THE BASIC ASSUMPTIONS OF THE REFORM OF EUROPEAN FINANCIAL LAW AIMED AT LIMITING THE GROWTH OF PUBLIC DEBT AND DEFICIT

Krystyna Nizioł

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2011.021

Abstract


The aim of this paper is to analyze the planned changes in European financial law, whose purpose is to restore balance and control over public finances of Member States of the European Union. The problem of rising debt among EU countries made it necessary to review existing and new regulations seeking to strengthen control over the level of public debt, the pace of its growth and the causes of this phenomenon. Accordingly, at EU level, particularly in the countries of the Economic and Monetary Union is to be implemented reform of economic governance, whose elements are also covered related to the strengthening of supervision of EU budgetary policy (e.g. strengthening Stability and Growth Pact, measures taken to detect, prevent and correct macroeconomic imbalance.


Full Text:

PDF (Polish)

References


European semester: a new architecture for the new EU Economic governance, MEMO/11/14, Brussels, 12.01.2011,

Fiscal rules – anchoring expectations from sustainable public finances, approved by C. Cottarelli, IMF, 2009.

Franek S., Średnioterminowe ramy budżetowe jako narzędzie wieloletniego planowania finansowego [w:] T. Juja (red.), Dylematy i wyzwania finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010, nr 141.

Jajko B., Dług publiczny z równowaga fiskalna, Warszawa 2008.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego-Społecznego i Komitetu Regionów, Roczna wizja wzrostu gospodarczego: wsparcie całościowej odpowiedzi UE na kryzys, Bruksela, 12.01.2011r.

Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020.

Marchewka – Bartkowiak K., Problem długu publicznego w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów z Maastricht [w:] G. Gołębiowski (red.), Polityka budżetowa, Studia Biura Analiz Sejmowych 2010, nr 3.

PF - Monitor konwergencji nominalnej w UE 27, Ministerstwo Finansów, nr 3/2011.

Roczne sprawozdanie gospodarcze. Załącznik 2. Sprawozdanie makroekonomiczne, KOM(2011) 11, Bruksela 12.01.2011r.

Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 7 lipca 1997 r. Nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (Dz. U. UE.L. z 1997/209/6 ze zmianami: Dz.U.UE-sp.10/1/89, Dz. U. UE L. z 2005/174/5),

Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 7 lipca 1997r. nr 1466/97 mających na celu wzmocnienie nadzoru nad sytuacją budżetową oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz. U. UE L 209 z 2/8/1997).

Uchwała Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 1997 r. (Dz. U. UE C 236 z 2/8/1997).

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana (Dz. Urz. UE C 115 z 9.5.2005 r., s. 47).

Wniosek Dyrektywa Rady w sprawie wymogów dotyczących ram budżetowych w państwach członkowskich, KOM(2010) 523, Bruksela, 29.09.2010r.

Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro, KOM(2010) 525, Bruksela, 29.09.2010r.

Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania, KOM(2010) 527 Bruksela, 29.09.2010r.

Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro, KOM(2010) 524, Bruksela, dnia 29.09.2010r.

Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu KOM(2010) 522, Bruksela, 29.09.2010r.

Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, KOM(2010) 526, Bruksela, 29.09.2010r.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism