THE ADJUSTMENT OF INSTRUMENTS OF NATIONAL BANK OF POLAND TO THE STANDARDS OF THE EUROSYSTEM – OPEN MARKET OPERATIONS

Ilona Pietryka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2010.018

Abstract


The idea if EMU requires countries entering the euro zone to have a homogeneous system of monetary policy instruments including open market operations. This paper presents comparative analysis of Polish and European zone solutions in the range of open market operations. The purpose of this analysis is to determine the degree of adjustment of the instruments discussed, used by the National Bank of Poland to the standards, norms and procedures of the European Central Bank. The adjustment requires the harmonization of all type carried out by the Polish National Bank operations on the open market.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Biuletyn informacyjny 2/2009, NBP, Warszawa 2009.

Cendal M., Instrumenty polityki pieniężnej [w:] Współczesna polityka pieniężna, pod red. naukową W. Przybylskiej-Kapuścińskiej, Difin, Warszawa 2008.

Fedorowicz Z., Polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1997.

Harmonogram operacji otwartego rynku oraz typu swap walutowy w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2009 r. (dokument internetowy).

Informacja wstępna nr 2/2009, NBP, Warszawa 2009.

Instrumenty polityki pieniężnej na tle płynności sektora bankowego w 2003 r., NBP, Warszawa 2004.

Mucha-Leszko B., Strefa euro: wprowadzenie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Operacje otwartego rynku na tle płynności sektora bankowego 2001, dokument internetowy, NBP Warszawa 2002.

Operacje otwartego rynku na tle płynności sektora bankowego 2002, dokument internetowy, NBP Warszawa 2003.

Proczek M., Polityka monetarna w strefie euro, Bank i Kredyt nr 6/2008, dodatek edukacyjny.

Protocol on the Statute of European System of Central Banks and of the European Central Bank.

Przybylska-Kapuścińska W., Eurosystem a instrumenty polskiej i czeskiej polityki pieniężnej, CeDeWu, Warszawa 2007.

Sprawozdanie z realizacji polityki pieniężnej w 2008 r., NBP, Warszawa 2009.

Szczepańska O., Operacje otwartego rynku jako element systemu operacyjnego EBC i banków centralnych w krajach kandydujących do Unii, Bank i Kredyt nr 4/2002.

The implementation of monetary policy in the euro area: General Documentation on Eurosystem monetary policy instruments and procedures, EBC, Frankfurt am Main, November 2008.

Uchwała nr 1/2002 RPP z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku, Dz.Urz. NBP z 2002 r. Nr 2, poz. 2.

Uchwała nr 14/2004 RPP z dnia 14 grudnia 2002 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku, Dz. Urz. NBP z 2004 r., Nr 21, poz. 39.

Uchwała nr 20/2002 RPP z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku, Dz. Urz. NBP z 2002 r., Nr 20, poz. 52.

Uchwała nr 20/2008 RPP z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku, Dz. Urz. NBP z 2008 r., Nr 25, poz. 32.

Uchwała nr 29/2003 Zarządu NBP z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”, Dz. Urz. NBP z 2003 r., Nr 15, poz. 23.

Uchwała nr 29/2009 Zarządu NBP z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”, Dz. Urz. NBP z 2009 r., Nr 7, poz. 27.

Uchwała nr 47/2008 Zarządu NBP z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”, Dz. Urz. NBP z 2008 r., Nr 18, poz. 22.

Uchwała nr 66/2005 Zarządu NBP z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”, Dz. Urz. NBP z 2005 r., Nr 20, poz. 27.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. z 1997 r., Nr 140, poz. 938.

Założenia polityki pieniężnej na 2002 rok, NBP, Warszawa 2001, s. 13-14.

Założenia polityki pieniężnej na 2009, NBP, Warszawa 2008.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism