as the private sector grows and consolidates, other new types involving private sector firms may increase. The commercial corruption can be described as relation inside of an organization and as relation between firms. Weak institutions, an uncertain rule of law, insecure property rights, a lack of corporate accountability encourage the kind of short term focus that makes corruption. Corruption in private sector in Poland is connected with social distrust and specific organizational culture too. Such corruption is a genuine threat and creates new dangerous for further development, causes loss of competitiveness and creates  a substitute for fair market and competition in polish economy and abroad.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Dylus A., Kulturowe uwarunkowania korupcji. Doświadczenia Polski, [w:] A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski [red.], Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2006.

Furubotn E.G., Richter R., Institutions and Economic Theory, University of Michigan Press, Ann Arbor 1997.

Global Corruption Barometer 2009. Transparency International. http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2009

Hryniewicz J.T., Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

Iyer N., Samociuk M., Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Korupcja czy zapewnienie zgodności – co więcej kosztuje? X światowe badanie nadużyć gospodarczych, Ernst&Young, http://webapp01.ey.com.pl/EYP/WEB/eycom_download.wsf/resource/Report_korupcja_2008.PDF

Leibenstein H., Poza schematem homo oeconomicus, PWN, Warszawa 1988.

Nadużycia – niewidzialny wróg przedsiębiorstw 2008. Raport z badania nadużyć gospodarczych w polskich firmach. Deloitte. http://www:deloitte.com/dtt/cda/doc/content/pl_NaduzyciaGospodarcze_2008.pdf.

Nowakowski K., Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008, nr 1.

Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r, Wprowadzenie B. Mik, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.

Opinia społeczna o korupcji w Polsce. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2009.

Wiliamson O., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.

Zawłocki R., Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism