LIBERALISM VERSUS INTERVENTIONISM TO THE LABOUR MARKET. CASE OF POLAND AS A TRANSITION COUNTRY

Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2010.021

Abstract


An objective of a paper is to compare views of liberal economy and interventionism to a labour market and labour market policy. It is a ground for discussing a concept of labour market in a transition economy. Based on the literature main divergences and arguments for intervention on the labour market are presented, with an impact put on liberalism, ordoliberalism and the keynesian doctrine. The Polish labour market and labour market policy were analyzed in 1990-2008.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Akerlof G.A., Yellen J.L., A Near-Rational Model of the Business Cycle, with Wage and Price Inertia, w: N.G. Mankiw, D. Romer (red.), New Keynesian Economics, vol. 1: Imperfect Competition and Sticky Prices, MIT Press, Cambridge 1991.

Baron-Wiaterek M., Instytucjonalno-prawne aspekty rynku pracy i promocji zatrudnienia, IPiSS, Warszawa 2008.

Czech A., Zagóra-Jonszta U., Niemieckie neoliberalizm jako teoretyczny fundament społecznej gospodarki rynkowej (powstanie, odniesienia, recepcja), w: Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2003.

Czech-Rogosz J., Ordoliberalna koncepcja ładu gospodarczego, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005.

Dzionek-Kozłowska J., System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Eucken W., Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

Jarmołowicz W., Knapińska M., Podmioty, cele i instrumenty polityki państwa na rynku pracy, w: Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.

Jarmołowicz W., Państwo jako podmiot polityki gospodarczej na rynku pracy, w: Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.

Jarmołowicz W., Woźniak B., Bezrobocie nierównowagi a polityka państwa na rynku pracy, w: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro- i mikroekonomiczne, W. Jarmołowicz (red.), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.

Jarmołowicz W., Woźniak B., Bezrobocie równowagi a polityka państwa wobec rynku pracy, w: Bezrobocie w Polsce – diagnoza sytuacji. Pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2006.

Jarmołowicz W., Woźniak B., Bezrobocie równowagi a polityka państwa na rynku pracy, w: Teoretyczne aspekty gospodarowania, D. Kopycińska (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.

Jarmołowicz W., Woźniak B., Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka gospodarcza państwa, w: Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie¸ red. T. Listwan, W. Kaczocha, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2007.

Jarmołowicz W., Woźniak B., Polityka rynku państwa wobec bezrobocia, w: Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2006. Nr 4.

Kotlorz D., Zagóra-Jonszta U., Rynek pracy w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.

Kowalik T., Społeczna gospodarka rynkowa – dekoracja czy program działania?, w: Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2003.

Kowalik T., Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.

Kucharski L., Myślińska K., Poziom niedopasowań strukturalnych na rynku pracy w Polsce, w: Polska po 15 latach. Efekty transformacji, red. S. Krajewski, A. Stępniak-Kucharska, „Folia Oeconomica” nr 219, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Kwiatkowski E., Neoklasyczne teorie zatrudnienia, PWN, Warszawa 1988.

Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T., Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, „Ekonomista” 2004, nr 1.

Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, PWN, Warszawa 1965, t. 1.

Müller-Armack A., Sterowanie gospodarką a gospodarka rynkowa. Konieczność nowej formy polityki gospodarczej, w: Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2003.

Piątek D., J. Kornai’a modele nierównowagi na rynku pracy i ich implikacje dla procesu transformacji, w: Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.

Pysz P., Ordoliberalna koncepcja ładu instytucjonalnego w gospodarce, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005.

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954, t. 1..

Szarzec K., Racjonalny podmiot gospodarczy w klasycznej myśli ekonomicznej i jej współczesnych kontynuacjach, PTE – PFAKE, Warszawa 2005.

Wünsche H.F., Społeczna gospodarka rynkowa – legendarny niemiecki „cud gospodarczy” a aktualne problemy polityki gospodarczej Niemiec, w: Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2003.

Yellen J.L., Efficiency Wage Models of Unemployment, American Economic Review, vol. 74 No. 2, May 1984.

Zagóra-Jonszta U., Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa Niemiec. Możliwości jej realizacji w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism