JÓZEF MARIA HOENE-WROŃSKI’S CONCEPT OF “THE EUROPEAN FEDERATION”

Mirosław Bochenek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2011.025

Abstract


Associated mainly with Mathematics, Philosophy and technical inventions, J. M. Hoene-Wroński proved to be - one of the first among Poles – an author of the concept of a European federation. Due to a dispersion of these considerations amongst several publications, this concept has not been widely discussed. In his view, unification of the peoples of Europe would guarantee internal and external peace, freedom to individual nations and a halt to the march of revolution on the Continent. Political power in the federation was to be vested in a congregation representing all nations, modelled on the United States Congress. However, economic issues were to solved by individual member state on their own.

Full Text:

PDF (Polish)

References


Birkenmajer L.A., Udział Polski w uprawianiu i w rozwoju nauk ścisłych, w: Polska w kulturze powszechnej, dzieło zb. pod red. F. Koniecznego, cz. 2, Krakowska Ekspozytura Biura Patronatu dla Spółek Oszczędności i Pożyczek, Kraków 1918.

Borsuk K., O matematyce polskiej, w: Wkład Polaków do nauki. Nauki ścisłe. Wybór artykułów, wybrał, opracował i przedmową opatrzył J. Hurwic, PWN, Warszawa 1967.

Chomicz P., Hoene-Wroński w Polsce i zagranicą, Nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1929.

Dianni J., Wachułka A., Tysiąc lat polskiej myśli matematycznej, PZWS, Warszawa 1963.

Dickstein S., Hoene Wroński. Jego życie i prace, Nakładem Akademii Umiejętności, Kraków 1896.

Dickstein S., Poglądy filozoficzno-pedagogiczne Hoene-Wrońskiego, Odbitka z „Ateneum” 1887, t. 3.

Dickstein S., Pojęcia i metody matematyki, t. 1, Wydawnictwo Redakcyi „Prac Matematyczno-Fizycznych”, Warszawa 1891.

Dobrzycki S., Matematyka, w: Historia nauki polskiej, pod red. B. Suchodolskiego, t. 3: 1795–1862, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.

Gabryl F., Polska filozofia religijna w wieku XIX, t. 1, Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich, Warszawa 1913.

Gawecki B.J., Hoene Wroński Józef Maria, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 9, Wrocław 1960.

Hoené Wronski, Adresse aux nations civilisées sur leur sinistre désordre révolutionnaire; comme suite de la Réforme du savoir humain, De l'imprimérie de Firmin Didot Fréres, Paris 1848.

Hoene-Wroński, Kodeks prawodawstwa społecznego absolutnego, przełożył J. Jankowski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1923.

Hoene-Wroński, Metapolityka, przełożył z francuskiego J. Jankowski, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa–Kraków–Lublin–Łódź–Poznań–Wilno–Zakopane [1923].

Hoene-Wroński, Odezwa do narodów cywilizowanych o zgubnym ich nieładzie rewolucyjnym jako dalszy ciąg reformy wiedzy ludzkiej, przełożył J. Jankowski, Księgarnia Kuncewicza i Hofmana, Warszawa [1922].

Hoene-Wroński, Prodrom mesjanizmu albo filozofji absolutnej, przełożył J. Jankowski, Książnica Polska T-wa Naucz. Szkół Wyższych, Lwów–Warszawa 1921.

Hoene-Wroński, Prolegomena do mesjanizmu, przełożył z francuskiego J. Jankowski, Książnica Atlas, Lwów–Warszawa 1925.

Jankowski J., Od tłomacza, w: Hoene-Wroński, Kodeks prawodawstwa społecznego absolutnego, przełożył J. Jankowski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1923.

Kofler E., Z dziejów matematyki, Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1956.

Korbut G., Literatura polska od początków do powstania styczniowego, t. 3: Od r. 1820−1863, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa, Warszawa–Lublin–Łódź 1921.

Kozłowski W. M., Hoene-Wroński jako filozof, [Towarzystwo Wyższych Kursów Handlowych], Warszawa 1907.

Legowicz J., Zarys historii filozofii. Elementy doksografii, wyd. 6, rozsz. i popr., Wiedza Powszechna, Warszawa 1991.

Marcinowska J., Wartości twórcze religijnej myśli polskiej, AURION Instytut Wydawniczy w Warszawie, Warszawa [1919].

Marczewski E., Rozwój matematyki w Polsce, PAU, Kraków 1948.

Palacz R., Klasycy filozofii, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987.

Pragacz P., Życie i dzieło Józefa Marii Hoene-Wrońskiego, w: Hoene-Wroński. Życie, matematyka i filozofia, red. P. Pragacz, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008.

Rogalski L., Historya literatury polskiej, t. 2, Nakładem Michała Glücksberga, Warszawa 1871.

Rutkowska I., Od wspólnot europejskich do unii europejskiej, cz. 1: Ekonomiczne i prawne podstawy oraz ewolucja integracji zachodnioeuropejskiej, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1998.

Sikora A., Hoene-Wroński Józef Maria, w: Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, Instytut Filozofii i Socjologii PAN – Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971.

Straszewski M., Dzieje filozoficznej myśli polskiej w okresie porozbiorowym, t. 1: Od rozbiorów do roku 1831, Nakład Koła Filozoficznego Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1912.

Straszewski M., Józef Marja Hoëne-Wroński, w: Polska filozofja narodowa. 15 wykładów urządzonych staraniem Tow. Filozoficznego w Krakowie, wydał i przedmową zaopatrzył M. Straszewski, Gebethner i Spółka, Kraków 1921.

Straszewski M., Myśl filozoficzna polska, w: Polska w kulturze powszechnej, dzieło zb. pod red. F. Koniecznego, cz. 1, Krakowska Ekspozytura Biura Patronatu dla Spółek Oszczędności i Pożyczek, Kraków 1918.

Struve H., Historya logiki jako teoryi poznania w Polsce. Poprzedzona zarysem jej rozwoju u obcych, wyd. 2, nakł. aut. – Skład Główny w Księgarni E. Wende i Sp., Warszawa 1911.

Suchodolski B., Wstęp, w: Historia nauki polskiej, pod red. B. Suchodolskiego, t. 3: 1795–1862, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 2, wyd. 12, PWN, Warszawa 1990.

Trentowski B., Panteon wiedzy ludzkiej lub pantologia, encyklopedya wszech nauk i umiejętności, propedeutyka powszechna i wielki system filozofii, t. 2, Nakładem Księgarni J.K. Żupańskiego, Poznań 1874.

Ujejski J., Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, Lwów 1931.

Zdanowicz A., Sowiński L., Rys dziejów literatury polskiej, t. 5, Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, Wilno 1878.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism