SELF-GOVERNMENT TASKS IN THE LIGHT OF MARKET AND GOVERNMENT FAILURE CONCEPTION

Adam Baszyński, Sławomira Kańduła

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2010.007

Abstract


One of the essential problems of economics is still a matter of state intervention. It differs economists for supporters and opponents of the interventionist policy. Usually discussions reduce to the role of the state comprehended as a state authorities, state-owned entities carrying out government’s tasks and state enterprises. In the study the authors made an attempt to point at reasons for self-government appearance  and its tasks in the light of market and government failure conception.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Akerlof G.A., Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior, American Economic Review 2002, nr 92(3).

Bator F.M., The Anatomy of Market Failure, The Quarterly Journal of Economic 1958, nr 3.

Begg I., Finansowanie Unii Europejskiej, w: Nowa Europa (Przegląd Natoliński  periodyk CEN) 2006, nr 1(3).

Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, wyd. 3 zm. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.

Buchanan J.M., An Economic Theory of Clubs, Economica 1965, nr 32(2).

Buchanan J.M., The Demand and Supply of Public Goods, Liberty Fundation, Indianapolis (1999[1968]).

Burda M., Wyplosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, wyd. 2, PWE, Warszawa 2000.

Cagan P., The monetary dynamics of inflation, w: Studies in the quantity theory of money, red. M. Friedman. University of Chicago Press, Chicago 1956.

Coase R.H., The Lighthouse in Economics. The Journal of Law and Economics 1974, nr 2.

Coase R.H., The Problem of Social Cost. The Journal of Law and Economics 1960, nr 3.

Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, wyd. 2, PWE, Warszawa 2002.

Debreu G., The Coefficient of Recourse Utilization, Econometrica 1951, nr 19(3).

Farell M.J., The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society 1957, nr 120(3).

Friedman B.M., Crowding Out Or Crowding In? The Economic Consequences of Financing Government Deficits, Brookings Papers on Economic Activity 1978, nr 9.

Friedman M., Kapitalizm i wolność. Centrum im. A. Smitha i Rzeczpospolita, Warszawa 1993.

Frydman R., Goldberg M.D., Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk, Princeton University Press, Princeton, Oxford 2007.

Gajl N., Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa 1993.

Kańduła S., Przybylska J., Organizacja działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008.

Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Kozuń-Cieślak G., Decentralizacja władzy i zasad delegowania kompetencji  podejście teoretyczne, w: Finanse 2009  Teoria i praktyka. Finanse publiczne I, red. T. Lubińska, A. Szewczuk, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 546, Szczecin 2009.

Lipowski A., Ekonomiczna zawodność państwa – krytyczna analiza ujęcia antyetatystycznego. Ekonomista 2002, nr 2.

Lipowski A., O akademickiej koncepcji zawodności rynku krytycznie, Ekonomista 2001, nr 3.

Musgrave R.A., Provision for Social Goods, w: Public Economics, Proceedings of a Conference held by the International Economic Association, Macmillan, London & St. Martin’s Press, New York, 1969.

Muth J.F., Rational Expectations and the Theory of Price Movements, Econometrica 1961, nr 29.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wyd. III, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Samorząd lokalny – dobro publiczne, red. J. Kleer, Wyd. Fachowe CeDeWu, Warszawa 2008.

Samorząd lokalny. Od teorii do badań empirycznych, red. J. Kleer, Wyd. Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009.

Samuelson P.A., The Pure Theory of Public Expenditure, Review of Economics and Statistics 1954, 36(4).

Shah A., Shah S., The New Vision of Local Governance and the Evolving Roles of Local Governments, The Word Bank, Washington 2006.

Shah A., Thompson T., Implementing Decentralized Local Governance: A Treacherous Road with Potholes, Detours and Road Closures, Word Bank Policy Research Working Paper 3353, June 2004.

Sochacka-Krysiak H., Finanse lokalne, Poltext, Warszawa 1993.

Spence A.M., Signaling in Retrospect and the Informational Structure of Markets, American Economic Review 2002, nr 92(3).

Stålgren P., Regional Public Goods and the Future of International Development Co-operation: A Review of the Literature on Regional Public Goods, Working Paper 2000, nr 2, Expert Group on Development Issues, Ministry of Foreign Affairs, Sweden.

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Stiglitz J.E., Information and the Change in the Paradigm in Economics, American Economic Review 2002, nr 92(3).

Swianiewicz P., Finanse lokalne – teoria i praktyka, Municipium, Warszawa 2004.

Tanzi V., On Fiscal Federalism: Issues to Worry About, artykuł przygotowany na seminarium, które odbyło się w Waszyngtonie w 2000 r., publikacja dostępna na stronie: www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/2000/fiscal/tanzi.pdf

Tiebout Ch. M., A Pure Theory of Local Expenditures, The Journal of Political Economy 1956, nr 64(5).

Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism