THE PUBLIC FINANCE EQUILIBRIUM AND THE PROCESS OF EUROPEAN MONETARY INTEGRATION IN TIME OF THE GLOBAL CRISIS

Wawrzyniec Michalczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2011.022

Abstract


In the paper, the author presents the effects of an analysis of the impact of the phenomena connected with the global economic crisis on public finance equilibrium in the European Union member states. The subject matter is also the importance of this equilibrium for the process of the euro area enlargement. The consequences of the global depression for the fulfilment of the fiscal convergence criteria are presented and some forecasts for next years are made. Significant disadvantages of monetary integration affecting the ability of negative external economic phenomena amortisation are also indicated. The conclusion is that the global crisis seriously hampered the further growth of the euro area.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Barrios S., Iversen P., Lewandowska M., Setzers R.: Determinants of Intra-Euro Area Government Bond Spreads During the Financial Crisis. „European Economy – Economic Papers” 2009 nr 388.

Barro R. J.: Makroekonomia. Warszawa: PWE, 1997.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia. Tom 2. Warszawa: PWE, 1998.

Burda M., Wyplosz Ch.: Makroekonomia. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE, 1995.

Convergence Report May 2007. Frankfurt: Europejski Bank Centralny, 2007.

Convergence Report. Frankfurt: European Monetary Institute, 1998.

Ehrmann M., Fratzscher M., Gürkaynak R. S., Swansons E. T.: Convergence and Anchoring of Yield Curves in the Euro Area. „ECB Working Paper Series” 2007 nr 817.

Finanse Unii Europejskiej. Red. B. Bernaś. Wrocław: Wyd. AE, 2005.

General government data. Autumn 2010. Komisja Europejska, 2010, ec.europa.eu, 21.01.2011.

Gostomski E.: Remedial measures for public finance in the European Union countries. W: The Mecha¬nism of Functioning of EMU. Euro Zone Enlargement – the New Members’ Perspective. Red. J. Bilski, E. Feder-Sempach. Łódź: Wyd. Uniw. Łódzkiego, 2010.

Hall R. E., Taylor J. B.: Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 1997.

Kamerschen D. R., McKenzie R. B., Nardinelli C.: Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, 1992.

KE nie będzie uwzględniać kosztów reformy emerytalnej przy liczeniu długu, www.bankier.pl; 21.01.2011.

Komunikat dot. porozumienia pomiędzy Komisją Europejską i Polską w sprawie uwzględniania kosztów emerytalnych, www.mf.gov.pl, 21.01.2011.

Koszty reformy emerytalnej nie będą wliczane do długu i deficytu publicznego, www.pb.pl, 21.01.2011.

Kryzys grecki – geneza i konsekwencje. Warszawa: Ministerstwo Finansów, 2010.

Makroekonomia. Red. M. Noga. Wro¬cław: Wyd. AE, 1995.

Müller A.: Makroekonomia. Warszawa: PWSH, 1996.

Nosek A., Pietrzak A.: Efekt domina czyli międzynarodowa transmisja kryzysów – na przykła¬dzie współczesnego kryzysu finansowego. W: Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku. Red. W. Michalczyk. Wrocław: Katedra MSG UE, 2009.

Oręziak L.: Euro. Nowy pieniądz. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2003.

Polityka gospodarcza. Red. B. Winiarski. Warszawa: PWN, 2006.

Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego. Warszawa: NBP, 2009, www.nbp.pl, 04.01.2010.

Program konwergencji. Aktualizacja 2009. Warszawa: Rada Ministrów RP, 2010.

Protokół w sprawie kryteriów określonych w artykule 121 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro¬pejską dołączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (OJ C 321, 29.12.2006, s. 37).

Protokół w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu dołączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (OJ C 321, 29.12.2006, s. 37).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspie¬szenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (OJ L 209, 02.08.1997, s. 6, z późn. zm).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiają-cego Wspólnotę Europejską (OJ L 145, 10.06.2009, s. 1, z późn. zm.).

Samuelson P. A., Nordhaus W. D.: Ekonomia. Tom 1. Warszawa: PWN, 1995.

Słojewska A., Ostrowska K.: Rząd wygrał w Brukseli batalię o koszty OFE. „Rzeczpospolita” 11.12.2010, s. B1.

Sobczyński D.: Euro. Historia, praktyka, instytucje. Warszawa: KiK, 2002.

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (OJ C 321, 29.12.2006, s. 37).

Zgoda Barroso. Rząd wliczy koszty reformy emerytalnej do deficytu, www.money.pl, 21.01.2011.

Zorska A.: Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania. Warszawa: PWE, 2007.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism