EUROPEAN PAYMENTS MARKET INTEGRATION PROCESS – REGULATION CHALLENGES

Anna Zalcewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2011.020

Abstract


The European payments market is recently subject to intense transformation. This results from the fact that the economic integration process in the making (with monetary integration being a part of this) makes possible, or even forces, the implementation of new instruments or legal solutions which increase the effectiveness of economic processes; among others, through the realisation of the free flow of capital and payments between countries.

Some of the new legal acts of the European Union and the SEPA initiative were launched in order to enable and facilitate the integration of the European payments market. Thus, it is important to consider whether they will have a major influence on payment services in the internal market. On the other hand, a no less important question is that of the regulatory changes which lay before European and domestic legislators in order to achieve the integration of the payment market.

The legal framework for payment services in the internal market of the EU and the European Economic Area (EEA) was described in the first part of the article. Directive 2007/64/EC on payment services in the internal market (PSD), adopted by the European Parliament and the Council of the European Union, comes under particular analysis. The building of the Single Euro Payments Area (SEPA) is the second import part of this research. Although SEPA is a self-regulatory initiative of the banking sector, the legislative initiative at the level of the European Commission was undertaken to support a fully integrated and highly standardised payments market. Both the European Payments Council’s and European Commission’s actions have been analysed.

Finally, the problems of national and European legislators have been formulated based on  analysis.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Bacia B., Zawidzka A., Swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe w Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

Barcz J., Prawo wspólnotowe a prawo krajowe państw członkowskich [w:]: J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michalowska-Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2007.

Biała Księga. Polityka w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-2010 {SEC(2005) 1574}, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 1.12.2005 COM (2005) 629 final, http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/white_paper/white_paper_pl.pdf

Braun T., Lipowski T., Ocena projektu dyrektywy w sprawie płatności na Rynku Wewnętrznym Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Handlowego 2005, nr 10.

Byrski J., Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych na tle dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 9.

Commission staff working document – Initiatives in the area of Retail Financial Services - Accompanying document to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A single market for 21st century Europe {COM(2007) 724 final} {SEC(2007) 1517} {SEC(2007) 1518} {SEC(2007) 1519} {SEC(2007) 1521}, http://eur-lex.europa.eu/

Commission staff working document on the Review of the E-Money Directive (2000/46/EC), Brussels, 19.07.2006, SEC(2006) 1049, http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/e-money/working-document_en.pdf

Dokument roboczy służb Komisji. Streszczenie oceny skutków. Dokument uzupełniający do wniosku w sprawie Rozporządzenia Parlamentu i Rady ustanawiającego wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009, Bruksela, dnia 16.12.2010, SEK(2010) 1583 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1583:FIN:PL:PDF

Dyrektywa 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, Dz.U.UE L 275 z 27.10.2000, s.039-043,

Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dz.U.UE.L 177 z 30.06.2006, s. 001-003,

Dyrektywa 95/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 1997 r. w sprawie transgranicznych przelewów bankowych; Dz.U.UE.L 043 z 14.02.1997, s. 025-030

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/64/WE z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE, Dz.U.UE.L 319 z 5.12.2007, s. 001-036.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE, Dz.U.UE.L 267 10.10.2009, s. 007-017.

Fojcik-Mastalska E., Ewolucja ustawodawstwa poświęconego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, [w:] System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.).

Fojcik-Mastalska E., Nowe definicje legalne w prawie rynku finansowego, Gdańskie Studia Prawnicze, T. XVI, 2007.

Gliniecka J., Zasada przejrzystości świadczenia usług płatniczych jako warunek bezpiecznego korzystania z elektronicznych instrumentów płatniczych na tle rozwiązań prawnych dyrektywy PSD, Prawo Bankowe 2008, nr 6.

Grzelak A., Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego jako element konstytucji gospodarczej Unii Europejskiej, [w:] Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia, A. Nowak-Far (red), Warszawa 2010.

Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008.

Kaszubski R., Widawski P., Nowy porządek prawny dla usług płatniczych na Rynku Wewnętrznym UE, Glosa 2004, nr 9.

Kemppainen K., Competition and regulation in European retail payment systems, Bank of Finland, Discussion Papers 2003, nr 16.

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Jednolity rynek Europy XXI wieku {KOM(2007) 725 wersja ostateczna} {SEK(2007) 1517} {SEK(2007) 1518} {SEK(2007) 1519} {SEK(2007) 1520} {SEK(2007) 1521}/ COM/2007/0724 końcowy, Bruksela, dnia 20.11.2007, http://eur-lex.europa.eu/

Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, Dokończenie budowy jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA): plan działania na lata 2009-2012, Bruksela, dnia 10.9.2009 {COM/2009/0471}), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0471:FIN:PL:PDF

Lannoo K., EU Retail Financial Market Integration: Mirage or Reality?, European Credit Research Institute Policy Brief No. 3/2008, s. 1 – 2.

Lewandowski K., Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA): koncepcja i wdrożenie, Prawo Bankowe 2008, nr 10, s. 90.

Malaguti M.C., The Payment Services Directive: Pitfalls between the Acquis Communautaire and National Implementation, European Credit Research Institute, Research Report No. 9/March 2009.

Mavromati D., The Law of Payment Services in the EU. The EC Directive on Payments Services in the Internal Market, Kluwer Law International, The Netherlands 2008.

Mik C., Wykładnia zgodna z prawem Unii Europejskiej, [w:] S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Kraków 2005.

Nieborak T., Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej, Warszawa 2008.

Nowak-Far A., Unia gospodarcza i walutowa w Europie, Warszawa 2001.

Opinia EBC o usługach płatniczych na rynku wewnętrznym (CON/2006/21), Dz.U.Urz.C 109 z 9.5.2006.

Rambure D., Nacamuli A., Payment Systems. From the Salt Mines to the Board Room, United Kingdom 2008.

Rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym, Dz.U.UE.L 345 z 8.12.2006, s. 001-009.

Rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie płatności transgranicznych w euro, Dz.U.UE.L 344 z 28.12.2001, s. 013-016,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001, Dz.U.UE.L 266 z 9.10.2009, s. 011-018.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE, Dz.U.UE.L 331 z 15.12.2010, s. 012-047.

SEPA Migration end-date. Discussion Paper, PSMEG/002/10, 15.03.2010, http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_download.cfm?file=PSMEG00210 EC Discussion Paper End Date.pdf.

Single Euro Payments Area. Sixth Progress report, www.ecb.int/pub/pdf/other/singleeuropaymentsarea200811en.pdf

Smits J. M., The Europeanisation of national legal systems: some consequences for legal thinking in civil law countries, [w:] M. Van Hoecke (red.), Epistemology and Methodology of Comparative Law, Oxford 2004.

Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce, ZBP, http://www.sepapolska.pl/files/za322;3_Sprawozdanie_SEPA_2010_v1.0.pdf

Terms of Refrence for the SEPA compliance of card schemes, dostępne na stronie http://www.ecb.int

Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane Dz.U.UE.C 83 z 30.3.2010, s. 001-388.

Usher J. A., The Law of Money and Financial Services in the EC, Oxford 2000.

Van Empel M., Retail payments and the arduous road to SEPA, Common Market Law Review 2009, vol. 46, nr 3.

Van Winkel E., The Payment Services Directive: Where are the opportunities for new entrants in the European payments industry?, Journal of Payments Strategy & System 2009, vol. 3, nr 2.

White paper Mobile Payments. 1st edition. Document EPC492-09 Version 2.0 Date 18th June 2010, http://www.europeanpaymentscouncil.eu

Wniosek KE z dnia 16.12.2010 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro, KOM(2010) 775 wersja ostateczna, 2010/0373 (COD), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0775:FIN:PL:HTML

Wniosek KE z dnia 9.10.2008 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) {SEK(2008) 2572} {SEK(2008) 2573} /KOM/2008/0627 wersja ostateczna – COD 2008/0190; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0627:FIN:PL:HTML

Wspólne oświadczenie Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej dotyczące przyjęcia przez Parlament Europejski dyrektywy w sprawie usług płatniczych, Reference: IP/07/550 Dzień: 24/04/2007, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/550&format=HTML&aged=1&language=PL&guiLanguage=fr

Zalecenie 88/590 Komisji z 17 listopada 1988 r. dotyczące systemów płatności, w szczególności stosunków pomiędzy posiadaczem karty i wydawcą karty, Dz.U.UE.L 317 z 24.11.1988, s. 055-058;

Zalecenie Komisji 87/598/EEC z 8 grudnia 1987 r. w sprawie europejskiego kodeksu właściwego zachowania w zakresie elektronicznych instrumentów płatniczych (dotyczące relacji między instytucjami finansowymi, akceptantami i agentami rozliczeniowymi i konsumentami); Dz.U.UE.L 365 z 24.12.1987, s. 072-076.

Zalecenie Komisji 90/109/EWG z dnia 14 lutego 1990 r. w sprawie przejrzystości warunków bankowych związanych z zagranicznymi transakcjami finansowymi, Dz.U.UE.L 67 z 15.03.1990, s. 039-043.

Zalecenie Komisji nr 97/489/EC z 30 lipca 1997 r. w sprawie transakcji dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych, w szczególności stosunków pomiędzy wydawcą a posiadaczem, Dz.U.UE.L 208 z 02.08.1997, s. 052-058.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism